HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 39

Kwoty wolne od potrąceń po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Pracodawcy, którzy dokonują wypłaty wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu (po zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. W tej sytuacji posłużyć się można stanowiskiem

PIP tło

Państwowej Inspekcji Pracy z 26 stycznia 2011 r.
znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP która wyjaśniła, że 
(…)

podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.
Warto przy tym wspomnieć, że odmiennego zdania jest Krajowa Rada Komornicza, która w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11) w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym zajęła stanowisko, że wyliczenia dokonuje się za miesiąc, którego to dotyczy, a nie w którym jest wypłacane.

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata, nie będący uczestnikiem PPK) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest według stawki godzinowej 25 zł/h. Jego wynagrodzenie zajęte jest na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości 25 000 zł. Wypłata wynagrodzenia następuje 5 dnia następnego miesiąca.

Pracownikowi przysługują
podstawowe koszty uzyskania przychodów

250 zł oraz
kwota zmniejszająca podatek
300 zł
5 stycznia 2024 r. z wynagrodzenia, należnego za grudzień 2023 r., zostanie potrącona na poczet egzekwowanych należności kwota:
godziny przepracowane w grudniu 2023 r.
152 h x 25 zł = 3 800 zł.

Wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie

2023

Dopuszczalna kwota potrącenia
2 920,91 zł x 1/2 = 1 460,46 zł
Wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę obowiązująca w dacie wypłaty wynagrodzenia (styczeń 2024 r.) 4 242 zł

2024

Kwota do potrącenia po uwzględnieniu kwoty wolnej
2 920,91 zł < 3 221,98 zł = brak możliwości dokonania potrącenia

Najbliższe szkolenie z tej tematyki
Rozliczanie Wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych w 2023 i 2024 r.
7 grudnia 2023 r.
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-wynagrodzen-w-sytuacjach-watpliwych-w-2023-2024-r/