HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
podmiot zatrudniajacy uczestnik pracownicze plany kapitalowe jezek przemyslaw

Podmiot i Uczestnik PPK

Podmiot zatrudniający i Uczestnik PPK

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:
e-Pracownicze Plany Kapitałowe

pracownicze plany kapitałowe PPK

Uczestnikami PPK mogą być wyłącznie osoby zatrudnione, w rozumieniu przepisów ustawy o PPK tj.: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia (i nie ukończyła 55 lat), w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o PPK).
Wraz z warunkiem wiekowym spełniony musi być warunek podlegania
 obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. W przypadku gdy osoba fizyczna (w wieku 32 lat), wykonująca pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom ER nie może być uczestnikiem PPK. 


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy osobami zatrudnionymi są:

Pracownicy:

o których mowa w art. 2 ustawy K.p., z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374 ze zm.), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 K.p.

Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą:

które ukończyły 18 rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 K.p.

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych:

o których mowa w art. 138 oraz 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)


Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług 
do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

Członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego


WAŻNE:

podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o sus.


Wskazane osoby stają się automatycznie, z chwilą utworzenia PPK przez podmiot zatrudniający, jego uczestnikami, pod warunkiem, że osoby te nie ukończyły 55 lat.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55 rok życia ale nie ukończyła 70 roku życia, wyłącznie na jej wniosek jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie łącznie przez co najmniej 3 miesiące, podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania o możliwości złożenia wniosku (art. 15 ust. 2-3 ustawy). Takie rozwiązanie przeciwdziałać będzie potencjalnym nadużyciom polegającym na rozwiązywaniu umów stanowiących podstawę zatrudnienia w okresie bezpośrednio poprzedzającym osiągnięcie wieku 55 lat i ponownym ich zatrudnieniu po osiągnięciu tego wieku, celem wyłączenia obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK.

Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70 rok życia (art. 15 ust. 1 ustawy).

WAŻNE:
Jeśli natomiast osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia pozostaje w zatrudnieniu na dzień, od którego podmiot zatrudniający jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o PPK, dla zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK nie jest wymagane posiadanie przez nią co najmniej 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie. Oznacza to, że podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz takiej osoby umowę o prowadzenie PPK nawet jeśli nie posiada ona 3-miesięcznego okresu zatrudnienia (jednak wyłącznie na jej wniosek).

 

Podmiot Zatrudniający Uczestnik PPK
Pracodawca Pracownik
Nakładca Osoba fizyczna wykonująca pracę nakładczą
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub
Spółdzielnia kółek rolniczych
Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
Zleceniodawca Osoba fizyczna wykonująca pracę na podstawie: umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
Podmiot, w którym działa Rada nadzorcza Członkowie rad nadzorczych
osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz.1342).

Autor:
Jeżek Przemysław