HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie dofinansowania z fgsp a wynagrodzenie chorobowe jezek przemyslaw

Dofinansowanie z FGŚP a wynagrodzenie chorobowe

Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzenia z FGŚP w miesiącu w którym wypłacono wynagrodzenie chorobowe

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.:
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).
Podmioty, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy  tj.: nie mniej niż 2 080 zł: 2 600 zł x 0,8 etatu (art. 15g ust. 8 ustawy).

Zgodnie z § 5 Umowy zawartej z WUP dotyczącej zwrotu środków:
Niewykorzystana przez Beneficjenta część środków podlega zwrotowi na rachunek bankowy WUP, z którego Beneficjent otrzymał środki w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie wstępne tj.: w terminie do 30 dni po upływie okresu pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy (§ 2 ust. 2 umowy).

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 700 zł i wykonuje prace w pełnym wymiarze czasu pracy. Na podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, z dniem 01 kwietnia 2020 r. obniżono pracownikom wymiar etatu o 20%.
Stawka miesięcznego wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę została pomniejszona o 20%:
2 700 zł x 20% = 540 zł
2 700 zł – 540 zł = 2 160 zł
W przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%.
Wysokość dofinansowania z FGŚP:
połowa obniżonego wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy:
2 160 zł x 50% = 1 080 zł
1 080 zł < 2 132,59 zł
składki na ub. społeczne po stronie pracodawcy (E-R-W):
emerytalna:   (9,76% x 1 080 zł) = 105,41 zł
rentowa:        (6,5% x 1 080 zł) = 70,20 zł
wypadkowa: (2% x 1 080 zł) = 21,60 zł
razem składki: 197,21 zł
Łącznie dofinansowanie: 1 277,21 zł (1 080 zł + 197,21 zł).

Okazało się jednak, że w miesiącu kwietniu 2020 r. pracownik przebywał 12 dni na zwolnieniu lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego:
Kwota dofinansowania wyniesie:
wynagrodzenie za pracę:
2 160 zł : 30 dni = 72 zł x 12 dni chorobowego = 864 zł
2 160 zł – 864 zł = 1 296 zł
wynagrodzenie chorobowe:
[2 160 zł – (2 160 zł x 13,71%)] = 2 160 zł – 296,14 zł = 1 863,86 zł
1 863,86 zł x 80% : 30 dni = 49,70 zł x 12 dni = 596,40 zł
Razem wynagrodzenie: 1 296 zł + 596,40 zł = 1 892,40 zł
1 892,40 zł x 50%= 946,20 zł
plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę od wysokości wynagrodzenia za pracę:
1 296 zł x 50% = 648 zł
emerytalna:   9,76% = 63,24 zł
rentowa:        6,5% = 42,12 zł
wypadkowa:  2% = 12,96 zł
Razem dofinansowanie: 946,20 zł + 118,32 zł = 1 064,52 zł.
Kwota zwrotu środków: 212,69 zł (1 277,21 zł – 1 064,52 zł).