HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dodatek za prace w porze nocnej a obnizony wymiar etatu jezek przemyslaw

Dodatek nocny a praca w obniżonym etacie

Wysokość dodatku za pracę w nocy w niepełnym wymiarze etatu

§ 4b
rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy:
w celu obliczenia dodatku:
minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przy czym powołany przepis nie odnosi się do liczby godzin obejmujących danego pracownika.
Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej pracownika niepełnoetatowego obliczany jest w taki sam sposób jak dodatek przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.
W jednym i drugim przypadku kwotę minimalnego wynagrodzenia należy podzielić przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu kalendarzowym, bez uzależniania go od wielkości etatu, na jaki pracownik został zatrudniony.
Na wysokość dodatku z tytułu pracy w porze nocnej pracownika niepełnoetatowego nie ma wpływu również długość okresu rozliczeniowego ani zaplanowana na dany miesiąc liczba godzin pracy. Ustalając wysokość dodatku, zawsze kwotę minimalnego wynagrodzenia dzielimy przez wymiar z danego miesiąca ustalony dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.