HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
plany kapitalowe osoby 50 lat 70 lat

PPK przystąpienie osoby 55 – 70 lat

Przystąpienie do PPK osoby pomiędzy 55 a 70 lat

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

pracownicze plany kapitałowe PPK

 

Na łamach różnych publikacji pojawiają się informacje, iż osoba w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, zatrudniana ponownie i posiadająca wcześniejszy 3 miesięczny okres zatrudnienia w tym podmiocie (przypadający w ciągu 12 miesięcy poprzedzających to zatrudnienie), przystępuje do PPK automatycznie (tak jak osoba, która nie ukończyła 55 lat), chyba że złoży wniosek o rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

W kwestii tej wypowiedziało się Ministerstwo Finansów które uznało, że:
„(…)
podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia, wyłącznie na jej wniosek. Warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu osoby zatrudnionej, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia jest legitymowanie się przez nią co najmniej 3-miesięcznym okresem zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, który zawiera w imieniu tej osoby umowę o prowadzenie PPK. Do 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wlicza się zarówno zatrudnienie bieżące, jak i w przypadku przerwy w zatrudnieniu także zatrudnienie w tym podmiocie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.
W związku z powyższym osoby, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia nie są objęte automatycznym zapisem. Osoby zatrudnione, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 lat oraz spełniają warunki, określone w art. 15 ust. 3 mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PPK. Jeśli natomiast osoba zatrudniona, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia pozostaje w zatrudnieniu na dzień, od którego podmiot zatrudniający jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o PPK, dla zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK nie jest wymagane posiadanie przez nią co najmniej 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie. Oznacza to, że podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz takiej osoby umowę o prowadzenie PPK nawet jeśli nie posiada ona 3-miesięcznego okresu zatrudnienia (jednak wyłącznie na jej wniosek).
Powyższe wynika z treści art. 134 ust. 2 ustawy o PPK, który wprowadza obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby pozostającej w dniu wskazanym w tym przepisie w zatrudnieniu w podmiocie zatrudniającym, nie określając jednocześnie okresu zatrudnienia tej osoby w tym podmiocie zatrudniającym wymaganego do powstania tego obowiązku.”.

Zgodnie z powyższym stanowiskiem:
podstawą zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 55 rok życia, ale nie ukończyła 70 roku życia jest złożony przez nią wniosek. Podmiot zatrudniający po jego otrzymaniu powinien niezwłocznie (z uwzględnieniem okresu zatrudnienia) zawrzeć w imieniu i na rzecz tej osoby umowę o prowadzenie PPK. Jedynie w okresie przejściowym (obejmującym czas pomiędzy objęciem podmiotu zatrudniającego stosowaniem ustawy o PPK a zawarciem umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych) tego obowiązku powinien dopełnić najpóźniej w przewidzianym ustawowo terminie na zawarcie takiej umowy.

W przypadku podmiotów zatrudniających, które od 1 stycznia 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r. stosują ustawę o PPK, najpóźniej do 10 listopada 2020 r. (zmiana przepisów – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) w załączniku do umowy o prowadzenie PPK powinien uwzględnić tę osobę.

W przypadku podmiotów zatrudniających, które od 1 stycznia 2021 r. stosują ustawę o PPK, najpóźniej do 10 maja 2021 r. (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.) w załączniku do umowy o prowadzenie PPK powinien uwzględnić tę osobę.

 

Przykład
Kiedy zawieramy umowę o prowadzenie w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła 70 lat?
Dla podmiotów wdrażających PPK od dnia 01 stycznia 2020 r.:

 • Osoba zatrudniona 1 stycznia 2020 r. złożyła wniosek przed 10 listopada 2020 r.: 10 listopada, jeśli jest to dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Osoba zatrudniona 1 stycznia 2020 r. złożyła wniosek w grudniu 2020 r.: niezwłocznie
 • Osoba zatrudniona 1 października 2020 r. złożyła wniosek w listopadzie 2020 r.: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osobie tej upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 1 października 2020 r. złożyła wniosek w lutym 2021 r.: niezwłocznie gdyż upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2021 r. złożyła wniosek w dniu zatrudnienia i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2021 r. złożyła wniosek 20 lutego 2021 r. i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: niezwłocznie.

Dla podmiotów wdrażających PPK od dnia 01 lipca 2020 r.:

 • Osoba zatrudniona 1 lipca 2020 r. złożyła wniosek przed 10 listopada 2020 r.: 10 listopada, jeśli jest to dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Osoba zatrudniona 1 lipca 2020 r. złożyła wniosek w grudniu 2020 r.: niezwłocznie
 • Osoba zatrudniona 1 października 2020 r. złożyła wniosek w listopadzie 2020 r.: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osobie tej upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 1 października 2020 r. złożyła wniosek w lutym 2021 r.: niezwłocznie gdyż upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2021 r. złożyła wniosek w dniu zatrudnienia i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2021 r. złożyła wniosek 20 lutego 2021 r. i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: niezwłocznie

Dla podmiotów wdrażających PPK od dnia 01 stycznia 2021 r. (niebędących jednostką finansów publicznych)

 • Osoba zatrudniona 1 stycznia 2021 r. złożyła wniosek przed 10 maja 2021 r.: 10 maja, jeśli jest to dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Osoba zatrudniona 1 stycznia 2021 r. złożyła wniosek w grudniu 2021 r.: niezwłocznie
 • Osoba zatrudniona 1 października 2021 r. złożyła wniosek w listopadzie 2021 r.: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osobie tej upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 1 października 2021 r. złożyła wniosek w lutym 2022 r.: niezwłocznie gdyż upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2022 r. złożyła wniosek w dniu zatrudnienia i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2022 r. złożyła wniosek 20 lutego 2022 r. i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: niezwłocznie

Dla podmiotów wdrażających PPK od dnia 01 stycznia 2021 r. (będących jednostką finansów publicznych)

 • Osoba zatrudniona 1 stycznia 2021 r. złożyła wniosek przed 10 kwietnia 2021 r.: 10 kwietnia, jeśli jest to dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Osoba zatrudniona 1 stycznia 2021 r. złożyła wniosek w grudniu 2021 r.: niezwłocznie
 • Osoba zatrudniona 1 października 2021 r. złożyła wniosek w listopadzie 2021 r.: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osobie tej upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 1 października 2021 r. złożyła wniosek w lutym 2022 r.: niezwłocznie gdyż upłynął 3 miesięczny okres zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2022 r. złożyła wniosek w dniu zatrudnienia i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zatrudnienia
 • Osoba zatrudniona 12 stycznia 2022 r. złożyła wniosek 20 lutego 2022 r. i na dzień zatrudnienia posiada 3 miesięczny okres podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w danym podmiocie: niezwłocznie.

Źródło: www.mojeppk.pl