Akt powołania stanowisko ZUS

29 grudnia 2021
Kategoria: PolskiŁad

Pełnienie funkcji na podstawie powołania - Stanowisko ZUS 

Wśród tytułów powodujących powstanie obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS wynikających z:

  • 6 ust. 1 i 
  • 12 ust. 1 ustawy o sus oraz
  • z art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej 

ustawodawca nie wymienił pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania. Zatem wynagrodzenie wypłacane takiej osobie z tytułu pełnienia przez nią wskazanej funkcji, npodstawie powołania, nie stanowi podstawy składek społecznych i zdrowotnej.
Stanowisko takie zajął Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej
z dnia 8 stycznia 2020 r.
znak WPI/200000/43/1163/2019
w której wskazał, że:
"(...)
Powołanie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników na członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak również pobieranie z tego tytułu ustalonego w drodze uchwały wynagrodzenia nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku ubezpieczeń. (...)"
Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS także wtedy, gdy obok pełnionej funkcji taka osoba jest równocześnie zatrudniona w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę, która jest wykonywana niezależnie od funkcji członka zarządu (gdzie zakres czynności członka zarządu nie pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę). Taka osoba obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS podlega wyłącznie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w sposób dotyczący pracowników). To powoduje, że składki ubezpieczeniowe ma ona naliczane i opłacane przez spółkę jedynie od przychodu uzyskiwanego ze stosunku pracy.

Tym samym od wynagrodzenia członka zarządu (z racji pełnionej funkcji na podstawie powołania) spółka nie opłaca za nią składek ubezpieczeniowych do ZUS:
por. interpretacje indywidualne Oddziału ZUS
w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2016 r. (znak: WPI/200000/43/390/2016) i
w Gdańsku z dnia 5 marca 2020 r. (znak DI/100000/43/106/202).

Zmiana od 1 stycznia 2022 r.:
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną, wprowadza się następujące zmiany:
w art. 66 w ust. 1
Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają
dodaje się pkt 35a w brzmieniu:
osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.
Obowiązek ten powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania (art. 73 pkt 17b ustawy zdrowotnej po zmianach). Do ubezpieczenia zdrowotnego osoby te zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie (art. 75 ust. 17a ustawy zdrowotnej).

Powyższe dotyczyć będzie m.in.: członków zarządu i prokurentów wykonujących czynności na podstawie powołania.

W praktyce mamy przypadki w których osoby pełnią swoje czynności na mocy powołania:
1.
Rada uczelni – organ uczelni publicznej. W skład rady uczelni wchodzą osoby "powoływane" przez senat i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie
2.
Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów również są (zgodnie z przepisami) osobami "powołanymi" do pełnienia swoich funkcji
3.
Sołtysi są również "powoływani" na inkasentów Uchwałą Rady Miejskiej .

Z przepisu jednak nie wynika o "jakim powołaniu mowa". Różne źródła podają różnie a ustawa zdrowotna odnosi się ogólnie do pojęcia "powołania"

Osoby wykonujące czynności na mocy „Aktu Powołania” a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

 

zus

(…)
Jeżeli osoba jest lub będzie powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i będzie pobierała z tego tytułu wynagrodzenie, od 1 stycznia 2022 r. będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej). Nie obejmiemy tej osoby ubezpieczeniem, jeśli do pełnienia funkcji została powołana na podstawie aktu powołania i jednocześnie pełni tę funkcję:

  • na podstawie umowy rodzącej obowiązek ubezpieczenia, czyli umowy o pracę czy zlecenia
  • jako członek rady nadzorczej i z tego tytułu jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawą wymiaru składki dla tej osoby będzie wynagrodzenie pobierane z tytułu powołania (art. 81 ust. 8 pkt 11austawy zdrowotnej).
Przez wynagrodzenie rozumiemy  „przychody”, o którym mówią przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT), czyli przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

(…)
Jeśli są to osoby, których przychody są zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli osoby które niezależnie od sposobu ich powołania, należą do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych  – to podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu od 1 stycznia 2022 r. Jeśli są osoby pełniące funkcję na podstawie powołania, których przychody są zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli np. osoby którym sądy albo organy administracji lub samorządy zleciły wykonanie określonych czynności, np. biegli w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, czy inkasenci należności publicznoprawnych – to nadal nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu od 1 stycznia 2022 r.

Jeżek Przemysław

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i Płace"
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
  

 

powolanie