HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
praca w okresie kwarantanny i izolacji

Praca w okresie „kwarantanny lub Izolacji”

Możliwość wykonywania praca w okresie „Kwarantanny lub Izolacji”

Czy poniższe przesądzać będzie wprost o tym, iż w okresie objęcia izolacją nie będzie można wykonywać pracy zdalnej ? Miejmy nadzieję, że NIE

Aby móc odpowiedzieć na powyższą możliwość należy odnieść się do przepisów definiujących pojęcie:
„Kwarantanny i Izolacji”.

Izolacja:
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) definiuje izolację jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnikchorobotwórczego na inne osoby (art. 2 pkt 11 ustawy).
Izolacja dotyczy zatem osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. 
Objęcie pracownika izolacją (również wtedy jeżeli przechodzi chorobę bezobjawowo) jest potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (§ 3a ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) a więc jest to osoba chora, a zatem nieposiadająca zdolności do pracy.
Kwarantanna:
to odosobnienie osoby zdrowej,
która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych (art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.)

Stanowisko ZUS w sprawie pracy zdalnej w okresie kwarantanny (27.10.2020 r.)

Niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego). Do wypłaty świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie.
Kwarantanna a praca zdalna
Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej kwarantannę stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego.
Kwarantanna a zasiłek chorobowy
Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie.
To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Źródło: www.gov.pl 

WAŻNE:
W ustawie z dnia 28 października 2020 r. (uchwalonej przez Sejm) o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny a nie izolacji.

Zgodnie z art. 4h. 1. ustawy:
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy iinne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art.3 ust. 3–8.

 

Autor:
Jeżek Przemysław