HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
laczny okres dofinansowania do wynagrodzen i skladek fus pracodawcy tarcza4 jezek przemyslaw

Łączny okres dofinansowania z FGŚP

🧐
Art. 15g Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (…) Tarcza 1
Podmioty wskazane w tym przepisie mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ORAZ na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
Świadczenia oraz środki, o których mowa powyżej, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku
 
🧐
Art. 15gg
Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (…)
Podmioty (o których mowa w art. 15g ust. 1) mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nieobjętych:
  • przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub
  • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub
  • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5.
Podmiotom TYM przysługują również środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
WAŻNE:
Świadczenia oraz środki, o których mowa powyżej, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Podmiot może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 
MRPiPS wyraziło pogląd, że:
(…)
Podmiot, który skorzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g specustawy za jeden miesiąc, może skorzystać z instrumentu uregulowanego w art. 15gg na okres 2 miesięcy.
Łączny okres dofinansowania wynagrodzenia pracownika z tego samego tytułu na rzecz ochrony miejsc pracy nie może przekroczyć 3 miesięcy (…).