HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
minimalne wynagrodzenie potracenie komornicze z zasilku jezek przemyslaw

Potrącenie komornicze z zasiłku przy minimalnym wynagrodzeniu

Dokonywanie potrąceń z zasiłków przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r. zawierające informację nt. zmian w dokonywaniu potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji obowiązujące od 31 lipca 2020 r.

 

 

 

Na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego: Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

  • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio (art. 881 § 3 i § 4 k.p.c.). Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  • przedstawił za okres trzech miesięcy:poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów
  • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach: zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę: złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli (art. 882 § 1 k.p.c.).

W ostatnim przypadku wskazanym powyżej, rodzajem przeszkody w dokonywaniu potrąceń świadczeń niealimentacyjnych będzie uzyskiwanie przez pracownika wynagrodzenia w wysokości minimalnej tj.: 2 600 zł.

PAMIĘTAJ:

pomimo tego, iż komornik otrzymał od pracodawcy informację na temat niemożności dokonywania potrąceń w związku z wypłatą minimalnego wynagrodzenia za pracę – wypłata w danym miesiącu zasiłku z ubezpieczenia społecznego lub wypadkowego spowoduje obowiązek dokonania potrącenia na rzecz komornika.

Przykład
Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 600 zł. W okresie od 13 do 27 stycznia 2020 r. stał się niezdolny do pracy (15 dni) zachowując prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego. U pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł).
Za miesiąc styczeń 2020 r.:
wynagrodzenie za pracę wyniosło:
2 600 zł : 30 dni = 86,67 zł
86,67 zł x 15 dni = 1 300,05 zł
2 600 zł – 1 300,05 zł = 1 299,95 zł
zasiłek chorobowy za 5 dni wyniosło:
[2 600 zł (2 600 zł x 13,71%)] = 2 600 zł – 356,46 zł = 2 243,54 zł
2 243,54 zł x 80% : 30 dni = 59,83 zł
59,83 zł x 15 dni = 897,45 zł.

Wynagrodzenie pracownika zajęte jest przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych w wysokości: 10 000 zł.

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę:
brak możliwości dokonania potrącenia

Potrącenie z zasiłku chorobowego:
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
897,45 zł = 897 zł
897 zł x 17% – 43,76 zł = 108,73 zł = 109 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
maksymalne potrącenie: 25% x 897,45 zł = 224,36 zł
kwota wolna od potrąceń: 514,30 zł : 30 dni x 15 dni = 257,15 zł
897,45 zł – 109 zł – 224,36 zł = 564,09 zł
Potrącenie z zasiłku chorobowego nie naruszy kwoty wolnej od potrąceń: 564,09 zł > 257,15 zł
Potrącenie na rzecz komornika: 224,36 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław