HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
potracenia komornicze dofinansowanie fgsp tarcza4 jezek przemyslaw

Potrącenia komornicze z dofinansowania z FGŚP

Tarcza 4 art. 15 gg
Podmioty o których mowa w ustawie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora WUP, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ORAZ składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, nieobjętych:
  • przestojem: art. 81 K.p., lub
  • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub
  • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5. 

WAŻNE:

Świadczenia wypłaca się pracownikom po potrąceniu:
  • składek na ubezpieczenia społeczne
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • zaliczek na podatek dochodowy a także
  • należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w ustawie Kodeks pracy, dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę.
Oznacza to, że z kwoty dofinansowania pracodawca nie można dokonać potrącenia innych należności niż należności alimentacyjne.

Autor:
Jeżek Przemysław