HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
pozyczka na cele mieszkaniowe fundusz socjalny

Pożyczka na cele mieszkaniowe a kryteria socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pożyczka na cele mieszkaniowe a 
badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej


Zgodnie z art. 1 ustawy o ZFŚS

Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na:

  • finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu
  • na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych
  • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS)
Różnych form wypoczynku:
obozy, kolonie, wypoczynek urlopowy w kraju jak i zagranicą, wycieczki, zimowiska dla dzieci itp.). Firma może w ramach takiego działania pokrywać wydatki na organizowane przez siebie wczasy, ale także indywidualne wyjazdy pracowników.
Działalności kulturalno-oświatowej:
zakup przez pracodawcę biletów wstępu do kina, teatru, opery, na koncerty itp.
Działalności sportowo-rekreacyjnej:
organizowane przez zakład pracy zawody sportowe, gry, zabawy w których biorą udział pracownicy i ich rodziny, środki mogą być przeznaczone na wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni, zakup sprzętu sportowego itp. w przypadku posiadania obiektów socjalnych.
Opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
a więc np. czesne za pobyt dziecka w żłobku czy przedszkolu
Udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej:
w przypadku zdarzeń losowych, zapomogi dla rodzin żyjących w niedostatku
Zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową

  • warunki udzielania pomocy na cele mieszkaniowe określają strony w umowie cywilnej o jej udzielenie. Pomoc ta może przejawiać się w postaci bezzwrotnej zapomogi na różne cele mieszkaniowe określone w regulaminie Funduszu oraz w formie zwrotnej, czyli pożyczki
  • wskazując w ustawie, że z Funduszu może być udzielana pomoc na cele mieszkaniowe, nie określono na jakiego rodzaju potrzeby mieszkaniowe środki Funduszu mogą być przeznaczone
  • w tej sytuacji dysponenci Funduszu samodzielnie decydują o wydzieleniu puli środków Funduszu na cele mieszkaniowe oraz o formach pomocy i jej wysokości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS:
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji  życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu (..) oraz zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalonym zgodnie z (…)  ustawą o związkach zawodowych.

ZAPAMIĘTAJ:
Pomoc na cele mieszkaniowe m.in. pożyczki, nie została zwolniona z obowiązku badania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
Oznacza to, że ustalając w regulaminie zasady i warunki udzielania takiej pomocy, pracodawca ma obowiązek uwzględnić w nich sytuację w jakiej znajduje się osoba uprawniona a więc zastosować odpowiednie kryterium uwzględniające zasady wynikające z ustawy.

Najczęściej stosowane warunki przy udzielaniu pożyczek na wskazany cel:

  • różne kwoty udzielanych pożyczek uzależnione od sytuacji osoby uprawnionej
  • różnicowanie wartości oprocentowania pożyczek (w przypadku gdy pracodawca je wprowadził)
  • różne okresy spłaty pożyczki uwzględniające sytuację osoby uprawnionej.

Autor:
Jeżek Przemysław