HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dofinansowanie do wypoczynku skladki zus podatek jezek przemyslaw

Dofinansowanie do wypoczynku

Dofinansowanie do letniego wypoczynku z ZFŚS składki ZUS zaliczka na podatek dochodowy

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji:
„Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.”

 


Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  pracowników, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się m.in.: składników wynagrodzenia wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie § 2 pkt 19 i 20 powołanego rozporządzenia wyłączono z oskładkowania świadczenia:
finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe
na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu socjalnym. W związku z powyższym, niezależnie od wysokości przyznanej pomocy, w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia te nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zakres działalności socjalnej obejmuje m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz: różnych form wypoczynku m.in.: wczasów, kolonii, obozów, tzw. „wczasów pod gruszą”, wycieczek, podróży krajowych i zagranicznych.


Świadczenie urlopowe:
Zasady i warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może utworzyć ZFŚS albo wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy). Pracodawca może też całkowicie zrezygnować z udzielania pomocy socjalnej w wymienionych formach. Wyjątkiem jest pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, która zawnioskowała o utworzenie ZFŚS. Wówczas rezygnacja nie jest możliwa.
Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje: nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Dla wypłaty tego świadczenia nie ma znaczenia czy pracownik uprawniony do jego otrzymania korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego, czy też z urlopu przysługującego za rok, w którym urlop jest wykorzystywany. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W myśl powołanego przepisu, wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.
Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika, z tym, że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych. A zatem kwota świadczenia urlopowego może być niższa od wysokości odpisu odpowiedniego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika, ale nie może tej wysokości przekroczyć.

W 2020 r. świadczenie urlopowe
, zakładając, że: 
pracodawca wypłaca je w maksymalnej wysokości, dla pracownika zatrudnionego na cały etat w normalnych warunkach wynosi: 1 550,26 zł. Świadczenie urlopowe jako przychód ze stosunku pracy, który nie został zwolniony od podatku na mocy art. 21 ustawy o pdof, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdy pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż określona w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie oskładkowaniu.

Przykład
Pracodawca na dzień 01 stycznia 2020 r. zatrudnia 35 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe, zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Wartość tych świadczeń wynosi: 1 550,26 zł. Pracownik (w wieku 29 lat), zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w tzw. normalnych warunkach pracy, otrzymał w dniu 18 maja 2020 r. świadczenie urlopowe w kwocie pomniejszonej o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. Jest to pierwsza wypłata dla pracownika dokonana w miesiącu maju 2020 r..
Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości tj.: w wysokości: 250 zł oraz kwota wolna od podatku w wysokości: 43,76 zł.

Rozliczenie świadczenia urlopowego za miesiąc maj 2020 r.:

Opis operacji Kwota
Wysokość świadczenia urlopowego:     1 550,26 zł
Koszty uzyskania przychodu     250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(1 550,26 zł – 250 zł)
    1 300,00 zł
Zaliczka na podatek
(1 300 zł x 17% – 43,76 zł)
    177,24 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych      177,00 zł
Do wypłaty:
(1 550,26 zł – 177 zł)
    1 373,26 zł


Ważne:
W przypadku pracownika do ukończenia 26 lat świadczenie urlopowego zwolnione jest z opodatkowania do wysokości przychodu nie przekraczający w roku 2020 kwoty: 85 528 zł (art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o pdof).

 

Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS:

Zaliczka na podatek dochodowy
Wolne od podatku dochodowego są wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł, rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof).
Zmiany w przepisach na podstawie ustawy „Tarcza Antykryzysowa”:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) wprowadza zmiany w wysokościach kwot wolnych od podatku dla niektórych świadczeń.
Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof:
Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym w 2020 r. i 2021 r. kwoty: 2 000 zł (wzrost o 1 000 zł), rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Ważne:
Wzrost wysokości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie powyższego przepisu, dotyczy wartości otrzymanych świadczeń w 2020 r. i 2021 r.

Przykład
W miesiącu kwietniu 2020 r. ze względu na święta przypadające w danym roku kalendarzowym, pracownik (w wieku 38 lat) zwrócił się o pomoc finansową tytułem zwiększonych wydatków na ten cel. Na podstawie wniosku pracownika, pracodawca przyznał zapomogę finansową sfinansowaną z ZFŚS w wysokości: 550 zł, którą wypłacił pracownikowi, wraz z wynagrodzeniem za ten miesiąc: 2 750 zł w dniu 06 maja 2020 r..
Jest to pierwsze w danym roku kalendarzowym świadczenie dla pracownika sfinansowane ze środków ZFŚS. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości tj.: w wysokości: 300 zł oraz kwota wolna od podatku w wysokości: 43,76 zł.

