Blog

27 listopada 2020

Urlop wypoczynkowy a “Kwarantanna”

Przerwanie trwającego urlopu wypoczynkowego w momencie objęcia pracownika Kwarantanną lub Izolacją   Przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost sytuacje, w których już udzielony urlop wypoczynkowy ulega obligatoryjnemu przerwaniu. Zgodnie z art. 166 – część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną   odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, […]

czytaj
23 listopada 2020

Badania kontrolne po okresie “Kwarantanny i izolacji”

Obowiązek wykonania badań kontrolnych po okresie: “Kwarantanny” i “Izolacji” Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, definiuje izolację jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby (art. 2 pkt 11 ustawy). Izolacja dotyczy zatem osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Objęcie pracownika […]

czytaj
16 listopada 2020

Odmowa wykonania badań okresowych w okresie pandemii

Odmowa wykonania przez pracownika, w okresie pandemii “Okresowych badań lekarskich”   Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) Art. 12a ust. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się […]

czytaj
14 października 2020

Choroba w czasie wolnym za nadgodziny

Niezdolność do pracy pracownika w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach Może się zdarzyć, że w dniu wolnym (czasie wolnym) udzielonym pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą. W tej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku ustalenia z pracownikiem kolejnego terminu na odbiór dnia wolnego ani też obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Z prawnego punktu widzenia pracownikowi dzień wolny został […]

czytaj
13 października 2020

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana jest w dwojaki sposób: poprzez udzielenie pracownikowi czasu wolnego lub wypłatę stosownego dodatku za nadgodziny (art. 1512 K.p.). Godziny nadliczbowe, które nie zostały skompensowane czasem wolnym w wymiarze przewidzianym w Kodeksie pracy powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem oraz dodatkiem 50% lub 100%. ZAPAMIĘTAJ: Wyjątek od powyższej zasady, rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym, stanowi wykonywanej tej pracy: w dniu […]

czytaj
11 października 2020

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych Pracę w godzinach nadliczbowych oraz formy jej rekompensaty regulują przepisy ustawy Kodeks pracy art. 151 – 1516. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, […]

czytaj
7 października 2020

Pożyczka na cele mieszkaniowe a kryteria socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pożyczka na cele mieszkaniowe a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej Zgodnie z art. 1 ustawy o ZFŚS Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na: finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form […]

czytaj
4 października 2020

Obniżenie etatu a wymiar urlopu COVID-19

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy COVID-19 „Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia”   Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS […]

czytaj
15 września 2020

Informacja do świadectwa pracy

Obowiązek informacyjny o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku z ustaniem stosunku pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym […]

czytaj
23 sierpnia 2020

Zaległy urlop wypoczynkowy

Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego Jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego Pracodawca ma możliwość jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 K.p.). Pracownik jest wówczas zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop nie tylko w wymiarze proporcjonalnym przysługującym u tego pracodawcy za dany rok kalendarzowy, ale też za cały zaległy, czyli niewykorzystany w poprzednich 3 latach (por. wyrok SN z 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt I PK 261/06). Przykład W miesiącu […]

czytaj
14 sierpnia 2020

WOLNE ZA ŚWIĘTO W SOBOTĘ

Choroba pracownika przypadająca w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji: “Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.”   Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i dzień 26 grudnia 2020 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania […]

czytaj
10 sierpnia 2020

Możliwość zawieszenia ZFŚS

Możliwość zawieszenia prowadzenia Funduszu Socjalnego i obowiązek obniżenia zwiększonego odpisu 1. Możliwość zawieszenia działalności socjalnej W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku: wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy Kodeks pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 pracodawca może zawiesić obowiązki: […]

czytaj
10 sierpnia 2020

Dokumentacja pracownicza UODO

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną dokumentacją pracowniczą   W komunikacie z dnia 14 lipca 2020 r.: Urząd Ochrony Danych Osobowych w stanowisku udostępnionym na www.uodo.gov.pl przypomina, że przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie ma obowiązku prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym przypadku to nie zgoda pracowników, a obowiązek prawny administratora będzie właściwą podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w aktach osobowych pracowników. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej odbywa […]

czytaj
6 sierpnia 2020

Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń z ZFŚS

Urlop bezpłatny a prawo pracownika do otrzymania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W wielu publikacjach czy wyrażanych opiniach spotkać się można z poglądem, że: “Istotą urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń […]

czytaj
4 sierpnia 2020

Raz na 4 tygodnie niedziela wolna od pracy

Co najmniej „raz na 4 tygodnie” niedziela wolna od pracy. Art. 15112 ustawy Kodeks pracy Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144. Powyższy przepis nie używa pojęcia „co czwarta niedziela”, lecz posługuje się frazą „co najmniej raz na cztery tygodnie”. Ponieważ przepis nie określa precyzyjnie sposobu planowania […]

czytaj