HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
obnizenie skladki zdrowotnej do wysokosci zaliczki na podatek wynagrodzenie do 26 lat jezek przemyslaw

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 lat
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy


Zgodnie z art. 3:
Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26.07.2019 r., poz.1394):
„W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki”
(art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych po zmianach od 01 sierpnia 2019 r.).

Celem wprowadzonej zmiany jest, aby przychody z pracy oraz z umów zlecenia, do których ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (podobnie jak stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).

W sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej).


Przykład 

Z dniem 20 marca 2020 r. zatrudniono pracownika (wiek 32 lata) na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalonow w umowie o pracę w wysokości: 2 900 zł .
U pracownika stosuje się:

  • podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości: 300 zł oraz 
  • kwotę zmniejszającą podatek: 43,76 zł.

Rozliczenie składkowo–podatkowe wypłaconego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca marca 2020 r.:
2 900 zł : 176h = 16,48 zł
16,48 zł x 112 h (godziny nieprzepracowane) = 1 845,76 zł
2 900 zł – 1 845,76 zł = 1 054,24 zł

 

L.p. Opis Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę: 1 054,24 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 1 054,24 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:
emerytalna: 9,76% (102,89 zł)
rentowa: 1,5% (15,81 zł)
chorobowa: 2,45% (25,83 zł)
   144,53 zł
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
(1 054,24 zł – 144,53 zł)
909,71 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(909,71 zł x 9%)
   81,87 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 59,94 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:(909,71 zł x 7,75%) obniżona do wysokości zaliczki na podatek    59,94 zł
8. Koszty uzyskania przychodu:    300 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(1 054,24 zł – 300 zł – 144,53 zł)
610,00 zł
10. Zaliczka na podatek dochodowy:
(610 zł x 17% – 43,76 zł)
   59,94 zł
11. Zaliczka na podatek dochodowy do US:
(59,94 zł – 59,94 zł)
   0,00 zł
12. Do wypłaty:
(1 054,24 zł – 144,53 zł – 59,94 zł)
849,77 zł

 


Przykład   
Z dniem 21 lipca 2020 r. zatrudniono pracownika w wieku 22 lat na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustalonow w umowie o pracę w wysokości: 2 900 zł.
U pracownika stosuje się:

  • podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości: 300 zł oraz 
  • kwotę zmniejszającą podatek: 43,76 zł.

Rozliczenie składkowo–podatkowe wypłaconego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca lipca 2020 r.:
2 900 zł : 184 h = 15,76 zł
15,76 zł x 112 h (godziny nieprzepracowane) = 1 765,12 zł
2 900 zł – 1 765,12 zł = 1 134,88 zł 

 

L.p. Opis Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę: 1 134,88 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 1 134,88 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne:
emerytalna: 9,76% (110,76 zł)
rentowa: 1,5% (17,02 zł)
chorobowa: 2,45% (27,80 zł)
   155,58 zł
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
(1 134,88 zł – 155,58 zł)
979,30 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(979,30 zł x 9%)
   88,14 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki 71,67 zł
7. Koszty uzyskania przychodu:    300 zł
  Ustalenie hipotetyczne zaliczki na podatek dochodowy obliczanej w celu ewentualnego ograniczenia wysokości składki zdrowotnej do wysokości obliczonej zaliczki  
8. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(1 134,88 zł – 300 zł – 155,58 zł)
679,00 zł
9. Zaliczka na podatek dochodowy:
(679 zł x 17% – 43,76 zł)
   71,67 zł
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości: 88,14 zł jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy (88,14 zł > 71,67 zł) w związku z czym składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy  
10. Do wypłaty:
(1 134,88 zł – 155,58 zł – 71,67 zł)
907,63 zł

 

Autor:
Jeżek Przemysław