HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Emeryt podejmujący zatrudnienie a prawo do świadczeń z ZFŚS

Emeryt podejmujący zatrudnienie lub emeryt – pracownik podejmujący kolejne zatrudnienie a prawo do pomocy z Funduszu Socjalnego Prowadząc szkolenia od ponad 10 lat w tym z tematyki Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie zrozumiałym dla mnie było to, iż wielu wykładowców, ekspertów uważało i dalej uważa, że emeryt, który podjął zatrudnienie u kolejnego pracodawcy, traci status emeryta, tym samym nie jest uprawniony do otrzymania pomocy z funduszu. Interpretacje takie pojawiały się […]

Kwota wolna od potrąceń przy umowach zlecenia

Dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych Egzekucję z umów zlecenia prowadzi się w trybie art. 895 i kolejnych ustawy Kodeks postępowania cywilnego zwana dalej ustawą k.p.c. jako egzekucję z innych wierzytelności (por. wyrok SA w Warszawie z 29 sierpnia 2014 r. sygn. akt VI ACa 1650/13). Zasadą jest przekazywanie całości zajętej kwoty m.in. komornikowi. Zasada ta nie obowiązuje jednak w okolicznościach wskazanych w art. 833 § 21 ustawy k.p.c. Przepis ten pozwala wynagrodzeniu z umowy zlecenia korzystać […]

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pisemną zgodą pracownika Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy (alimenty, świadczenia niealimentacyjne potrącane na podstawie tytułu wykonawczego, zaliczki pieniężne oraz kary pieniężne) mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 K.p). Do dobrowolnych potrąceń zaliczyć można1)potrącanie składek na ubezpieczenie na życie2)pakiety medyczne3)składki tytułem członkostwa w związkach zawodowych4)potrącenia […]

Zmiana stanowiska ZUS „Siła wyższa”

www.hrkadryiplace.pl 71

ZUS zmienia stanowisko w sprawie uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu korzystania przez pracownika ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Do tej pory ze stanowisk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikało, że w przypadku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej (art. 1481 ustawy kodeks pracy) podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowiło wynagrodzenie pracownika w kwocie faktycznie wypłaconej […]