HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
kwota wolna od potracen powrot z obnizonego etatu

Kwota wolna od potrąceń niealimentacyjnych

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy wypłacie wynagrodzenia po okresie obniżonego wymiaru czasu pracy


Zarówno Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jak i Rada Komornicza zajęły stanowisko z którego wynika, że: 
nie ma znaczenia, kiedy wynagrodzenie jest faktycznie wypłacane pracownikowi, tym samym, jeżeli pracownikowi obniżono wymiar etatu w okresie maj – lipiec 2020 r. i wynagrodzenie to podlega zwiększonej ochronie (zmiana Tarcza 3 – zwiększenie kwot wolnych o 25%), to wynagrodzenie należne za ten okres podlega w dalszym ciągu zwiększonej ochronie, bez względu na to, kiedy zostanie pracownikowi wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2020 r. (okres obniżonego wymiaru etatu) zostanie wypłacone w sierpniu 2020 r.  (okres pracy w pełnym wymiarze czasu pracy), to wynagrodzenie takie nadal korzysta ze zwiększonej ochrony.
Analogicznie należy podejść do przypadku w którym obniżono pracownikowi wymiar etatu i tym samym kwota wolna od potrąceń uległa proporcjonalnemu obniżeniu do tego etatu, wypłacając wynagrodzenie pracownika w okresie pracy w pełnym wymiarze etatu (po okresie obniżonego czasu pracy) należy przyjąć kwotę wolną ustaloną dla okresu pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. 

Pojawiająca się wątpliwość jest wynikiem przyjętego stanowiska z dnia Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 stycznia 2011 r.: (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP), która wyjaśniła, że podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.

Przykład

Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi w związku z COVID-19 i spadkiem obrotów, na okres maj-lipiec 2020 r. obniżono pracownikom wymiar etatu z pełnego na 0,8.
Jeden z pracowników zajęte ma wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2020 r. (okres pracy w wymiarze 0,8) rozliczone i wypłacone zostanie pracownikowi 7 sierpnia 2020 r. (okres pracy w pełnym wymiarze czasu pracy).
Zgodnie z najnowszymi stanowiskami MRPiPS oraz RK kwota wolna od potrąceń, jaką należy przyjąć przy potrąceniu należności niealimentacyjnych, wyniesie: 2 600 zł x 0,8 = 2 080 zł pomimo, iż wypłaty wynagrodzenia pracodawca dokonał w okresie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Autor:
Jeżek Przemysław