HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

przeslanki pracy w godzinach nadliczbowych

Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych Pracę w godzinach nadliczbowych oraz formy jej rekompensaty regulują przepisy ustawy Kodeks pracy art. 151 – 1516. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, […]

Przeliczenie podstawy chorobowego po zmianach

przeliczenie podstawy wymiaru swiadczen chorobowych

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach na wniosek ubezpieczonego   Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej (oraz ust. 282 komentarza do ustawy zasiłkowej): w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, o ile zmiana ta nastąpiła: w miesiącu, w którym powstało prawo do świadczenia chorobowego (również wtedy gdy doszło do tej zmiany w trakcie pobierania świadczeń […]