Blog

22 lipca 2021

Wymiar 2 dni na oddanie krwi lub osocza

Wymiar dwóch dni zwolnienia na oddanie krwi lub osocza Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19. Zwolnienie w wymiarze 2 dni przysługuje w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii każdemu pracownikowi, który oddał krew lub jej […]

czytaj
20 lipca 2021

Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy równoległym zatrudnieniu   Wątpliwość dotyczyła ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego z dniem 16 lipca 2021 r.: piątek (pełny wymiar etatu, pond 10 letni staż) na okres próbny do dnia 15 października 2021 r. Pracownik ten do dnia 17 lipca 2021 r.: (sobota) zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy i wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: […]

czytaj
19 lipca 2021

Wypowiedzenie zmieniające – połowa okresu wypowiedzenia

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny (art. 34 ustawy Kodeks pracy) wynosi: 3 dni robocze: jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień: jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie 2 tygodnie: jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, jak i określony (art. 36 § 1 ustawy Kodeks pracy) […]

czytaj
19 lipca 2021

Zgłaszanie umów o dzieło – Lista kontrolna

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu “Umów o dzieło” Lista kontrolna 1. Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne: zawierając umowę o dzieło mają obowiązek zgłaszania jej do ZUS w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 2. Zgłoszeniu podlegają tylko te umowy o dzieło, które zawarte zostały począwszy od 1 stycznia 2021 r. lub później 3. Zgłoszeniu podlegają także umowy o dzieło zawierane […]

czytaj
1 lipca 2021

Świadczenie urlopowe na liście płac

Świadczenie urlopowe na liście płac w 2021 r.   Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku kalendarzowym świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie […]

czytaj
30 czerwca 2021

Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych Choć wynagrodzenie za pracę rozliczamy głównie za poszczególne miesiące kalendarzowe to w sytuacji gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych, stawkę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych ustala się raz: z okresu trzech miesięcy (możliwe wydłużenie podstawy do dwunastu miesięcy)  poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Obowiązuje ona także dla tej części urlopu, która jest nieprzerwanie kontynuowana w następnym miesiącu. […]

czytaj
25 czerwca 2021

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego a rozwiązanie umowy o pracę w tym samym roku   Pracownik legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop dodatkowy nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie przepisów odrębnych, chyba że jest on niższy niż 10 dni roboczych, wówczas […]

czytaj
2 czerwca 2021

Zmiana przepisów ZUS

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty został w dniu 27 maja 2021 r. przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i skierowany do uchwalenia prze Sejm.   Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r. zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego nowe zasady […]

czytaj
17 maja 2021

ZUS ZUA i ZZA z kodem zawodu od 16 maja

Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym   Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0,wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza […]

czytaj
11 maja 2021

Praca na urlopie macierzyńskim dozwolona

Podjęcie pracy w trakcie “Urlopu macierzyńskiego” dopuszczalne Wyrok SN z dnia 21 października 2020 r. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy (art. 180 § 4 ustawy Kodeks pracy), jeżeli: pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, […]

czytaj
8 maja 2021

Formularze zgłoszeń do ZUS po zmianach

Opublikowano Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUS i ZZA Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza dotyczy: delegacji dla ministra […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Kody zawodów w dokumentach ZUS

Kody zawodów i specjalności w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS zmiany od 16 maja 2021 r. W związku z nowym obowiązkiem: raportowania do ZUS kodu zawodu wykonywanego przez osobą zgłaszaną do ubezpieczeń – planowane są zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Do druków tych dodano pola umożliwiające wpisanie kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. Nowe wzory obowiązywać będą od 16 maja 2021 r. Więcej informacji nt: […]

czytaj
9 kwietnia 2021

Informacja o rachunku bankowym do Komornika

Informacje o dłużniku przekazywane przez pracodawcę do komornika w tym podanie rachunku bankowego  Obowiązek ciążących na pracodawcy w momencie otrzymania tytułu wykonawczego: art. 882 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 1. przedstawił za okres trzech miesięcy: poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich […]

czytaj
29 marca 2021

Wstępne badania lekarskie

Brak obowiązku wykonywania “Wstępnych badań lekarskich” w okresie pandemii Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy […]

czytaj