HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
badania kontrolne po okresie izolacji i kwarantanny

Badania kontrolne po okresie „Kwarantanny i izolacji”

Obowiązek wykonania badań kontrolnych po okresie:
„Kwarantanny” i „Izolacji”

Izolacja:
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, definiuje izolację jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnikchorobotwórczego na inne osoby (art. 2 pkt 11 ustawy).
Izolacja dotyczy zatem osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Objęcie pracownika izolacją (również wtedy jeżeli przechodzi chorobę bezobjawowo) jest potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (§ 3a ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) a więc jest to osoba chora, a zatem nieposiadająca zdolności do pracy.
Kwarantanna:
to odosobnienie osoby zdrowej,
która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych (art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.).

Kwarantanna:
nie jest okresem choroby, a zatem po jej zakończeniu nie przeprowadza się badań kontrolnych.

Izolacja:
dotyczy osób chorych co oznacza, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien zostać skierowany na badania kontrolne.

Profilaktyczne badania kontrolne mają na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy na
dotychczasowym stanowisku
w przypadku jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.
 Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy po chorobie.

Powyższe stanowisko potwierdziło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

MRPiT


(…)
w przypadku, gdy pracownik w czasie kwarantanny nie będzie mieć możliwości świadczenia pracy, kwarantanna nie powinna być traktowana jako czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą.”.

Ważne:
Do okresu niezdolności do pracy wlicza się okres izolacji w warunkach domowych, gdy pracownik w tym czasie ze względu na stan zdrowia nie mógł wykonywać pracy zdalnej, okres izolacji w izolatorium lub w szpitalu.

Autor:
Jeżek Przemysław