HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

„HR Autumn Challenge” 

 REGULAMIN KONKURSU

 

Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „HR Autumn Challenge” jest HR Kadry i Płace Przemysław Jeżek z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 278U, 44-100 Gliwice, posiadającą NIP: 631-19-73-015; REGON: 241524890, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzona jest dla osób, które udostępniły post promocyjny na platformie Facebook lub LinkedIn, udzielili odpowiedzi na pytanie konkursowe do dnia 20.11.2023 do 03.12.2023 r., za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych wysyłanych przez HR Kadry i Płace Przemysław Jeżek.
 3. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 03.12.2023 r., ogłoszenie wyników nastąpi dnia 11.12.2023 r. i zostanie ogłoszone na platformie FB oraz Lin.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
 5. Organizator przekazuje w ramach konkursu, za zajęcie I miejsca – udział w szkoleniu do wyboru dostępny na stronie hrkadryiplace.pl; za zajęcie II miejsca – 70 % zniżki na szkolenie do wybrania na stronie hrkadryiplace.pl; za zajęcie III miejsca – 50 % zniżki na szkolenie do wybrania na stronie hrkadryiplace.pl; okres ważności do wykorzystania nagrody 6 miesiące od daty ogłoszenia zwycięscy konkursu.

Zasady konkursu

 1. Uczestnik konkursu musi prawidłowo rozwiązać zadanie konkursowe oraz wysłać odpowiedz za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie hrkadryiplace.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie postu konkursowego na platformach Facebook, LinkedIn oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, w razie ponownego przesłania odpowiedzi bierze się pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź.
 4. Nagroda zostanie przesłana drogą elektroniczna na wskazany adres email w zgłoszeniu.
 5. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie.  

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkursu, przez okres jej realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest HR Kadry i Płace Przemysław Jeżek z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 278U, 44-100 Gliwice, kontakt email: szkolenia@hrkadryiplace.pl. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Więcej informacji znajduje się na stronie polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie hrkadryiplace.pl.

Gliwice, 19.11.2023 r.,