HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
okresy nieskladkowe w swiadectwie pracy jezek przemyslaw

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Okresy nieskładkowe wykazywane w świadectwie pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.


Okresem nieskładkowym jest okres:
za który nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), i który podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości.

Okresy nieskładkowe ust. 6 pkt 13 wzoru świadectwa pracy. Okresy te wskazane zostały w art. 7 ustawy emerytalnej.
Zalicza się do nich okresy:

 • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego
 • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego (z zastrzeżeniem, że okres korzystania z tego urlopu przypadający po 31 grudnia 1998 r. zalicza się, co do zasady, do okresów składkowych)
 • urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych – z powodu opieki nad dzieckiem
 • urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie.

Urlop wychowawczy:
okresem nieskładkowym jest okres, za który nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne. Do 31 grudnia 1998 r. takim okresem był urlop wychowawczy. Od 01 stycznia 1999 r. osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile spełnia warunki określone w art. 9 ust. 6 ustawy o sus. W pierwszej kolejności należy ocenić do jakich okresów zalicza się urlop wychowawczy i na podstawie tego rozstrzygnięcia wykazać bądź nie ten okres w ust. 6 pkt 13 wzoru świadectwa pracy.

Zasiłek macierzyński
jest to okres składkowy stąd nie wykazuje się tego rodzaju świadczenia w okresach nieskładkowych

Urlop bezpłatny
w ust. 6 pkt 13 świadectwa:
należy wskazać przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach w tym, m.in.:
 • okresy urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą

Tylko i wyłącznie wymienione w ustawie emerytalnej okresy takich urlopów bezpłatnych są okresami nieskładkowymi. Urlopy bezpłatne udzielane na wniosek pracownika w trybie art. 174 § 1 K.p., należy odnotować wyłącznie w ust. 6 pkt 2 świadectwa pracy.

 

Nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione niepłatne
tego rodzaju nieobecności w pracy nie zostały wskazane w ustawie emerytalnej oznacza to, że okresów tych nie wykazuje się w świadectwie pracy. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt II UK 98/15 wskazał, że:
„(…)
zaliczenie danego okresu do okresów składkowych bądź nieskładkowych wymaga jednoznacznego umieszczenia go w katalogu tych okresów, brak jest argumentów przemawiających za możliwością domniemywania, że dany okres ma charakter składkowy bądź nieskładkowy (…)”.


Przykład
W okresie zatrudnienia pracownik:

 • korzystał z urlopu ojcowskiego w okresie: od 01 do 14 lutego 2017 r.
 • korzystał z urlopu bezpłatnego (art. 174 K.p.) w okresie: od 12 do 16 maja 2018 r. i od 01 do 05 września 2019 r.
 • otrzymał wynagrodzenie chorobowe za okres: od 12 do 19 stycznia 2016 r., od 15 do 25 listopada 2017 r., od 03 do 23 maja 2019 r.
 • otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres: od 11 do 17 lipca 2018 r., od 10 do 14 sierpnia 2019 r.
 • nie wykonywał pracy w związku z nieobecnością nieusprawiedliwioną: od 02 do 04 kwietnia 2018 r.
 • nie wykonywał pracy w związku z nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną: od 11 do 12 czerwca 2019 r.

ZAPAMIĘTAJ
Przepis ustawy emerytalnej katalogujący okresy nieskładkowe (wymienione na wstępie) obowiązuje w niezmienionym brzmieniu od wejścia tego aktu w życie, tj. od 1 stycznia 1999 r.
Przed tym dniem okresy nieskładkowe wskazywała, uchylona ustawą emerytalną, ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 104, poz. 450 z późn. zm.), która weszła w życie 15 listopada 1991 r.
Z tym dniem dokonała ona podziału okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości na składkowe i nieskładkowe.
Katalog okresów nieskładkowych zawarty był w art. 4 ust. 1 tego aktu. 
Przed wejściem w życie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym nie przewidywały wpływu okresów nieskładkowych na prawo do świadczeń lub ich wysokość, tym bardziej nie wskazywały (katalogowały) tych okresów. Dla omawianych celów należy więc uznać, że przed tym dniem takie okresy nie występowały.

Autor:
Jeżek Przemysław