Dzień wolny za święto w sobotę

22 czerwca 2020
Kategoria: PrawoPracy

Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu okresu rozliczeniowego a ustalenie wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia

Zarówno dzień 15 sierpnia 2020 r. jak i 26 grudnia 2020 r. przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim.
Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Dotyczy to przede wszystkim zatrudnionych w systemie podstawowym wykonujących pracę w z góry ustalonym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8h.
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca udziela pracownikowi w obrębie wskazanego okresu rozliczeniowego co powodować może udzielenie tego dnia w innym miesiącu kalendarzowym.
Zgodnie ze stanowiskiem Resortu Pracy: przez liczbę godzin do przepracowania należy rozumieć nominał miesiąca, a nie liczbę wynikającą z rozkładu czasu pracy pracownika.

 

Przykład
W dniu 11 sierpnia 2020 r. zatrudniono pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem w wysokości: 3 750 zł miesięcznie. W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dzień wolny, za Święto przypadające 15 sierpnia 2020 r., pracodawca wyznaczył na dzień 30 września 2020 r..
W miesiącu sierpniu 2020 r. zaplanowano pracownikowi 168 h roboczych. Dzielnikiem do obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika będzie: 160 h (wymiar czasu pracy danego miesiąca).
Wynagrodzenie pracownika za ten miesiąc kalendarzowy wyniosło:
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
liczba godzin nieprzepracowanych od 01 do 10 sierpnia 2020 r.: 6 dni x 8h = 48h
23,44 zł x 48 h = 1 125,12 zł
3 750 zł – 1 125,12 zł = 2 624,88 zł.


Przykład
Z pracownikiem wynagradzanym stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 750 zł, rozwiązano umowę o pracę w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. pracodawca wskazał dzień wolny dla wszystkich pracowników w dniu 02 września 2020 r. Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym: lipiec – wrzesień 2020 r.
wymiar czasu pracy dla miesiąca sierpnia 2020 r.:
160 h
wymiar czasu pracy dla skróconego okresu rozliczeniowego: (od 01 lipca do 27 sierpnia 2020 r.)
(40 h x 8 pełnych tygodni) + (8 h x 2 dni wystające) – (8 h x 1 święto)
320 h + 16 h - 8 = 328 h
Pracownik przepracował więcej godzin niż wynikało to z wymiaru czasu pracy:
336 h – 328 h = 8 h
wynagrodzenie za pracę za miesiąc sierpień 2020 r.:
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
godziny nieprzepracowane od 28 do 31 sierpnia 2020 r.: 1 dzień x 8 h = 8 h
23,44 zł x 8 h = 187,52 zł
3 750 zł – 187,52 zł = 3 562,48 zł
wynagrodzenie za dodatkową pracę (8 h):
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
23,44 zł x 8 h = 187,52 zł
dodatek do wynagrodzenia 100% (8 h):
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
23,44 zł x 8 h = 187,52 zł
Łącznie wynagrodzenie: 3 937,52 zł
(3 562,48 zł + 187,52 zł + 187,52 zł).

dzien wolny za swieto przypadajace w sobote jezek przemyslaw