HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zawieszenie prowadzenia dzialalnosci socjalnej jezek przemyslaw

Możliwość zawieszenia ZFŚS

Możliwość zawieszenia prowadzenia Funduszu Socjalnego i obowiązek obniżenia zwiększonego odpisu


1.
Możliwość zawieszenia działalności socjalnej

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku:
  • wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy Kodeks pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub
  • istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2
pracodawca może zawiesić obowiązki:
  • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • dokonywania odpisu podstawowego
  • wypłaty świadczeń urlopowych
o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2, zawieszenie obowiązków następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.
(art. 15ge ust. 1-2 ustawy)

WAŻNE:
Jeżeli u pracodawców nie działają organizacje związkowe decyzję o zawieszeniu obowiązków podejmuje pracodawca. Zawieszanie zakładowego funduszu lub odpisu w tym trybie nie wymaga zgody przedstawiciela załogi. 

 

2.
Obowiązek obniżenia zwiększonego odpisu do podstawowego

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku:
  • wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy Kodeks pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub
  • istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2
nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą wysokość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa.
W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie (art. 15ge ust. 3 ustawy).


WAŻNE:
W sytuacji, gdy u pracodawcy dojdzie do utraty prawa do zwiększonego odpisu w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 15ge ust. 3 specustawy w sprawie COVID-19, pracodawca będzie zobowiązany dokonać korekty kosztów podatkowych o różnicę wynikającą z naliczania dotychczas odpisu w podwyższonej wysokości.
Ministerstwo Finansów uznało, że obowiązek korekty kosztów podatkowych wystąpi w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniały przesłanki powodujące utratę prawa do zwiększonych odpisów na ZFŚS (art. 22 ust. 7c ustawy o pdof i art. 15 ust. 4i ustawy o pdop).

Autor:
Jeżek Przemysław