HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Przeliczenie podstawy do urlopu wypoczynkowego

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. a obowiązek przeliczenia podstawy do urlopu wypoczynkowego Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia, mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 ustawy Kodeks pracy, […]

Jazdy lokalne bez PIT interpretacja KIS

Dojazd do miejsca pracy i jazdy lokalne bez PIT. Indywidualna interpretacja KIS Czy czeka Nas zmiana podejścia US do kwestii ustalania przychodów ?Zmiana interpretacji po wygranej sprawie sądowej Wykorzystywanie samochodu prywatnego na dojazdy do pracy oraz do celów służbowych. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 kwietnia 2024 r. ITPB2/4511-674/16-15/ŁS.Istota interpretacji(…) Do wykonywania pracy zatrudniają Państwo pracowników z innych miejscowości położonych od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów drogi od siedziby firmy. Zamierzają Państwo podpisać […]

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Kierowcy

Składniki wynagrodzenia przyznane kierowcy w przewozach międzynarodowych do określonego terminu w podstawie wymiaru # 32Pytanie uczestnikaKierowca – pracownik (pełny wymiar etatu) wykonujący przewozy drogowe międzynarodowe do 31 grudnia 2023 r. wypłacaną miał premię w zmiennej wysokości. Pracownik zachorował w kwietniu 2024 r. Czy ustalając podstawę wymiaru do wypłaty wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić w niej kwotę premii przysługującej pracownikowi do 31 grudnia 2023 r. ?Odpowiedź Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy […]

Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2024 r.

Pracodawcy, którzy dokonują wypłaty wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za czerwiec 2024 r. wypłacone zostanie w miesiącu lipcu (po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). Stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne.  Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z 26 stycznia 2011 r.znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP wyjaśniła, że: (…) podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną […]

Koszt dostawy posiłku dla pracownika interpretacja ZUS

Koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek Rozstrzygnięcie składkowe.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  pracowników, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się m.in. składników wynagrodzenia wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania […]

Zwrot za Sanitaria w świetle interpretacji ZUS

Korzystania z urządzeń sanitarnych kierowcy w przewozach międzynarodowych Z cyklu ZUS w Lublinie „swoje” w Gdańsku „swoje” a Ministerstwo Infrastruktury jeszcze inaczej – a miało być jasno, przejrzyście i klarownie. Ciąg dalszy absurdów w sprawie zwolnienia z oskładkowania zwrotu kosztów za korzystanie z urządzeń sanitarnych kierowców w przewozach międzynarodowych.Porównanie dwóch wydanych interpretacji a jakie wątpliwościInterpretacja ZUS z 25 kwietnia 2024 r. DI/100000/43/362/2024 w sprawie oskładkowania sanitariówPytanie przedsiębiorcy:wynagrodzenie zasadnicze:6 500 złzwrot za sanitaria 2 000 zł.ZUS uznał […]

Ubezpieczenia społeczne w okresie urlopu wychowawczego

Składki emerytalno-rentowe finansowane z budżetu państwa Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym podlegają obowiązkowo z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust.1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Pracownicy ci podlegają również z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu […]

Rozliczenie wynagrodzenia Kierowcy w tym sanitaria

W świetle najnowszych interpretacji ZUS   W interpretacji indywidualnej z 7 maja 2024 r. DI/200000/43/251/2024, ZUS oddział w Lublinie w sprawie oskładkowania dodatkowych świadczeń dla kierowców w przewozach międzynarodowych uznał, że:(…)W świetle powyższego należy zsumować łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług), a następnie od łącznego przychodu odjąć […]

Komunikat ZUS – siła wyższa

Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku gdy w jednym z miesięcy przyjmowanych do podstawy pracownik korzystał ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej okazało się na tyle skomplikowane, że ZUS w opublikowanym na stronie www.zus.pl stanowisku z 20 marca 2024. uznał, zmieniając dotychczasowe stanowisko, że miesiąc taki podlega uzupełnieniu do pełnego miesiąca na ogólnych zasadach publikując trzy najprostsze przykłady uwzględniające to stanowisko. Wątpliwości budzą jednak sytuacje w których pracownik obok zwolnienia z tego […]