Objaśnienia do PIT-2 a ustawa o PDOF

7 listopada 2022
Kategoria: Wynagrodzenia

Objaśnienia do PIT-2 a przepisy ustawy o podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór oświadczenia/wniosku podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2(9)
Należy pamiętać, że wzór PIT-2 nie jest obowiązkowy. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1 i art. 32 ust. 3 i 6-8, mogą być składane według ustalonego wzoru:

art. 31b ust. 1:
kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1/12

art. 32 ust. 3:
oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci

art. 32 ust. 6:
wniosek o obliczanie podatku osób do 26 lat oraz o nie stosowaniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (podstawowych i podwyższonych)

art. 32 ust. 7:
oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

art. 32 ust. 8:
wniosek o rezygnacji z stosowania kosztów uzyskania przychodów: 50%.

pit22

pit222

pit2222

Objaśnienie:
Oświadczenia i wnioski z wyjątkiem wniosku w części J (wniosek o nieobliczanie podatku) który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych.
Ustawa o PDOF:
po zmianach od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej (art. 31 ust. 6 ustawy o PDOF).

Przepis odrębny:
jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d ....... (art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF).
Zgodnie z objaśnieniami oświadczenie obowiązuje do odwołania a z przepisów ustawy za dany rok.

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

 

Doradztwo Szkolenia Placowe 34