Blog

23 marca 2022

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile […]

czytaj
19 marca 2022

Kierowca – zleceniobiorca a pomniejszenie podstawy ZUS

Kierowca zleceniobiorca w transporcie międzynarodowym a pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS Od 2 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich […]

czytaj
7 marca 2022

Nadwyżka podatku a potrącenia komornicze

Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a potrącenia z wynagrodzenia na rzecz komornika Od jakiej kwoty należy dokonać potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych (komornik, ZUS, US) ? z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 3. wpłat dokonywanych do PPK jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (…) oraz 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne, która w całości jest odliczana […]

czytaj
3 marca 2022

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF. Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 […]

czytaj
1 marca 2022

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy” przewóz międzynarodowy

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy w transporcie międzynarodowym” Pakiet Mobilności od 2.2.2022 r. Dyrektywa 2020/1057 (dyrektywa lex specialis): dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do: dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE z 2020 r. L […]

czytaj
21 lutego 2022

Rozliczenie dwóch wypłat wynagrodzeń w miesiącu

Dwie wypłaty w miesiącu a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (rozporządzenie z 7 stycznia) i ulgi „dla klasy średniej” Gdy w danym miesiącu kalendarzowym następuje rozliczenie kolejnego wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. ulgi dla pracowników oraz 4. zaliczki na podatek dochodowy należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w […]

czytaj