HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wypłata wynagrodzenia w styczniu za grudzień

Doradztwo Szkolenia Placowe

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu Za przychody ze stosunku pracy uważane są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a w szczególności wynagrodzenia. Od wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń płatnik (pracodawca, zleceniodawca) ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika/zleceniobiorcy, którą wpłaca do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w styczniu 2022 r.: to jest przychodem pracownika za 2022 r. Płatnik […]