Ekwiwalent za urlop ona przełomie roku

14 grudnia 2021
Kategoria: PolskiŁad

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony na przełomie roku 2021/2022

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy
por.:
postanowienie SN z dnia 05 grudnia 1996 r.
sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237
wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16

W praktyce zdarzają się przypadki w których nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania umowy o pracę a wypłata, wraz z należnym wynagrodzeniem, następuje w terminie wskazanym w regulaminie wynagradzania jako dzień wypłaty wynagrodzenia.

Zapamiętaj:
Wysokość współczynnika, jaką należy zastosować przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu, przyjmujemy z roku kalendarzowego w którym pracownik nabył do niego prawo (dzień rozwiązania umowy o pracę) a nie dzień w którym następuje jego wypłata.


Przykład
Z dniem 31 grudnia 2021 r. rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę. Pracownik zatrudniony był w wymiarze pełnego etatu i otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości: 6 500 zł wypłacane 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na dzień rozwiązania umowy o pracę pracownik miał: 20 h niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Pomimo, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w dniu 31 grudnia 2021 r., wypłata ekwiwalentu nastąpi w terminie wypłaty normalnego wynagrodzenia tj.: w dniu 5 stycznia 2022 r.
W miesiącach poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu pracownik otrzymał zmienne składniki wynagrodzenia oraz przepracował pełne miesiące kalendarzowe przyjmowane do podstawy.

Wysokość zmiennych składników wyniosła:

tabela wyliczenia

Podstawa do ekwiwalentu:
stałe składniki wynagrodzenia w stałej wysokości:
6 500 zł
zmienne składniki wynagrodzenia ustalone w wysokości przeciętnej:
(2 640,78 zł + 7 698,11 zł) = 10 338,89 zł
10 338,89 zł : 3 miesiące = 3 446,30 zł

Wysokość ekwiwalentu:
współczynnik (pomimo wypłaty ekwiwalentu w styczniu 2022 r. wysokość współczynnika przyjmuje z roku ustania stosunku pracy tj. obowiązującego w roku 2021): 21
[9 946,30 zł (6 500 zł + 3 446,30 zł) : 21] = 473,63 zł
473,63 zł : 8 h = 59,20 zł
59,20 zł x 20 h = 1 184 zł.

Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia należnego za miesiąc grudzień 2021 r. (wypłacone w dniu 5 stycznia 2022 r.):
wynagrodzenie za pracę:
6 500 zł
prowizja:
895,20 zł
ekwiwalent za urlop:
1 184 zł
Łącznie: 8 579,20 zł

U pracownika:

  • stosowane są podstawowe koszty uzyskania: 250 zł
  • kwota zmniejszająca podatek: 425 zł

Pracownik jest uczestnikiem PPK (wpłaty dokonywane są na konto instytucji w tym samym dniu co wynagrodzenie za pracę).

Ulga dla klasy sredniej

lista placc

Jeżek Przemysław

ekwiwalent za urlop na przelomie roku