HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie dofinansowania do wynagrodzen fgsp art15gg jezek przemyslaw

Art. 15gg – Wysokość i rozliczenie dofinansowania z FGŚP

Wysokość i rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń i składek FUS pracodawcy
na zasadach określonych w art. 15gg ustawy COVID-19

Dofinansowanie pracowników nieobjętych przestojem art. 15gg
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).
Na podstawie art. 15gg specustawy o COVID-19 m.in. pracodawcy mogą ubiegać się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na FUS, w części przypadającej po stronie pracodawcy, bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy. Przepis ten wszedł w życie
z dniem 24 czerwca 2020 r.

Podmioty:
Przedsiębiorcy:
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
Organizacje pozarządowe:
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz
Podmiot:
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury:
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), a także
Kościelna osoba prawna:
działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna
u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się:
spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1)
nie mniej niż o 15%
obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
2)
nie mniej niż o 25%
obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Do spadku przychodów państwowych lub prowadzonych wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucji kultury, o którym mowa w ust. 1, oraz do spadku przychodów samorządowych instytucji kultury, o którym mowa w ust. 1a, stosuje się odpowiednio ust. 9.

w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4:

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która:

  • zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy
  • zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo 
  • która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

nieobjętych:
1)
przestojem:
o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub
2)
przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19
o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub
3)
obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
o którym mowa w art. 15g ust. 5.
(art. 15gg ust. 1 ustawy).
Podmiotom tym przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1 (art. 15gg ust. 2 ustawy).

Rozliczenie wysokości dofinansowania art. 15gg – przykłady wyliczeń

Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 700 zł i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
W związku ze spadkiem obrotów Pracodawca zawnioskował do WUP o dofinansowanie do wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2020 r. składając odpowiedni wniosek w tym samym miesiącu oraz o dofinansowanie składek FUS finansowanych w części przypadającej na pracodawcę: E-R-W.

2 700 zł x 50% = 1 350 zł
1 350 zł < 2 132,59 zł (40% przeciętnego wynagrodzenia z I kw. 2020 r.)

Składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
emerytalna:   (9,76% x 1 350 zł) = 131,76 zł
rentowa:        (6,5% x 1 350 zł) = 87,75 zł
wypadkowa: (2% x 1 350 zł) = 27 zł
razem składki: 246,51 zł
Łącznie dofinansowanie: 1 596,51 zł (1 350 zł + 246,51 zł).

Okazało się jednak, że w miesiącu lipcu 2020 r. pracownik przebywał 12 dni na zwolnieniu lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego:

Kwota dofinansowania wyniesie:
wynagrodzenie za pracę:
2 700 zł : 30 dni = 90 zł x 12 dni chorobowego = 1 080 zł
2 700 zł – 1 080 zł = 1 620 zł

wynagrodzenie chorobowe:
[2 700 zł – (2 700 zł x 13,71%)] = 2 700 zł – 370,17 zł = 2 329,83 zł
2 329,83 zł x 80% : 30 dni = 62,13 zł x 12 dni = 745,56 zł

Razem wynagrodzenie: 1 620 zł + 745,56 zł = 2 365,56 zł
2 365,56 zł x 50%= 1 182,78 zł

plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę od wysokości wynagrodzenia za pracę:
1 620 zł x 50% = 810 zł
emerytalna:   (9,76% x 810 zł) = 79,06 zł
rentowa:        (6,5% x 810 zł) = 52,65 zł
wypadkowa:  (2% x 810 zł) = 16,20 zł
Razem składki: 147,91 zł
Razem dofinansowanie: 1 182,78 zł + 147,91  zł = 1 330,69 zł.
Kwota zwrotu środków: 265,82 zł (1 596,51 zł – 1 330,69 zł).

 

Dlaczego warto mieć w swoich zasobach e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r. ?
Kupując publikację:
wszystkie aktualizacje, dotyczące zmian w przepisach w 2020 r. gwarantowane są bezpłatnie. W przeciwieństwie do publikacji książkowych, otrzymując aktualizację Gratis jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach

Zapoznaj się z pełnym Spisem treści publikacji:
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/rozliczanie-wynagrodzen-i-zasilkow-w-2020-wynagrodzenia-jezek-przemyslaw/ 

 

Autor:
Jeżek Przemysław