HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wznowienie wplat do ppk

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK

Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku:
podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o wystąpieniu, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.
Co 4 lata:
począwszy od dnia 01 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o wystąpieniu.
W związku z przewidzianym w ustawie mechanizmem ponownego automatycznego dokonywania wpłat za uczestnika, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z ich dokonywania, ustawodawca wprowadza obowiązek odpowiednio wcześniejszego poinformowania uczestnika przez podmiot zatrudniający, co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po upływie czterech pełnych lat kalendarzowych następujących po roku, w którym uczestnik złożył deklarację, o ponownym dokonywaniu wpłat (art. 23 ust. 5).
Zgodnie z treścią „uzgodnionego stanowiska” z dnia 7 marca 2019 r. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, umieszczonego na stronie: www.mojeppk.pl art. 23 ust. 5 i 6 ustawy trzeba interpretować w ten sposób, że:

Przykład
Pracownik (uczestnik PPK) złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w miesiącu lipcu 2022 r.. W przypadku kiedy pracownik nie przystąpi sam, dobrowolnie, ponownie do PPK – złożona deklaracja o rezygnacji  obowiązywać będzie do końca lutego 2023 r. Jeżeli po otrzymaniu informacji od pracodawcy o wznowieniu wpłat do PPK z dniem 1 kwietnia 2023 r. (przekazanie takiej informacji pracownikom powinno nastąpić do końca lutego 2023 r.) pracownik ponownie złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wpłaty takie nie będą dokonywane.

Ważne:
Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, niezależnie od tego w którym roku kalendarzowym podmiot zatrudniający zobowiązany został do wdrożenia PPK, okres 4 letni należy liczyć od roku od którego zaczęła obowiązywać ustawa o PPK tj. od 2019 r.

Co 4 lata począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następnie od 1 kwietnia 2027 r., od 1 kwietnia 2031 r. itd.):
podmiot zatrudniający dokonuje wpłat do PPK za wszystkie osoby zatrudnione (uczestników PPK), którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje. Obowiązek dokonywania wpłat jest poprzedzony obowiązkiem informacyjnym. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do ostatniego dnia lutego danego roku poinformować osoby zatrudnione/uczestników PPK, którzy złożyli deklarację rezygnacji o dokonywaniu, ponownym dokonywaniu wpłat za tę osobę zatrudnioną/tego uczestnika PPK.

Celem takiego rozwiązania jest przeciwdziałanie bierności uczestników, którzy z jakichś względów rezygnują z oszczędzania, a następnie po pewnym czasie do oszczędzania nie powracają. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika, jeżeli po złożeniu deklaracji i przed dniem 01 kwietnia ukończył 70 rok życia. Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat po okresie 4 letnim za uczestnika, który przed dniem 01 kwietnia ukończył 55 rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika złożony do ostatniego dnia lutego.

Obowiązek dokonywania wpłat do PPK od 1 kwietnia oznacza, że podmiot naliczy i pobierze wpłaty do PPK już w marcu. Osoba zatrudniona/uczestnik PPK, który nie chce oszczędzać w PPK, powinien zatem ponownie złożyć deklarację rezygnacji
z dokonywania wpłat do PPK (taką deklarację osoba zatrudniona/uczestnik PPK może złożyć już 1 marca roku, w którym obowiązuje automatyczny zapis).

Artykuł pochodzi z:

pracownicze plany kapitałowe PPK

Autor:
Jeżek Przemysław