HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wyrok nsa dobrowolne potracenie z wynagrodzenia

Potrącenia dobrowolne – wyrok NSA (I OSK 3015/19)

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę – Wyrok NSA z 16 lipca 2020 r.

Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy tj:

  • świadczenia alimentacyjne
  • niealimentacyjne
  • zaliczki pieniężne
  • kary pieniężne oraz
  • kwoty nadpłaconego wynagrodzenia

mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 K.p).
Do dobrowolnych potrąceń zaliczyć można:

  • potrącanie składek na ubezpieczenie na życie
  • pakiety medyczne
  • składki tytułem członkostwa w związkach zawodowych
  • potrącenia tytułem prowadzonej kasy zapomogowo – pożyczkowej
  • potrącanie rat udzielone z ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt I OSK 3015/19


Przy dobrowolnych potrąceniach musi być znana konkretna kwota 
Przedmiotem zgody na potrącanie mogą być tylko takie kwoty, które są należne zakładowi pracy i określone co do wysokości. Bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności nie może być ważne wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie może być „blankietowa”, czyli dokonana bez odniesienia się do konkretnej, znanej już należności oraz do skonkretyzowanej kwoty.

Pełna treść wyroku:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/32DB9D51AD

Autor:
Jeżek Przemysław