HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
odmowa wykonania badan okresowych w okresie pandemii

Odmowa wykonania badań okresowych w okresie pandemii

Odmowa wykonania przez pracownika, w okresie pandemii „Okresowych badań lekarskich”

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568)

Art. 12a ust. 1.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy K.p.
We wskazanym okresie pracownik nie podlega okresowym badaniom lekarskim.

WAŻNE:
W związku z przepisem szczególnym pracodawca nie może wyegzekwować obowiązku poddania się przez pracownika badaniom okresowym w okresie epidemii.

Art. 12a ust. 2.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Powyższy przepis: obowiązuje od dnia 8 marca 2020 r.

Komentarz:
Dodaje się przepis przejściowy, który zachowuje w mocy orzeczenia lekarskie wydane na podstawie zawieszanych przepisów, stanowiąc, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich, przeprowadzonych na podstawie przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4 – 5 ustawy – Kodeks pracy oraz art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym, których ważność skończyła po dniu 7 marca w 2020 r, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia zniesienia danego stanu.

Przykład:
Z dniem 30 kwietnia 2020 r. pracownikowi upływa termin ważności badań wstępnych. Badania te zachowują w dalszym ciągu ważność. Pracownik do 60 dni, od dnia odwołania stanu zagrożenia, ma obowiązek wykonać badania okresowe na podstawie skierowania od pracodawcy.

Autor:
Jeżek Przemysław