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia i zapomogi za miesiąc: kwiecień 2020 r.:

Opis operacji

Kwota

Wynagrodzenie za pracę: 2 750,00 zł
Zapomoga świąteczna: 550,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: 2 750,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 2 750 zł) = 268,40 zł
rentowa: (1,5% x 2 750 zł) = 41,25 zł
chorobowa: (2,45% x 2 750 zł) = 67,38 zł
   377,03 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 750 zł – 377,03 zł)
2 372,97 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 372,97 zł x 9%)
   213,57 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(2 372,97 zł x 7,75%)
   183,91 zł
Koszty uzyskania przychodu    300 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(2 750 zł – 300 zł – 377,03 zł)
2 073,00 zł
Zaliczka na podatek
(2 073 zł x 17% – 43,76 zł)
   308,65 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(308,65 zł – 183,91 zł)
   125,00 zł
Do wypłaty
[(2 750 zł + 550 zł) – 377,03 zł – 213,57 zł – 125 zł]
2 584,40 zł

Przyjmujemy, iż w miesiącu sierpniu 2020 r. pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do wypoczynku w postaci tzw. „wczasów pod gruszą” spełniając wszystkie warunki wynikające z obowiązującego u danego pracodawcy regulaminie ZFŚS. 
Wysokość dofinansowania wyniosła: 1 750 zł i zostanie pracownikowi wypłacona w dniu 31 sierpnia 2020 r. Ponieważ jest to drugie świadczenie w danym roku kalendarzowym sfinansowanym z ZFŚS, pierwszym była zapomoga finansowa wypłacona pracownikowi w miesiącu kwietniu 2020 r. w wysokości: 550 zł a wolna od podatku dochodowego jest wartość:
2 000 zł w związku z czym od nadwyżki tej kwoty potrącona zostanie pracownikowi zaliczka na podatek dochodowy:
[2 000 zł – (550 zł +1 750 zł)] = 300 zł

Rozliczenie podatkowe dofinansowania wypłaconego pracownikowi w miesiącu sierpniu 2020 r.:
ponieważ jest to druga wypłata w tym miesiącu, pracodawca nie może zastosować po raz drugi kosztów uzyskania oraz ulgi podatkowej.
Opis operacji Kwota
Dofinansowanie do wypoczynku: 1 750,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 300,00 zł
Zaliczka na podatek
(300 zł x 17%)
   51,00 zł
Do wypłaty
(1 750 zł – 51 zł)
1 699,00 zł

Ważne:
W przypadku pracownika do ukończenia 26 lat kwota dofinansowania w wysokości: 300 zł (ponad limit 2 000 zł) zwolniona jest z opodatkowania do wysokości przychodu nie przekraczającego w roku 2020 kwoty: 85 528 zł (art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o pdof).


Dofinansowanie dla emerytów i rencistów:
Z dniem 01 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. W podstawie opodatkowania nie uwzględnia się m.in. świadczeń objętych zakresem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof. świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów: od byłego zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z tym zakładem stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, albo następcy prawnego tego zakładu pracy lub związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł. O skorzystaniu ze zwolnienia od opodatkowania nie decyduje źródło, z którego zostały sfinansowane świadczenia dla emerytów i rencistów. W przypadku gdy łączna kwota wszystkich świadczeń otrzymanych przez emeryta lub rencistę przekroczy w roku podatkowym kwotę: 3 000 zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof).

Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
Preferencją podatkową w postaci zwolnienia od podatku objęte są również kwoty dopłat, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof. Powołany przepis stanowi, że wolne od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie:

  • wczasów
  • kolonii
  • obozów i zimowisk, w tym również
  • połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz
  • przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu

dzieci i młodzieży do lat 18:
z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra
niezależnie od ich wysokości:
z innych źródeł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 2 000 zł.

Zmiany w przepisach na podstawie ustawy „Tarcza Antykryzysowa”:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) wprowadza zmiany w wysokościach kwot wolnych od podatku dla niektórych świadczeń.

Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof. stanowi, że wolne od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie:

  • wczasów
  • kolonii
  • obozów i zimowisk, w tym również
  • połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz
  • przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu
dzieci i młodzieży do lat 18:
z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra
niezależnie od ich wysokości:
z innych źródeł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 2 000 zł. W latach: 2020 i 2021 r. limit wynosi:
3 000 zł (podwyższenie o 1 000 zł).

Ważne:
Wzrost wysokości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie powyższego przepisu, dotyczy wartości otrzymanej dopłaty w 2020 r. i 2021 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy jej ustalaniu nie uwzględnia się m.in. przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia składkowego. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 tego aktu prawnego z wyłączenia z oskładkowania korzystają świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Otrzymane przez pracownika dofinansowanie do wypoczynku stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy. Przychodem tym jest zarówno wartość dofinansowania przypadająca na pracownika, jak i dotycząca członków jego rodziny, bowiem jego podstawą jest stosunek pracy łączący pracownika z pracodawcą. Jeśli dopłata do wypoczynku wynika z regulaminu funkcjonowania ZFŚS i przyznana została przy uwzględnieniu kryterium socjalnego, to korzysta ze zwolnienia z składkowania ze środków obrotowych już nie.
Odnosząc się do pojęcia „wypoczynku”, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przywołują definicję zawartą w Multimedialnym szkolnym słowniku języka polskiego PWN, wskazując, że pod pojęciem wypoczynku należy rozumieć:
wczasy:
czyli wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki
kolonie:
czyli zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji poza miejscem stałego zamieszkania
obóz:
czyli forma zorganizowanego wypoczynku grupy ludzi, połączona z uprawianiem sportu, nauką czegoś
zimowisko:
czyli zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dla dzieci w czasie ferii zimowych
wycieczka:
czyli wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych.

Autor:
Jeżek Przemysław