HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2024 r.

Pracodawcy, którzy dokonują wypłaty wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za czerwiec 2024 r. wypłacone zostanie w miesiącu lipcu (po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). Stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. 

PIP tło

Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z 26 stycznia 2011 r.
znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP wyjaśniła, że: 
(…)
podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.

Warto przy tym wspomnieć, że odmiennego zdania jest Krajowa Rada Komornicza, która w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11) w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym zajęła stanowisko, że wyliczenia dokonuje się za miesiąc, którego to dotyczy, a nie w którym jest wypłacane.

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest według stawki godzinowej 28 zł/h. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości 25 000 zł. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana 5 dnia następnego miesiąca. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK. 

5 lipca 2024 r. nastąpi rozliczenie wynagrodzenia należnego za czerwiec 2024 r. Godziny przepracowane w czerwcu 2024 r. 160 h x 28 zł = 4 480 zł. Wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie:

lp

Dopuszczalna kwota potrącenia:
3 383,87 zł x 1/2 = 1 691,94 zł.
Wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę:
obowiązująca w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (lipiec 2024 r.) 4 300 zł.
Po odliczeniach składkowo – podatkowych:

llpp

Kwota do potrącenia po uwzględnieniu kwoty wolnej:
3 383,87 zł – 3 261,53 zł = 122,34 zł.

Najbliższe szkolenie z tej tematyki
26 czerwca 2024 r.

Potrącenia na Liście płac w 2024 r.