Blog

30 stycznia 2023

30% diety a ulgi w podatku dochodowym

30% diety a ustalenie limitu przychodów 85 528 zł objętych ulgą Pracownik oddelegowany do wykonywania pracy za granicą jak i kierowcy w przewozach międzynarodowych mają prawo do ulg przewidzianych w ustawie o PDOF jeżeli spełniają wszystkie warunki do ich stosowania. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są pracowników i zleceniobiorców: powracających z zagranicy zwana dalej: „ulgą na powrót” rodzin z co najmniej czwórką dzieci: […]

czytaj
27 stycznia 2023

Dwie umowy a limit 85 528 zł

# 4 Pytanie uczestnika Z własnym pracownikiem zawarta została umowa zlecenia. Pracownik korzysta z tzw. „ulgi dla młodych”. Za niedługo łączna kwota przychodów z tych umów przekroczy kwotę 85 528 zł. Czy mamy obowiązek sumować przychody z tych dwóch umów i pilnować limitu 85 528 zł skoro umowa o pracę i zlecenia stanowią dwa odrębne źródła przychodów ? Odpowiedź Tak zawarcie z własnym pracownikiem umowy […]

czytaj
19 stycznia 2023

PIT-11 dla Kierowcy w przewozach międzynarodowych

Wykazanie przychodów w PIT-11 Kierowcy w przewozach międzynarodowych Przykład Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony w firmie transportowej w dniach od 7 do 15 sierpnia 2022 r. wykonywał przewóz dwustronny. Przewoził towar z Polski z kolejnym załadunkiem w Niemczech i rozładunkiem we Francji. Kolejny załadunek we Francji z przewozem do Polski. Łączne wynagrodzenie pracownika za miesiąc sierpień wyniosło: 6 250 zł. U pracownika stosowane są podstawowe KUP: 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek: 300 zł. Pracownik […]

czytaj
14 stycznia 2023

Wiek emerytalny a przychody w PIT-11 za 2022 r.

Wykazywanie opodatkowanych przychodów w PIT-11(29) pracownika po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego Objaśnienie do PIT-11(29) Część „E” wiersz 3 punkt 18) objaśnień opis do wiersza 3 Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1 m.in. przychody ze stosunku pracy, otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego. Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia […]

czytaj
10 stycznia 2023

Członek zarządu a wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania

# 3 Pytanie uczestnika Członek zarządu wykonujący swoje obowiązki na podstawie aktu powołania chciałby złożyć oświadczenie PIT-2(9) i zrezygnować ze stosowania kosztów uzyskania przychodu ze względu na to, że w innej spółce otrzymuje również przychody z tego samego źródła a roczne koszty uzyskania przychodu są limitowane. Czy przy umowach prawa cywilnego można wnioskować o rezygnację z kosztów ? Odpowiedź Tak art. 41 ustawy o PDOF ust. […]

czytaj
9 stycznia 2023

Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów

Wspólne opodatkowanie dochodów a rozliczenie drugiej kwoty zmniejszającej podatek przez pracodawców Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2 (oświadczenie o pomniejszeniu o kwotę zmniejszającą, część C). Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dwie kwoty zmniejszające podatek: 2 […]

czytaj
4 stycznia 2023

Umowa zlecenia a wspólne rozliczanie dochodów

# 2 Pytanie uczestnika Chciałabym rozwiać pewne wątpliwości dotyczące nowej wersji dokumentu PIT-2, ponieważ w jednym z artykułów jednego z wydawnictw wskazano, że oświadczenie w części E PIT-2(9) dot. wspólnego rozliczania się z małżonkiem/lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy składać co roku (objaśnienia na PIT-2 mówią o tym, że tylko oświadczenie w części J należy składać co roku) i jest również informacja […]

czytaj
3 stycznia 2023

Ekwiwalent za urlop na przełomie roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony na przełomie roku 2022/2023 W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.). Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu […]

czytaj
3 stycznia 2023

Umowa zlecenia a kwota zmniejszająca podatek

# 1 Pytanie uczestnika Od 1 września 2022 r. osoba fizyczna w wieku 32 lat wykonuje w naszym podmiocie umowę zlecenia. Z umowy tej zgłoszona jest do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych E-R oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach w ustawie o PDOF osoba ta z dniem 2 stycznia 2023 zł złożyła oświadczenie PIT-2(9) o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 tj. 150 zł. W dniu 9 stycznia 2023 r. będziemy rozliczać wynagrodzenie z umowy […]

