HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
choroba pracownika w dniu wolnym za swieto przypadajace w sobote

WOLNE ZA ŚWIĘTO W SOBOTĘ

Choroba pracownika przypadająca w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji:
„Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.”

 

Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i dzień 26 grudnia 2020 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim.

Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Dotyczy to przede wszystkim zatrudnionych w systemie podstawowym wykonujących pracę w z góry ustalonym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8h. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca udziela pracownikowi
w obrębie wskazanego okresu rozliczeniowego co powodować może udzielenie tego dnia w innym miesiącu kalendarzowym.

Może się zdarzyć, że w dniu wolnym, udzielonym pracownikowi za święto przypadające w sobotę, pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą lub dzień ten objęty był okresem w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. W tej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku ustalenia z pracownikiem kolejnego terminu na odbiór dnia wolnego ani też obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Z prawnego punktu widzenia pracownikowi dzień wolny został udzielony. 

Powyższe potwierdziło:
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wskazując, iż:
„(…)
w przypadku gdy zostanie wyznaczony dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a także gdy zostanie wyznaczony dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz udzielony dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i okaże się, że data takiego dnia wolnego od pracy przypadnie w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby, to w opinii Departamentu nie ma podstaw do tego aby udzielić innego dnia wolnego od pracy w innym terminie. W takim przypadku pracodawca realizuje swój obowiązek udzielenia dnia wolnego od pracy i nie ma podstaw aby nakładać na niego obowiązku udzielenia dnia wolnego od pracy w innym terminie. Fakt, że taki dzień przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy nie wpływa na zmianę charakteru tego dnia jako wolnego od pracy.
Zgodnie z art. 130 § 3 K.p. wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Oznacza to, że usprawiedliwiona nieobecność w dniu rozkładowo wolnym od pracy pozostaje bez wpływu na wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym.

Zatem choroba pracownika w zastępczym dniu wolnym od pracy nie stanowi okoliczności uniemożliwiającej pracownikowi wykorzystanie dnia wolnego i pozostaje bez wpływu na charakter kompensacyjny tego dnia. Skoro pracownik w zastępczym dniu wolnym od pracy nie miał wyznaczonego czasu pracy do przepracowania (rozkład w tym dniu przewiduje dzień wolny od pracy), to nie ma podstaw, by choroba w tym dniu obniżała jego wymiar czasu pracy o kolejne osiem godzin (…)”.

Przykład

Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowym w stałym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym (styczeń-marzec; kwiecień-czerwiec; lipiec-wrzesień; październik-grudzień).
Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypadającym na lipiec-wrzesień wyniósł:
(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) = 520 godz.
Dzień wolny za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. pracodawca wyznaczył dla wszystkich pracowników w dniu 14 września 2020 r. W okresie od 10 do 18 września 2020 r. pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą.
Ważne:
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
W okresie niezdolności do pracy pracownik miał do przepracowania:
6 dni tj. 48h
Wymiar czasu pracy po obniżeniu o niezdolność do pracy:
520h – 48h = 472h
Faktycznie przepracowane godziny:
184h (lipiec) + 168h (sierpień) + 120h (wrzesień) = 472h
472h = 472h
Zgodnie z powyższym wyliczeniem nie ma podstaw do żądania przez pracownika udzielenia innego dnia wolnego w związku z niezdolnością do pracy przypadająca na dzień 14 września 2020 r. tj. dzień ustalony jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Autor:
Jeżek Przemysław