HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
okres wyczekiwania na swiadczenie chorobowe jezek przemyslaw

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca kalendarzowego

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:
Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.

Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przewiduje, że w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Metoda ta nie będzie miała jednak zastosowania do pracownika znajdującego się w tzw. okresie wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego. Z przepisu rozporządzenia wynika, iż metodę tą stosujemy tylko i wyłącznie w przypadku nieobecności w pracy z innych przyczyn niż choroba.

W tej sytuacji pomocnym będzie:
Stanowisko Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 października 2011 r. w którym czytamy, iż:
„(…)
stosownie do regulacji zawartej w art. 80 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zatem pracownikowi, który przez część miesiąca nie świadczył pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą i za ten okres nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonywaną w pozostałe dni miesiąca. W takiej sytuacji wynagrodzenie pracownika wynagradzanego stawką godzinową oblicza się mnożąc stawkę godzinową przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika. Natomiast w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika (….)”.

Przykład
Pracownik zatrudniony z dniem 01 lutego 2020 r. stał się niezdolny do pracy w okresie od 12 do 18 lutego 2020 r. (7 dni). Ze względu na fakt, iż pracownik znajduje się w okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych, nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres orzeczonej niezdolności do pracy. Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości 2 700 zł. W miesiącu lutym 2020 r. pracownik faktycznie przepracował 120 h.
W celu ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca należy:
2 700 zł : 160 h (wymiar czasu pracy) = 16,88 zł
16,88 zł x 120 h (godziny faktycznie przepracowane)
2 025,60 zł wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc luty 2020 r.


Powyższe stanowisko zostało powtórzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 lipca 2017 r.:
„(…)
w takim przypadku ma zastosowanie reguła określona w art. 80 Kodeksu pracy, w myśl której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną (…)”. Zdaniem resortu pracy nie stosuje się wówczas § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, a obliczając to wynagrodzenie należy:
„(…)
kwotę miesięcznego wynagrodzenia pracownika określonego stawką miesięczną w stałej wysokości podzielić przez odpowiadającą wynagrodzeniu miesięcznemu liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalny czas pracy) i ustalone w ten sposób wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika.”.

Przykład
Pracownik (wiek 28 lat) zatrudniony z dniem 11 marca 2020 r. w systemie podstawowym pełny wymiar czasu pracy z wynagrodzeniem ustalonym w stałej miesięcznej wysokości: 3 400 zł., stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie: od 08 do 12 kwietnia 2020 r.
Pracownik znajduje się w tzw. okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych (30 dni), które trwać będzie do dnia 09 kwietnia 2020 r. i wynagrodzenie chorobowe przysługiwać będzie pracownikowi za okres od 10 do 12 kwietnia (3 dni).
Wynagrodzenie za pracę za miesiąc kwiecień 2020 r. wyniosło:
obniżenie wynagrodzenia za okres pobierania świadczeń chorobowych
3 400 zł : 30 dni = 113,33 zł
113,33 zł x 3 dni = 339,99 zł
obniżenie wynagrodzenia za okres nieobecności bez prawa do świadczeń
3 400 zł : 168h = 20,24 zł
[20,24 zł x (168h – 8h)] = 20,24 zł x 160 h = 3 238,40 zł
wynagrodzenie po pomniejszeniu o dni wypłaconego wynagrodzenia chorobowego:
3 238,40 zł – 339,99 zł = 2 898,41 zł
Wynagrodzenie chorobowe za 3 dni niezdolności do pracy wyniosło:
[3 400 zł – (3 400 zł x 13,71%)] = 3 400 zł – 466,14 zł = 2 933,86 zł
2 933,86 zł x 80% : 30 dni = 78,24 zł
78,24 zł x 3 dni = 234,72 zł.

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 898,41 zł
Wynagrodzenie chorobowe:    234,72 zł
Razem świadczenia: 3 133,13 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2 898,41 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 2 898,41 zł) = 282,88 zł
rentowa: (1,5% x 2 898,41 zł) = 43,48 zł
chorobowa: (2,45% x 2 898,41 zł) = 71,01 zł
   397,37 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(3 133,13 zł – 397,37 zł)
2 735,76 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 735,76 zł x 9%)
   246,22 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(2 735,76 zł x 7,75%)
   212,02 zł
Koszty uzyskania przychodu    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych
(3 133,13 zł – 250 zł – 397,37 zł)
2 486,00 zł
Zaliczka na podatek
(2 486 zł x 17% – 43,76 zł)
378,86 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(378,86 zł – 212,02 zł)
   167,00 zł
Do wypłaty:
(3 133,13 zł – 397,37 zł – 246,22 zł – 167 zł)
2 322,54 zł

Autor:
Jeżek Przemysław