czytaj
30 grudnia 2022

Ulga dla seniora a ukończenie wieku

Dzień urodzin a prawo do ulgi dla seniora Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz od 1 lipca 2022 r. z zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. […]

czytaj
16 grudnia 2022

Wnioski i oświadczenia a zaliczka na podatek

Wnioski i oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku dochodowego Z poniższej tabeli dowiesz się, które z wniosków i oświadczeń mających wpływa na rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy obowiązuje tylko w danym roku ich złożenia a które również w latach kolejnych Zgodnie z powyższym: 1. jeżeli pracownik złożył pracodawcy (w 2022 r.) oświadczenie PIT-2 w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek to w 2023 r. oświadczenie takie dalej obowiązuje bez konieczności jego ponownego składania […]

czytaj
12 grudnia 2022

Ulga dla seniora a świadczenia emerytalno-rentowe

Nie otrzymywanie świadczeń emerytalno – rentowych a prawo do „ulgi dla seniora” W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz 152 – 154 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF) zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. […]

czytaj
30 listopada 2022

Przychody w PIT-11 pracownika w wieku emerytalnym

Opodatkowane przychody pracownika po ukończeniu wieku emerytalnego w informacji PIT-11 Aktualne wzory formularzy podatkowych do ściągnięcia: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ Przychody ze stosunku pracy w PIT-11(29) Przychodami ze stosunku pracy będą m.in.: 1) ryczałt za korzystanie z prywatnego auta do celów służbowych w jazdach lokalnych i użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych 2) dodatek do wynagrodzenia będący refundacją kosztów nabycia pakietów medycznych, kart multisport i ubezpieczenia na życie 3) wpłaty na PPK – PPE […]

czytaj
1 października 2022

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w 2023 r.

Wniosek o niestosowanie Kosztów Uzyskania Przychodów po zmianach od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje do odwołania W stanie prawnym do 31 grudnia 2022 r.: art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek: 1) o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub 2) miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. […]

czytaj
10 sierpnia 2022

Zwrot zryczałtowanego podatku dla emerytów i rencistów

Zwrot nadpłaconego zryczałtowanego podatku 10% emerytów i rencistów i osób uzyskujących nauczycielskie  świadczenia kompensacyjne Jak informowaliśmy art. z dnia 30 maja 2022 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/emeryt-rencista-nauczyciel-kompensacyjne-pdof-zmiany-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 4 500 zł. Zwolnieniem objęte są świadczenia […]

czytaj
27 czerwca 2022

SKALA PODATKOWA W PIT ZA 2022 R.

Zmiana skali podatkowej i wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r. Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 r.: Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dotyczy każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy. Rozwiązanie to rekompensuje uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej. W przypadku podatników, […]

czytaj
27 stycznia 2022

Zaliczka na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie MF z dnia 7 stycznia 2022 r. Od dnia 8 stycznia 2022 r.: Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do: 12 800 […]

czytaj
25 stycznia 2022

Umowa zlecenia a nowe ulgi podatkowe

Nie każda umowa zlecenia objęta jest nowymi ulgami podatkowymi  Ulga dla młodych do 26 lat art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF: Wolne od podatku dochodowego są przychody: 1. ze stosunku służbowego 2. stosunku pracy 3. pracy nakładczej 4. spółdzielczego stosunku pracy 5. z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8) 6. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej: o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 […]

czytaj
14 stycznia 2022

Ulga dla seniorów 60 + a tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ulga dla seniorów 60 + a tytuł do ubezpieczeń społecznych Wolne od podatku dochodowego są przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych otrzymane przez podatnika: po ukończeniu 60 roku życia: w przypadku […]

czytaj
5 stycznia 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Oświadczenie PIT-2 dla celów rozliczania kwoty zmniejszającej podatek Pracownikom – płatnicy zmniejszają zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli: 425 zł miesięcznie (1/12 z kwoty 5 100 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy stosowne oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że: nie otrzymuje: emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika nie osiąga dochodów: […]

czytaj
3 stycznia 2022

Skala podatkowa w 2022 r.

Skala podatkowa w 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Ulga podatkowa roczna: dochód zwolniony z opodatkowani: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Koszty uzyskania przychodów wynoszą: miesięcznie: 250 zł w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się […]

czytaj