Blog

6 sierpnia 2020

Zmiana etatu przeliczenie podstawy

Zmiana wymiaru czasu pracy a przeliczenie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:   Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15- 19 rozporządzenia urlopowego (§ 14 rozporządzenia). Jedną z tych zasad jest to, iż zarówno w przypadku podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jak i ekwiwalentu z ten […]

czytaj
29 lipca 2020

Wyrównanie podstawy do chorobowego

Wyrównanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do najniższej – po zmianie wymiaru czasu pracy W wielu przedsiębiorstwach kończy się okres w którym pracownicy, na podstawie zawartego porozumienia, objęci zostali obniżonym wymiarem etatu. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie świadczeń chorobowych pamiętać muszą o tym, że w sytuacji gdy pracownik pobiera świadczenia chorobowe i w trakcie ich pobierania następuje zmiana wymiaru czasy np. z 0,8 na 1 należy sprawdzić czy przy zmianie etatu i ciągłości pobierania świadczeń chorobowych pracownik […]

czytaj
16 czerwca 2020

Podstawa do chorobowego przy urlopie wypoczynkowym

Uzupełnianie miesiąca kalendarzowego w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego Uzupełnianie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych reguluje art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie ustalone: w stałej miesięcznej wysokości uzupełnia się poprzez przyjęcie kwoty określonej w umowie o pracę, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika wynagrodzenie zmienne uzupełnia się dzieląc wynagrodzenie uzyskane za dni przepracowane (pomniejszone o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne) […]

czytaj
16 czerwca 2020

Premia kwartalna w podstawie po zmianie etatu

Przeliczenie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu Pytanie Obniżenie etatu od 06.04.2020. W połowie kwietnia pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego (7 dni). Pracownik otrzymał premie kwartalna wraz z wypłatą w miesiącu marcu 2019. Jak doliczyć premie kwartalna do podstawy zasiłkowej po zmianie etatu, która nastąpiła w kwietniu? Ten sam pracownik korzysta z drugiej części urlopu ojcowskiego w maju, czy należy naliczyć nową podstawę zasiłkową, czy można kontynuować poprzednią. Premie kwartalne […]

czytaj
10 czerwca 2020

Obniżony etat a potrącenie z zasiłku

Obniżony wymiar czasu pracy a potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 […]

czytaj
8 czerwca 2020

Chorobowe w miesiącu zmiany etatu

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego w miesiącu zmiany wymiaru czasu pracy Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia […]

czytaj
27 maja 2020

Zasiłek opiekuńczy rozliczenie podatkowe

Rozliczenie wypłaconego „Zasiłku opiekuńczego” pracownika do 26 lat W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.): Wolne od podatku dochodowego są przychody ze: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof) otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku […]

czytaj
12 maja 2020

Wynagrodzenie za przestój w podstawie

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten jest pojazdem elektrycznym, w związku z tym pojemność jego silnika wynosi 0.

czytaj
9 maja 2020

Zasiłek opiekuńczy na dni robocze

Zasiłek opiekuńczy na dni robocze – Rozliczenie na liście płac Uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres wskazany w oświadczeniu pracownika. Jeżeli pracownik wnioskował o wypłatę zasiłku za dni robocze to zostanie on wypłacony za te dni, które pracownik wskazał w “Oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna”, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz drugiego […]

czytaj