HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
potracenie komornicze wynagrodzenie i zasilek chorobowy jezek przemyslaw

Potrącenie z zasiłku i wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w danym miesiącu
a zasady dokonywania potrąceń na podstawie tytułu wykonawczego

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:
e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.

Podstawa prawna:
Możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia regulują przepisy:
art. 87 – 91 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
W powołanych przepisach ustawodawca określił m.in. w jakiej maksymalnej wysokości można dokonać takiego potrącenia oraz jaka kwota wynagrodzenia jest wolna od potrąceń. W sprawach nieunormowanych, przepisy Kodeksu pracy odwołują do przepisów odrębnych, którymi są: ustawa Kodeks postępowania cywilnego i przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 K.p.).

Przy potrącaniu należności z przysługujących zasiłków należy stosować przepisy:
art. 139-144 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Potrącenia z zasiłków porusza również ZUS w ust. 373 – 383: komentarza do ustawy zasiłkowej (ostatnia nowelizacja: kwiecień 2019 r.).

 

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń, którą ustala się w sposób proporcjonalny do dni za które zasiłek przysługuje.

 

Przykład
Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 000 zł. W okresie od 13 do 17 stycznia 2020 r. stał się niezdolny do pracy z tytułu wypadku przy pracy (5 dni) zachowując prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.
U pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwotę zmniejszającą podatek (43,76 zł).
Za miesiąc styczeń 2020 r.:
wynagrodzenie za pracę wyniosło:
3 000 zł : 30 dni = 100 zł
100 zł x 5 dni = 500 zł
3 000 zł – 500 zł = 2 500 zł
zasiłek chorobowy za 5 dni wyniósł:
[3 000 zł (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł
2 588,70 zł x 100% : 30 dni = 86,29 zł
86,29 zł x 5 dni = 431,45 zł.

Wynagrodzenie pracownika zajęte jest przez komornika na poczet należności alimentacyjnych w wysokości: 10 000 zł.
Potrącenie z wynagrodzenia za pracę:
Składki na ubezpieczenie społeczne:
342,75 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
2 157,25 zł x 9% = 194,15 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
2 157,25 zł x 7,75% = 167,19 zł
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
2 157,25 zł – 250 zł – 342,75 zł = 1 564,50 zł
1 565 zł x 17% – 43,76 zł = 222,29 zł
222,29 zł – 167,19 zł = 55 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
(2 500 zł – 342,75 zł – 194,15 zł – 55 zł) x 3/5 = 1 144,86 zł.
Potrącenie z zasiłku chorobowego:
Podstawa do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
431,45 zł = 431 zł
431 zł x 17% = 73,27 zł = 73 zł zaliczka na podatek
Wysokość potrącenia na rzecz komornika:
maksymalne potrącenie: 60% x 431,45 zł = 258,87 zł
kwota wolna od potrąceń: 514,30 zł : 30 dni x 5 dni = 85,72 zł
431,45 zł – 73 zł – 258,87 zł = 99,58 zł
Potrącenie z zasiłku chorobowego nie naruszy kwoty wolnej od potrąceń
Łączne potrącenia na rzecz komornika wyniosło: 1 403,73 zł (1 144,86 zł + 258,87 zł).

Autor:
Jeżek Przemysław