HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie wymiaru etatu jezek przemyslaw

Obniżenie etatu a wymiar urlopu COVID-19

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy COVID-19
„Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia”

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.:
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).


Art. 15g ust. 8.
Podmioty, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Obniżenie wymiaru czasu pracy wiąże się z koniecznością przeliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi stosując przy tym zasady urlopu proporcjonalnego wynikające z przepisów ustawy kodeks pracy. Przepisy prawa nie regulują wprost kwestii ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany, w ciągu roku kalendarzowego, wymiaru czasu pracy danego pracownika. W praktyce kadrowej uprawnienia urlopowe pracownika ustala się odrębnie za okresy pracy w różnych wymiarach, proporcjonalnie do tych wymiarów.

 

Przykład
Na okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. na podstawie zawartego porozumienia, obniżono pracownikowi wymiar etatu z pełnego na 0,8. Wymiar urlopu dla tego pracownika wynosi 26 dni. Po zmianie etatu, wymiar urlopu wypoczynkowego, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiego pracownika, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
26 dni x 0,8 = 20,8 dnia po zaokrągleniu 21 dni
3/12 x 21 dni = 5,25
po zaokrągleniu: 6 dni.

Wymiar urlopu za pozostałe miesiące:
9/12 x 26 dni = 19,5
po zaokrągleniu: 20 dni.
Łącznie: 26 dni

 

Przykład
Na okres od 10 kwietnia do 09 lipca 2020 r. na podstawie zawartego porozumienia, obniżono pracownikowi wymiar etatu z pełnego na 0,8. Wymiar urlopu dla tego pracownika wynosi 26 dni. Po zmianie etatu, wymiar urlopu wypoczynkowego, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiego pracownika, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
W powyższym przypadku, ze względu na brak regulacji prawnych, przyjąć można jedną
z dwóch metod:

 • dla miesiąca kwietnia przyjąć pełny etat a dla lipca 0,8
 • dla miesiąca kwietnia przyjąć 0,8 etatu ze względu na przepracowanie większej liczby godzin przy tym etacie i analogicznie dla lipca pełny etat

pierwsza metoda:
26 dni x 0,8 = 20,8 dnia po zaokrągleniu 21 dni
3/12 x 21 dni = 5,25
po zaokrągleniu: 6 dni.

Wymiar urlopu za pozostałe miesiące:
9/12 x 26 dni = 19,5
po zaokrągleniu: 20 dni.
Łącznie: 26 dni

 

Przykład
Na okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. na podstawie zawartego porozumienia, obniżono pracownikowi wymiar etatu z pełnego na 0,8. Wymiar urlopu dla tego pracownika wynosi 20 dni. Po zmianie etatu, wymiar urlopu wypoczynkowego, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiego pracownika, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
20 dni x 0,8 = 16 dni
3/12 x 16 dni = 4 dni.
Wymiar urlopu za pozostałe miesiące:
9/12 x 20 dni =15 dni.
Łącznie: 19 dni

 

Informacja o warunkach zatrudnienia obejmuje:

 • obowiązującą pracownika dobową oraz tygodniową normę czasu pracy
 • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
 • obowiązującą pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawcę nie obowiązuje tworzenie regulaminu pracy, w informacji pracowniczej dodatkowo wskazuje się informacje:

 • porze nocnej oraz
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności
  w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

(art. 29 § 3 Kodeks pracy).

Zmiana wymiaru etatu zobowiązuje pracodawcę do poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia, gdyż na skutek zmiany wymiaru czasu pracy następuje zmiana limitu urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. W związku z tym należy zaktualizować informację pracowniczą w formie pisemnej. Pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z tą informacją pracodawca przechowuje w części B akt osobowych.


Ważne:
Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 29 § 32 Kodeks pracy).

Autor:
Jeżek Przemysław

Poniżej artykuł w PDF