Blog

8 maja 2021

Formularze zgłoszeń do ZUS po zmianach

Opublikowano Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUS i ZZA Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r. Pierwsza dotyczy: delegacji dla ministra […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Kody zawodów w dokumentach ZUS

Kody zawodów i specjalności w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS zmiany od 16 maja 2021 r. W związku z nowym obowiązkiem: raportowania do ZUS kodu zawodu wykonywanego przez osobą zgłaszaną do ubezpieczeń – planowane są zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Do druków tych dodano pola umożliwiające wpisanie kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. Nowe wzory obowiązywać będą od 16 maja 2021 r. Więcej informacji nt: […]

czytaj
9 kwietnia 2021

Informacja o rachunku bankowym do Komornika

Informacje o dłużniku przekazywane przez pracodawcę do komornika w tym podanie rachunku bankowego  Obowiązek ciążących na pracodawcy w momencie otrzymania tytułu wykonawczego: art. 882 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 1. przedstawił za okres trzech miesięcy: poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich […]

czytaj
29 marca 2021

Wstępne badania lekarskie

Brak obowiązku wykonywania “Wstępnych badań lekarskich” w okresie pandemii Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy […]

czytaj
15 marca 2021

Dodatkowy zasiłek w świadectwie pracy

Obowiązek wykazywania w świadectwie pracy informacji o wypłaconym dodatkowym zasiłku opiekuńczym W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy 3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji 4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej […]

czytaj
14 marca 2021

Rozwiązanie umowy COVID-19

Opublikowany wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia za zatajenie informacji o pobycie pracownika za granicą Pracodawca ma prawo pytać pracownika o pobyt za granicą. Sąd uznał, że pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje.   Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r. IV Pa 79/20 Uzasadnienie Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia Tomasz […]

czytaj
8 marca 2021

Ewidencja godzin pracy

Brak obowiązku “Ewidencjonowania godzin pracy” nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia “Ewidencji czasu pracy” Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest w szczególności prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza) oraz przechowywać ją w sposób gwarantujący zachowanie jej: poufności integralności kompletności oraz  dostępności w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 […]

czytaj
5 marca 2021

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza

Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza Ze stanowiska MRPiPS z dnia 8 września 2016 r. wynika, iż w celu zachowania konsekwencji w rozliczaniu czasu pracy przyjmuje się, że również urlop wypoczynkowy jest udzielany w dobach pracowniczych, co powoduje, iż w zakresie powrotu do pracy wiążące są godziny wynikające z harmonogramu czasu pracy obowiązującego przed urlopem. W tym zakresie resort rodziny przyjmuje rygorystyczne stanowisko, zgodnie z którym wezwanie do pracy pracownika w pierwszym […]

czytaj
27 listopada 2020

Urlop wypoczynkowy a “Kwarantanna”

Przerwanie trwającego urlopu wypoczynkowego w momencie objęcia pracownika Kwarantanną lub Izolacją   Przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost sytuacje, w których już udzielony urlop wypoczynkowy ulega obligatoryjnemu przerwaniu. Zgodnie z art. 166 – część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną   odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, […]

czytaj
23 listopada 2020

Badania kontrolne po okresie “Kwarantanny i izolacji”

Obowiązek wykonania badań kontrolnych po okresie: “Kwarantanny” i “Izolacji” Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, definiuje izolację jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby (art. 2 pkt 11 ustawy). Izolacja dotyczy zatem osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Objęcie pracownika […]

czytaj
16 listopada 2020

Odmowa wykonania badań okresowych w okresie pandemii

Odmowa wykonania przez pracownika, w okresie pandemii “Okresowych badań lekarskich”   Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) Art. 12a ust. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się […]

czytaj
14 października 2020

Choroba w czasie wolnym za nadgodziny

Niezdolność do pracy pracownika w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach Może się zdarzyć, że w dniu wolnym (czasie wolnym) udzielonym pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą. W tej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku ustalenia z pracownikiem kolejnego terminu na odbiór dnia wolnego ani też obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Z prawnego punktu widzenia pracownikowi dzień wolny został […]

czytaj
13 października 2020

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana jest w dwojaki sposób: poprzez udzielenie pracownikowi czasu wolnego lub wypłatę stosownego dodatku za nadgodziny (art. 1512 K.p.). Godziny nadliczbowe, które nie zostały skompensowane czasem wolnym w wymiarze przewidzianym w Kodeksie pracy powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem oraz dodatkiem 50% lub 100%. ZAPAMIĘTAJ: Wyjątek od powyższej zasady, rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym, stanowi wykonywanej tej pracy: w dniu […]

czytaj
11 października 2020

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych Pracę w godzinach nadliczbowych oraz formy jej rekompensaty regulują przepisy ustawy Kodeks pracy art. 151 – 1516. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, […]

czytaj