HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
forma przekazania informacji podatkowej pit 11

Forma przekazania informacji PIT-11

Forma przekazania informacji PIT-11


Art. 39 ust. 1 ustawy o pdof
Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (…) imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (…).
Przepis ten nie określa zasad przekazania tej informacji podatnikom. Ustawodawca wprowadził w nim jedynie wymóg sporządzenia takiej informacji według ustalonego wzoru i przekazania jej podatnikowi. Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają. W związku z tym należy uznać, że przekazanie podatnikom informacji PIT-11 może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2020 r.
nr 0115-KDIT1.4011.497.2020.1.JG.
(…)

Wnioskodawca zatrudnia pracowników, którzy używając indywidualnego loginu oraz hasła, mają dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej. Mogą na niej sprawdzać informacje m.in. o swoim zatrudnieniu, nieobecnościach, szkoleniach, a w przyszłości również wyświetlać fiszki wynagrodzeń. Dostęp do platformy zostaje nadany w momencie zatrudnienia i jest aktywny do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu ustania zatrudnienia. 
(…)
Po zakończeniu roku podatkowego PIT-11 zostaną wygenerowane w formie
nieedytowalnych plików w formacie PDF, zaopatrzone w podpis elektroniczny i umieszczone na platformie.
Organ podatkowy uznał, że:
(….)

Przenosząc to na grunt analizowanej sprawy, powołany organ zgodził się z wnioskodawcą, że przekazanie pracownikom PIT-11 w opisany we wniosku sposób stanowi realizację obowiązku płatnika wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o pdof. W rozpatrywanej sytuacji korzystanie przez pracownika z platformy internetowej jest jego obowiązkiem, wynika bowiem z faktu zatrudnienia i z wewnętrznych regulacji. Oznacza to zatem, że pracownik zaakceptował takie warunki wykonywania swojej pracy i dostępu do informacji. W rezultacie przekazanie przez płatnika informacji PIT-11 za pośrednictwem opisanej we wniosku platformy, nie wymaga uzyskania od pracownika dodatkowej zgody w tym zakresie.
Organ podatkowy podkreślił również, że przepisy nie wskazują sposobu potwierdzania przekazania pracownikom informacji PIT-11. Jednak w sytuacji gdy z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynikać będzie data umieszczenia tej informacji na platformie internetowej, a więc udostępnienia informacji PIT-11 przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika, to uznać należy, że raport ten potwierdza realizację przez wnioskodawcę obowiązku przekazania
PIT-11 pracownikom.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 grudnia 2019 r.
nr 0115-KDIT2.4011.9.2019.1.HD

(…)
Za zgodą pracowników, sporządzone informacje PIT-11 przesyłała im za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail. Jak wskazała, informacje PIT-11 wysyłała w formie pliku, w formacie PDF, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Spółka posiadała systemowe potwierdzenie wysłania ww. informacji PIT-11 na wskazany przez pracowników adres e-mail, lecz nie posiadała potwierdzenia dostarczenia e-mail do pracowników, tj. otrzymania przez nich wiadomości.
Organ podatkowy uznał, że:
(….)

zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że przesyłanie pracownikom, za ich zgodą, informacji PIT-11 – według ustalonego wzoru za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail w formie pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, bez potwierdzenia dostarczenia e-mail do pracowników – stanowi realizację nałożonego na Wnioskodawcę obowiązku, jako płatnika, określonego w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć jednak należy, że wprawdzie żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada na płatnika obowiązku posiadania dowodu doręczenia podatnikowi deklaracji, to jednak w ewentualnym postępowaniu podatkowym to na płatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje. (…)”.

Autor:
Jeżek Przemysław