HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 29

Dzień wolny za święto w sobotę

Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu okresu rozliczeniowego a ustalenie wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia

11 listopada 2023 r. przypada w tym roku w sobotę i obniża wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca przy obliczaniu wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wymiar czasu pracy jako liczba godzin przypadających do przepracowania w przyjętym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym wynoszącym maksymalnie do 12 miesięcy, oblicza się zgodnie z art. 130 k.p. w następujący sposób
1.

mnożąc 40h (przeciętna norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, następnie
2.
dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8h (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), dalej
3.
odejmując 8h (norma dobowa) za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Ustalony wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika.
Do tych nieobecności zalicza można m.in.:
1.
okres urlopu wypoczynkowego czy
2.
niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.
Udzielenie dnia wolnego za święto przypadające 11 listopada dotyczy przede wszystkim zatrudnionych w systemie podstawowym wykonujących pracę w z góry ustalonym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8h.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W listopadzie 2023 r. wymiar czasu pracy wynosi:
(40 h x 4 pełne tygodnie przypadające od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego sobota – piątek) + (8 h x 2 dni „wystające” poza pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku 29 i 30 listopada) – (8 h x 2 święta przypadające od poniedziałku do soboty 1 i 11 listopada)
160 h + 16 h – 16 h = 160 h.

Listopad

 


Z powyższego wynika, że w przypadku wykonywania pracy od poniedziałku do piątku w listopadzie, pracownik przepracowałby łącznie 21 dni x 8 h = 168 h (+ 8 h). Oznacza to, że w obrębie okresu rozliczeniowego pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego od pracy.
Przykład
W dniu 11 sierpnia 2020 r. zatrudniono pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem w wysokości: 3 750 zł miesięcznie. W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dzień wolny, za Święto przypadające 15 sierpnia 2020 r., pracodawca wyznaczył na dzień 30 września 2020 r..
W miesiącu sierpniu 2020 r. zaplanowano pracownikowi 168 h roboczych. Dzielnikiem do obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika będzie: 160 h (wymiar czasu pracy danego miesiąca).
Wynagrodzenie pracownika za ten miesiąc kalendarzowy wyniosło:
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
liczba godzin nieprzepracowanych od 01 do 10 sierpnia 2020 r.: 6 dni x 8h = 48h
23,44 zł x 48 h = 1 125,12 zł
3 750 zł – 1 125,12 zł = 2 624,88 zł.


Przykład
Z pracownikiem wynagradzanym stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 750 zł, rozwiązano umowę o pracę w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. pracodawca wskazał dzień wolny dla wszystkich pracowników w dniu 02 września 2020 r. Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym: lipiec – wrzesień 2020 r.
wymiar czasu pracy dla miesiąca sierpnia 2020 r.:
160 h
wymiar czasu pracy dla skróconego okresu rozliczeniowego: (od 01 lipca do 27 sierpnia 2020 r.)
(40 h x 8 pełnych tygodni) + (8 h x 2 dni wystające) – (8 h x 1 święto)
320 h + 16 h – 8 = 328 h
Pracownik przepracował więcej godzin niż wynikało to z wymiaru czasu pracy:
336 h – 328 h = 8 h
wynagrodzenie za pracę za miesiąc sierpień 2020 r.:
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
godziny nieprzepracowane od 28 do 31 sierpnia 2020 r.: 1 dzień x 8 h = 8 h
23,44 zł x 8 h = 187,52 zł
3 750 zł – 187,52 zł = 3 562,48 zł
wynagrodzenie za dodatkową pracę (8 h):
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
23,44 zł x 8 h = 187,52 zł
dodatek do wynagrodzenia 100% (8 h):
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
23,44 zł x 8 h = 187,52 zł
Łącznie wynagrodzenie: 3 937,52 zł
(3 562,48 zł + 187,52 zł + 187,52 zł).