HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 42

Dodatek za dojazd w podstawie wymiaru

# 5
Pytanie uczestnika

Pracodawca umówił się z pracownikiem, że za dojazdy do miejsca pracy w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania pracownika (w umowie jako miejsce pracy wskazane są dwa miasta) będzie wypłacał mu zwrot (za każdy przejechany kilometr). Nie jest to ani delegacja, ani jazdy lokalne. Od wypłacanych zwrotów są więc naliczane składki i podatek. Czy taki zwrot powinien być wliczany do podstawy zasiłkowej i urlopowej? Dojazdy są nieregularne (nie każdego dnia roboczego).
Odpowiedź
Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych:
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Za wynagrodzenie uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71% (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej). Wyłączeniu z podstawy wymiaru podlegają natomiast składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, jeżeli są one wypłacane za ten okres (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Jeżeli zwrot za dojazd stanowi podstawę do ubezpieczenia chorobowego i przysługuje tylko za dni w których wykonywana jest praca to jest świadczeniem, którego wysokość należy wliczyć do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej.
Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent:
art. 172 ustawy KP – za czas urlopu pracownikowi przysługuje „wynagrodzenie”, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. § 6 rozporządzenia urlopowego: wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. W związku z podaną podstawą prawną ciężko uznać aby wypłata danego świadczenia była świadczeniem ze stosunku pracy a tym bardziej wynagrodzeniem. Oznacza to, że nie będzie stanowić podstawy ani do urlopu ani do ekwiwalentu.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/