HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
pracownik do 26 lat naliczenie zaliczki na podatek jezek przemyslaw

Pracownik do 26 lat a naliczenie podatku dochodowego

Kiedy pracownikowi do 26 lat naliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17% i 32% ?

 

Limit przychodów
Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania przychody podatników do 26 lat zarabiających w granicach pierwszego progu podatkowego, czyli: 85 528 zł (limit w tej wysokości obowiązuje od 2020 r.).
W roku 2019 był on niższy i wyniósł: 35 636,67 zł, gdyż zwolnienie obowiązywało przez pięć miesięcy, tj. od sierpnia do grudnia (85 528 zł /12 miesięcy x 5 miesięcy).

Limit przychodów rocznych zwolnionych z opodatkowania

2019 r. 2020 r.
35 636,67 zł 85 528 zł
Przeciętny przychód uzyskany w poszczególnych miesiącach
7 127 zł

 

Dla ustalenia limitu liczy się kwota tzw. brutto wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę czy umowy zlecenia (art. 1 pkt 2a; art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej) oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne kwalifikowane do przychodów. Z nowych przepisów wynika wprost, że ulga to nie stawka zerowa podatku tylko zwolnienie z opodatkowania.

Oznacza to, że przychody podatnika do 26 lat narastająco w roku 2020 r.:
do wysokości 85 528 zł:
będą zwolnione z opodatkowania
kolejne 85 528 zł:
(
już jako dochód przychód do opodatkowania pomniejszony koszty uzyskania przychodu i pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane po stronie pracownika) będzie opodatkowane według skali 17%
przekroczenie dochodu 85 528 zł: będzie opodatkowane według skali 32%

Limit zwolnienia obowiązywać będzie bez względu na liczbę zawartych umów i liczbę płatników wypłacających wynagrodzenia objęte zwolnieniem. Znaczenie ma wysokość faktycznie uzyskanego przychodu w danym roku kalendarzowym (podatkowym). Przekroczenie w danym roku kalendarzowym przychodów powyżej: 85 528 zł jest opodatkowana na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Do nadwyżki tej mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia. 


Przykład
Pracownik w wieku 25 lat w roku 2020 korzysta z ulgi podatkowej przychodów do wysokości 85 528 zł. W miesiącu październiku 2020 r. przychód pracownika narastająco od początku roku wyniósł łącznie: 81 891,33 zł. W kolejnym miesiącu tj. listopadzie 2020 r. pracownik uzyskał przychód w wysokości: 10 000 zł.
Pracownikowi przysługują:

  • koszty uzyskania przychodów w wysokości: 250 zł oraz
  • kwota zmniejszająca podatek w wysokości: 43,76 zł.

Rozliczenie podatkowo-składkowe przychodu uzyskanego w miesiącu listopadzie 2020 r. przedstawia się następująco:

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 10 000,00 zł
Przychód zwolniony z opodatkowania: (85 528 zł – 81 891,33 zł) 3 636,67 zł
Przychód opodatkowany: (10 000 zł – 3 636,67 zł) 6 363,33 zł
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: 10 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 10 000 zł) = 976 zł
rentowa: (1,5% x 10 000 zł) = 150 zł
chorobowa: (2,45% x 10 000 zł) = 245 zł
   1 371,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu pracownika:
emerytalna: (9,76% x 6 363,33 zł) = 621,06 zł
rentowa: (1,5% x 6 363,33 zł) = 95,45 zł
chorobowa: (2,45% x 6 363,33 zł) = 155,90 zł
872,41 zł *)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(10 000 zł – 1 371 zł)
8 629,00 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(8 629 zł x 9%)
   776,61 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia:
(6 363,33 zł – 872,41 zł)
5 490,92 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(5 490,92 zł x 7,75%)
   425,55 zł
Koszty uzyskania przychodu    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(6 363,33 zł – 250 zł – 872,41 zł)
5 241,00 zł
Zaliczka na podatek
(5 241 zł x 17% – 43,76 zł)
   847,21 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(847,21 zł – 425,55 zł)
   422,00 zł
Do wypłaty
(10 000 zł – 1 371 zł – 776,61 zł – 422 zł)
7 430,39 zł

*)
Odliczeniu od dochodu/podatku nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne/składka na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) m.in. zwolniony od podatku.

 

Artykuł do ściągnięcia w formacie PDF (poniżej)

Autor:
Jeżek Przemysław

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.