HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń z ZFŚS

www.hrkadryiplace.pl 45

# 14Pytanie uczestnikaPracownik aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym. Zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o pomoc z funduszu socjalnego. Czy na urlopie bezpłatnym pracownik ma prawo do świadczeń z funduszu ?OdpowiedźW wielu publikacjach czy wyrażanych opiniach spotkać się można z poglądem, że:(…)Istotą urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą […]

Udzielenie dnia wolnego za święto w sobotę a wysokość wynagrodzenia za nadgodziny

www.hrkadryiplace.pl 29

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę a praca w godzinach nadliczbowych  11 listopada 2023 r. przypada w tym roku w sobotę i obniża wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca przy obliczaniu wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.Wymiar czasu pracy jako liczba godzin przypadających do przepracowania w przyjętym u danego […]

Wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy a nadgodziny

www.hrkadryiplace.pl 26

Wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy a wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracęw godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, co do zasady, wynikają z art. 129 § 1 K.p. zgodnie z którym czas pracy […]

Przychody z umowy zlecenia a prawo do ulgi dla seniora – stanowisko MF

www.hrkadryiplace.pl 22

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia a rozliczenie „ulgi dla seniora”Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są do pracowników i zleceniobiorcówpowracających z zagranicyzwana dalej „ulgą na powrót”rodzin z co najmniej czwórką dziecizwana dalej „ulgą dla rodzin 4+”orazpracujących seniorówzwana dalej „ulgą dla seniorów”.Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zwolnione z opodatkowania dotyczą również osób do 26 roku życia, zwana dalej „ulgą dla młodych”.Zwolnienie […]

Zaliczka na podatek po rozwiązaniu umowy o pracę

www.hrkadryiplace.pl 21

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek po ustaniu stosunku prawnego art. 31a ust. 7 ustawy o PDOFPo ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8:1.wniosek o obliczanie podatku osób do 26 lat oraz o nie stosowaniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (podstawowych i podwyższonych)2.wniosek o rezygnacji […]

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu 85 528 zł

www.hrkadryiplace.pl 20

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są m.in. do pracowników i zleceniobiorcówpowracających z zagranicyzwana dalej „ulgą na powrót”rodzin z co najmniej czwórką dzieci:zwana dalej „ulgą dla rodzin 4+”orazpracujących seniorów:zwana dalej „ulgą dla seniorów”.Ulga dla młodych:Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zwolnione z opodatkowania dotyczą również osób do 26 roku życia.Zwolnienie z opodatkowania dla pracowników ma zastosowanie do uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłku macierzyńskiego do wysokości […]

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w pierwszym miesiącu zatrudnienia

www.hrkadryiplace.pl 17

Przepisy rozporządzenia urlopowego (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14), zwane dalej rozporządzenie urlopowe) oraz ustawy kodeks pracy nie rozstrzygają wprost kwestii ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w sytuacji gdy z urlopu wypoczynkowego pracownik korzysta w miesiącu podjęcia zatrudnienia. Przed rozpoczęciem urlopu […]

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego – stanowisko ZUS

www.hrkadryiplace.pl 16

Po zmianach od 26 kwietnia 2023 r.art. 31 ustawy zasiłkowej ust. 1Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami KP jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłkuust. 2Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.ust. 3W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 30a, miesięczny […]