HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za prace i kwarantanna

„Kwarantanna” i przepracowanie wszystkich godzin w miesiącu

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za pracę i okresu objęcia pracownika kwarantanną

 

Przykład
Pracownik (w wieku 35 lat) wynagradzany miesięczną stawką w wysokości: 3 500 zł zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. W miesiącu listopadzie 2020 r. liczba godzin do przepracowania wyniosła: 160h. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownik zaplanowane miał: 13 dni robocze po 12h i 1 dzień z liczbą godzin do przepracowania 4h = 160h. Dni robocze rozplanowane zostały w okresie od 01do 24 listopada 2020 r. W okresie od 25 do 30 listopada 2020 r. pracownik objęty został kwarantanną. Kwarantanna jest okresem usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, za okres której pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem MRPiPS (poniżej) nie ma podstaw do zastosowania metodyki wyliczania wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca, wynikająca z powołanego w tym stanowisku rozporządzenia, jeżeli za pozostałą część miesiąca pracownik zachował prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W tym przypadku pracownikowi przysługuje pełne miesięczne wynagrodzenie za miesiąc listopad 2020 r. oraz świadczenie chorobowe za okres kwarantanny (6 dni).

Pracownikowi przysługują:

  • podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz 
  • pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2
Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 3 500,00 zł
Wynagrodzenie chorobowe:
[3 500 zł – (3 500 zł x 13,71%)] = 479,85 zł
(3 500 zł – 479,85 zł) = 3 020,15 zł x 80% : 30 dni = 80,54 zł
80,54 zł x 6 dni
   483,24 zł
Razem świadczenia: 3 983,24 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3 500,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 3 500 zł) = 341,60 zł
rentowa: (1,5% x 3 500 zł) = 52,50 zł
chorobowa: (2,45% x 3 500 zł) = 85,75 zł
   479,85 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(3 983,24 zł – 479,85 zł)
3 503,39 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(3 503,39 zł x 9%)
   315,31 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(3 503,39 zł x 7,75%)
   271,51 zł
Koszty uzyskania przychodu: 300 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(3 983,24 zł – 300 zł – 479,85 zł)
3 203,00 zł
Zaliczka na podatek:
(3 203 zł x 17% – 43,76 zł)
   500,75 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(500,75 zł – 271,51 zł)
   229,00 zł
Do wypłaty:
(3 983,24 zł – 479,85 zł – 315,31 zł – 229 zł)
2 959,08 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracodawcy:
emerytalna: (9,76% x 3 500 zł) = 341,60 zł
rentowa: (6,5% x 3 500 zł) = 227,50 zł
wypadkowa: (2% x 3 500 zł) = 70 zł
   639,10 zł
Składki na FP i FGŚP do pobrania ze środków pracodawcy:
FP: (2,45% x 3 500 zł) = 85,75 zł
FGŚP: (0,1% x 3 500 zł) =3,50 zł
     89,25 zł
Razem koszt pracodawcy:
(3 983,24 zł + 639,10 zł + 89,25 zł)
4 711,59 zł

 w przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.).
W myśl § 11 ww. rozporządzenia:
ust. 1:
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy,
miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
ust. 2:
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Choć przepisy powołanego rozporządzenia odnoszą się do ustalenia wynagrodzenia za pracę w którym wystąpiła niezdolność do pracy pracownika spowodowana chorobą to nie można go wprost zastosować do powyższego przypadku. Przepisy te stosuje się w przypadku ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca a w tej sytuacji pracownik pełny miesiąc przepracował.
Zgodnie z art. 80 K.p. wynagrodzenie przysługuje za czas faktycznie przepracowany. W związku z czym nie ma podstaw do obniżenia pracownikowi pełnego miesięcznego wynagrodzenia. W konsekwencji pracodawca ma obowiązek wypłacić pełne miesięczne wynagrodzenie oraz świadczenie chorobowe za dni orzeczonej niezdolności do pracy.


Powyższą zasadę potwierdziło również MPiPS w stanowisku tym czytamy, że:
„(…)
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (…) w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Jak wynika z tego przepisu, dotyczy on sytuacji, gdy pracownik przepracował tylko część miesiąca z powodu nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim. W opinii Departamentu, zwrot „przepracowana część miesiąca” należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował tylko część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego. 
Zdaniem Departamentu, powołany wyżej przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia nie obejmuje zatem sytuacji, gdy pracownik wprawdzie był nieobecny w pracy z powodu choroby przez część miesiąca, ale mimo to przepracował w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje, zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za cały miesięczny wymiar czasu pracy, tj.: pełne wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej. (…)”.


Autor:

Jeżek Przemysław