HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
podstawa wymiaru swiadczen chorobowych po zmianie wymiarze czasu pracy

Chorobowe w miesiącu zmiany etatu

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego w miesiącu zmiany wymiaru czasu pracy

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.:
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).
Podmioty, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy  tj.: nie mniej niż
2 080 zł:
2 600 zł x 0,8 etatu (art. 15g ust. 8 ustawy).

Założenia:
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, określone zostało w wysokości: 2 100 zł + premia uznaniowa.
Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania premia uzależniona jest od decyzji przełożonego, uwzględniająca:

  • sytuację finansową pracodawcy
  • zaangażowanie pracownika
  • wyniki w pracy
  • dochód który pracownik wypracował
  • premia nie przysługuje za czas zwolnień lekarskich (nie jest pomniejszana proporcjonalnie) oraz innych nieobecności w pracy m.in. za urlop wypoczynkowy.

W firmie przyjęto jednak zasadę, że pomimo tego, iż premia ma charakter uznaniowy wliczana jest do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W związku z ogłoszoną pandemią i wnioskowaniem o dopłatę do wynagrodzeń z FGŚP:
1.
Na podstawie zawartego porozumienia, z wybranymi przedstawicielami pracowników, objęto pracownika obniżonym wymiarem etatu:
z 1/1 na 0, 8
od dnia 06 kwietnia 2020 r.
wynagrodzenie zasadnicze obniżono:                               z 2 100 zł na 1 680 zł
premia uznaniowa za miesiąc kwiecień:                           wyniosła 850 zł
urlop wypoczynkowy w okresie 27-29 kwietnia:               120 zł
choroba pracownika w dniach od 14-17 kwietnia:            ??

Pytanie:
Jak ustalić podstawę do chorobowego za miesiąc kwiecień 2020 r. ?
Jak uzupełnić urlopowe? Do dni z całego miesiąc czy do dni po zmianie etatu ?
Co z premią ? Mam ja przeliczyć proporcjonalnie? Czyli za 10 dni 0.8 etatu? Czy za dni kalendarzowe ? Czy może wziąć całą ? 

Odpowiedź:
Jeżeli zmiana wymiaru etatu nastąpiła w miesiącu niezdolności do pracy pracownika lecz przed powstaniem tej niezdolności, podstawę wymiaru stanowi uzupełnione wynagrodzenie za ten miesiąc.
Stałe składniki wynagrodzenia
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło uzupełnione wynagrodzenie za miesiąc 04.2020 r.
1 680 zł x 13,71% = 230,33 zł
1 680 zł – 230,33 zł = 1 449,67 zł.

Premia uznaniowa:
Premia uznaniowa nie przysługuje w okresie pobierania świadczeń chorobowych oraz nie jest pomniejszana proporcjonalnie. Oznacza to, iż wliczona będzie do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania.
Za miesiąc kwiecień premia wyniosła 850 zł a zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła

od dnia 6 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z komentarzem do ustawy zasiłkowej wysokość premii należy przyjąć za okres po zmianie wymiaru czasu pracy zgodnie z poniższym wyliczeniem:
850 zł x 13,71% = 116,54 zł
850 zł – 116,54 zł = 733,46 zł
(733,46 zł x 25 dni x 0,8 etatu) : [(5 dni x 1/1 etatu)+(25 dni x 0,8 etatu)] 14 669,20 zł : 25 = 586,77 zł.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:
Wynagrodzenie za dni urlopu wypoczynkowego, dla celów zasiłkowych, traktuje się tak, jak wynagrodzenie za dni przepracowane. Gdyby więc w danym miesiącu pracownik był nieobecny w pracy jedynie z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego, to wynagrodzenie za taki miesiąc zostałoby wliczone do podstawy wymiaru w kwocie faktycznie uzyskanej (po pomniejszeniu o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne).
W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika składa się zarówno ze składników stałych, jak i zmiennych, pomniejszanych proporcjonalnie do dni nieobecności w pracy, a uzupełnieniu podlega wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik uzyskał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy to całość wynagrodzenia traktuje się przy uzupełnianiu jako składniki zmienne (ust. 290 komentarza do ustawy zasiłkowej).
W sytuacji gdy pracownik otrzymuje zarówno wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, które nie ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy nieobecności w pracy spowodowane chorobą do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych zmienne składniki przyjmuje się w kwocie faktycznie uzyskanej (bez uzupełniania). Uzupełnieniu podlega wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze.
Ponieważ w miesiącu kwietniu 2020 r. nie wystąpiły zmienne składniki wynagrodzenia, które podlegałyby uzupełnieniu do pełnego miesiąca, zmiennych składników wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się w podstawie.

 

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego za 4 dni niezdolności do pracy w miesiącu kwietniu wyniosła:
wynagrodzenie zasadnicze:            1 449,67 zł
premia uznaniowa:                          586,77 zł
Razem:                                            2 036,44 zł
2 036,44 zł x 80% : 30 dni = 54,31 zł
54,31 zł x 4 dni = 217,24 zł.

Dane jak w przykładzie 1
urlop wypoczynkowy w okresie od 1 do 3 kwietnia 2020 r.
Czyli premia jest tylko za okres po zmianie etatu.
Czy w tym przypadku uzupełniam urlopowe? Skoro należy się za okres pełnego (starego) wymiaru?
W powyższym przypadku do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należy przyjąć uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze po zmianie wymiaru etatu oraz w kwocie faktycznie wypłaconej premię uznaniową.