HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
obnizenie etatu potracenie z wynagrodzenia i zasilku opiekunczego jezek przemyslaw

Obniżony etat a potrącenie z zasiłku

Obniżony wymiar czasu pracy a potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.:
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).
Podmioty, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy  tj.: nie mniej niż
2 080 zł:
2 600 zł x 0,8 etatu (art. 15g ust. 8 ustawy).
Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.).
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku opiekuńczego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń, którą ustala się w sposób proporcjonalny do dni za które zasiłek przysługuje.

Przykład
Na podstawie zawartego porozumienia z przedstawicielami pracowników, w związku z COVID-19 i spadkiem obrotów, z dniem 01 maja 2020 r. obniżono pracownikowi (w wieku 32 lat) wymiar etatu z pełnego do 0,8. Obniżeniu uległo również wynagrodzenie pracownika z wysokości: 3 000 zł na 2 400 zł.
W okresie od 11 do 15 maja 2020 r. pracownik pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
U pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł).
Za miesiąc maj 2020 r.:
wynagrodzenie za pracę wyniosło:
2 400 zł : 30 dni = 80 zł
80 zł x 5 dni = 400 zł
2 400 zł – 400 zł = 2 000 zł
zasiłek chorobowy za 5 dni wyniosło:
[2 400 zł (2 400 zł x 13,71%)] = 2 400 zł – 329,04 zł = 2 070,96 zł
2 070,96 zł x 80% : 30 dni = 55,23 zł
55,23 zł x 5 dni = 276,15 zł.
Wynagrodzenie pracownika zajęte jest przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych w wysokości: 10 000 zł.
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń:
2 600 zł x 0,8 = 2 080 zł
2 080 zł po potrąceniu składek na FUS, FZ i zaliczki na podatek dochodowy
1 553,30 zł

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę (2 000 zł):
Składki na ubezpieczenie społeczne:                     274,20 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:                  1 725,80 zł x 9% = 155,32 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
1 725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
2 000 zł – 250 zł – 274,20 zł = 1 476 zł
1 476 zł x 17% – 43,76 zł = 207,16 zł
207,16 zł – 133,75 zł = 73 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
(2 000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 73 zł) = 1 497,48 zł.
1 497,48 zł x ½ = 748,74 zł
748,74 zł < 1 553,30 zł
1 553,30 zł – 1 497,48 zł = 55,82 zł

Potrącenie z zasiłku opiekuńczego:
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
276,15 zł = 276 zł
276 zł x 17% = 46,92 zł = 47 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
maksymalne potrącenie: 25% x 276,15 zł = 69,04 zł
kwota wolna od potrąceń: 878,81 zł : 30 dni x 5 dni = 146,47 zł
276,15 zł – 47 zł – 69,04 zł = 160,11 zł
Potrącenie z zasiłku opiekuńczego nie naruszy kwoty wolnej od potrąceń
Łączne potrącenia na rzecz komornika wyniosło: 124,86 zł.
(55,82 zł + 69,04 zł).