Dzień wolny za święto w sobotę

23 kwietnia 2021
Kategoria: PrawoPracy

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r.

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim.
Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wymiar czasu pracy jako liczba godzin przypadających do przepracowania w przyjętym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym wynoszącym maksymalnie do 12 miesięcy, oblicza się zgodnie z art. 130 k.p. w następujący sposób:

  • mnożąc 40h (przeciętna norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, następnie
  • dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8h (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), dalej
  • odejmując 8h (norma dobowa) za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalony wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika.
Do tych nieobecności zalicza można przykładowo m.in.:

  • okres urlopu wypoczynkowego czy
  • niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Udzielenie dni wolnych za święta przypadające w tych dwóch dniach tj. 01 maja i 25 grudnia dotyczy przede wszystkim zatrudnionych w systemie podstawowym wykonujących pracę w z góry ustalonym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8h.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W miesiącu maju 2021 r. wymiar czasu pracy wynosi:
(40 h x 4 pełne tygodnie przypadające od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego:

sobota – piątek) + (8 h x 1 dzień „wystający” poza pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku: 31 maja) – (8 h x 2 święta przypadające od poniedziałku do soboty: 1 i 3 maja)
160 h + 8 h – 16 h = 152 h.
Z powyższego wynika, że w przypadku wykonywania pracy od poniedziałku do piątku w miesiącu maju, pracownik przepracowałby łącznie: 20 dni x 8 h = 160 h (+ 8 h). Oznacza to, że w obrębie danego okresu rozliczeniowego pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego od pracy.

112299

Dzień wolny, za święto przypadające w sobotę, pracodawca udziela pracownikowi w obrębie danego okresu rozliczeniowego co powodować może udzielenie tego dnia w innym miesiącu kalendarzowym (w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc). Zgodnie ze stanowiskiem Resortu Pracy: przez liczbę godzin do przepracowania należy rozumieć nominał miesiąca, a nie liczbę wynikającą z rozkładu czasu pracy pracownika.

Przykład
Pracownik wykonuje pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 za wynagrodzeniem w wysokości: 3 750 zł miesięcznie. W zakładzie pracy obowiązuje podstawowy system czasu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego.
Dzień wolny, za święto przypadające 1 maja 2021 r., pracodawca wyznaczył na dzień 4 czerwca 2021 r. W miesiącu czerwcu 2021 r. zaplanowano pracownikowi 176 h roboczych (wymiar czasu pracy w miesiącu czerwcu wynosi: 168 h).
W miesiącu czerwcu 2021 r. pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych łącznie 5 h tytułem przekroczeń norm dobowych (pora dzienna). Dzielnikiem do obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych będzie: 168 h (wymiar czasu pracy danego miesiąca).
Wynagrodzenie pracownika za ten miesiąc kalendarzowy (czerwiec 2021 r.) wyniosło:
3 750 zł : 168 h = 22,32 zł
22,32 zł x 5 h = 111,60 zł     normalne wynagrodzenie za nadgodziny
22,32 zł x 50% = 11,16 zł
11,16 zł x 5 h = 55,80 zł       dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
3 750 zł + 111,60 zł + 55,80 zł = 3 917,40 zł.

dzien wolny za swieto w wsobote