Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2020/2021

9 grudnia 2020
Kategoria: Wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku kalendarzowego 2020/2021

Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu. Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne.

PIP tło

Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z dnia 26 stycznia 2011 r.: (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP), wyjaśniła, że podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia. Warto przy tym wspomnieć, że odmiennego zdania w tej kwestii jest Krajowa Rada Komornicza, która w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11) w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym zajęła stanowisko, że wyliczenia dokonuje się za miesiąc, którego to dotyczy, a nie w którym jest wypłacane.

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat – nie będący uczestnikiem PPK) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest według stawki godzinowej: 19 zł/h. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości: 25 000 zł. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana 05 dnia następnego miesiąca.
Pracownikowi przysługują: podstawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości: 250 zł, oraz pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną w wysokości: 43,76 zł.
W dniu 04 stycznia 2021 r. z wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020 r. zostanie potrącona na poczet egzekwowanych należności kwota: godziny przepracowane w miesiącu grudniu 2020 r.: 168 h x 19 zł = 3 192 zł.

Wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 3 192,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3 192,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 3 192 zł) = 311,54 zł
rentowa: (1,5% x 3 192 zł) = 47,88 zł
chorobowa: (2,45% x 3 192 zł) = 78,20 zł
   437,62 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
(3 192 zł – 437,62 zł)
2 754,38 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 754,38 zł x 9%)
   247,89 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(2 754,38 zł x 7,75%)
213,46 zł
Koszty uzyskania przychodu 250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(3 192 zł – 250 zł – 437,62 zł)
2 504,00 zł
Zaliczka na podatek :
(2 504 zł x 17% - 43,76 zł)
381,92 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(381,92 zł – 213,46 zł)
   168,00 zł
Do wypłaty:
(3 192 zł – 437,62 zł – 247,89 zł – 168 zł)
2 338,49 zł


Dopuszczalna kwota potrącenia:
2 338,49 zł x 1/2 = 1 169,25 zł

Kwota wolna minimalnego wynagrodzenie za pracę
obowiązująca 
w roku wypłaty wynagrodzenia:
2 800 zł

po odliczeniach składkowo – podatkowych:
2 061,67 zł

Kwota do potrącenia po uwzględnieniu kwoty wolnej:
2 338,49 zł – 2 061,67 zł = 276,82 zł.

 

Artykuł pochodzi z najnowszej e-Publikacji:

 

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

 

 

 

kwoty wolne od potracen na przelomie roku kalendarzowego jezek przemyslaw