HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Okładka ebook 3

e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.

149,00

Stan prawny na dzień: 10 października 2020 r.
Ponad 1860 stron praktycznych przykładów.
Przy zakupie publikacji: Roczna aktualizacja na 2020 r.: Gratis

Autor publikacji:
od kilku lat prowadzi szkolenia z tematyki „Rozliczania Wynagrodzeń, Zasiłków i pozostałych przychodów pracowniczych”.
Publikacja nie jest dostępna w wersji papierowej ze względu na jej bieżącą aktualizacje o najnowsze stanowiska i wyroki Sądów oraz przykłady ze szkoleń.

Opis

Stan prawny na dzień: 31 sierpnia 2020 r.
Ponad 1800 stron praktycznych przykładów.
Przy zakupie publikacji: Roczna aktualizacja na 2020 r.: Gratis

Publikacja zawiera m.in.:
zasady rozliczania 
Wynagrodzeń i Zasiłków w związku z zastosowaniem „Tarczy Antykryzysowej”
i Rozliczaniem dofinansowania do wynagrodzeń i składek FUS pracodawcy finansowanych 
z FGŚP.

Autor publikacji:
od kilku lat prowadzi szkolenia z tematyki „Rozliczania Wynagrodzeń, Zasiłków i pozostałych przychodów pracowniczych”. 
Publikacja nie jest dostępna w wersji papierowej ze względu na jej bieżącą aktualizacje o najnowsze stanowiska i wyroki Sądów oraz przykłady ze szkoleń.

Spis treści

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2020 r.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Dodatek za pracę w porze nocnej na przełomie miesiące
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Skala podatkowa obowiązująca w 2020 r.
 • Składki na Fundusz Pracy i FGŚP
 • Składka na FEP
 • Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia E-R
 • Wymiar czasu pracy w 2020 r.
 • Wymiar czasu pracy w niepełnym wymiarze w 2020 r.
 • Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2020 r.

Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • Objęcie ubezpieczeniami z kilku tytułów
 • Składka na FP zleceniobiorców
 • Wypłata wynagrodzenia w styczniu 2020 r. za miesiąc poprzedni
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP
 • Wiek
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi
 • Zawarcie umowy na krótki okres i kontynuacja zatrudnienia
 • Zawarcie umowy na krótki okres i brak kontynuacji zatrudnienia
 • Pracownicy przejmowani
 • Skierowanie bezrobotnego do pracy
 • Zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy
 • Osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
 • Zwolnienie z opłacania składek a koniec urlopu na ostatni dzień m-ca
 • Rozpoczęcie urlopu wychowawczego po urlopie rodzicielskim
 • Podział urlopu na części
 • Łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 • Urodzenie martwego dziecka
 • Powrót po urlopie ojcowskim
 • Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2020 r.

 • Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
 • Rozliczenie pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie

Zasady wyrównywania wynagrodzenia do wysokości minimalnej

 • Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.
 • Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy miesięcznych stawkach
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy różnych absencjach
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy stawkach godzinowych
 • Wyrównanie wynagrodzenia a niepełny etat

Kwota wolna i koszty uzyskania przychodu w 2020 r.

 • Kwota zmniejszająca podatek
 • Wzór oświadczenia PIT-2 obowiązujący w 2020 r.
 • Stosowanie kwoty wolnej od podatku w 2020 r.
 • Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna w 2020 r.
 • Termin złożenia oświadczenia PIT-2
 • Koszty uzyskania przychodu w 2020 r.
 • Bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania
 • Miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw
 • Oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów
 • Przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania
 • Niski przychód i zasiłek chorobowy
 • Nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulga
 • Ograniczenia w stosowaniu 50% kup w 2020 r.
 • Warunki stosowania 50% kup
 • Przekroczenie rocznego limitu – jakie koszty ?
 • Praca w kilku podmiotach
 • Założenie zmian do ustawy
 • Pomniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • Obniżenie składki zdrowotnej Członka Rady Nadzorczej

Zwolnienie z opodatkowania przychodów osób do 26 lat

 • Źródła przychodów objęte zwolnieniem z opodatkowania
 • Limity do zastosowania zwolnienia z podatku
 • Limit przychodów
 • Wiek podatnika do ukończenia 26 lat
 • Pracownicy wykonujący pracę za granicą
 • Definicja przychodów
 • Zwolnienie z opodatkowania – wyrok TK z dnia 08 lipca 2014 r.
 • Przychody nie podlegające zwolnieniu z opodatkowania
 • Zryczałtowany podatek
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Odliczenie od podatku składek na ubezpieczenia w zeznaniu rocznym
 • Objaśnienie zmian w informacji podatkowej PIT-11(25)
 • Przychody ze stosunku pracy wykazywane w PIT-11(25) za 2019 r.
 • Przychody ze stosunku pracy i zasiłek chorobowy w PIT-11(25) za 2019 r.
 • Przychody z umowy zlecenia wykazywane w PIT-11(25) za 2019 r.
 • Świadczenia niepieniężne w PIT-11(25) za 2019 r.
 • Przychody nie podlegające zwolnieniu z opodatkowania
 • Przychody zwolnione z opodatkowania a koszty uzyskania przychodów
 • Przychody zwolnione z opodatkowania a 50% kup
 • Obowiązek opodatkowania przychodu powyżej limitu
 • Przekroczenie rocznego limitu przychodu a rozliczenie wynagrodzenia
 • Rozliczenie wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • Rozliczenie wynagrodzenia i świadczenia niepieniężnego
 • Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego
 • Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego
 • Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i wpłaty na PPK
 • Rozliczenie wierzytelności z umowy zlecenia
 • Przychód zwolniony z opodatkowania a rozliczenie składki zdrowotnej
 • Przychody osób do 26 lat a rozliczenie w PIT rocznym kosztów uzyskania

Oświadczenia pracownika i ich wpływ na rozliczanie podatku

 • Oświadczenie o naliczaniu podatku od przychodów osób do 26 lat
 • Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu:
 • Oświadczenie PIT-2
 • Oświadczenie o nie stosowaniu kwoty zmniejszającej w danym roku
 • Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna w 2020 r.
 • Oświadczenie o zaprzestaniu stosowania 50% kup
 • Wniosek o stosowanie 32% zaliczki na podatek

Rozliczenie należności wypłacanych pracownikowi młodocianemu

 • Ogólne zagadnienia
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Zaliczka na podatek dochodowy

Rozliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • Wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
 • Wynagrodzenie za część miesiąca z innych przyczyn niż choroba
 • Zmienne składniki wynagrodzenia a przepracowanie części miesiąca
 • Liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • Stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
 • Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu za święto w sobotę w 2020 r.
 • Zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 • Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca
 • Urlop, choroba a zatrudnienie w trakcie miesiąca
 • Niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 • Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
 • Wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • Wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • Wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • Świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 • Brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 • Rozwiązanie umowy w okresie rozliczeniowym a niedopracowane godziny
 • Dopłata do wynagrodzenia przy stałej stawce miesięcznej
 • Dopłata do wynagrodzenia przy stawce godzinowej
 • Dzień wolny za święto przypadające w sobotę
 • Utracony zarobek w przypadku stawiennictwa w sądzie
 • Wynagrodzenie w razie odpracowania wyjścia prywatnego
 • Niezawiniony przez pracownika „Przestój”
 • Wynagrodzenie za niezawiniony „Przestój”
 • Wynagrodzenie za przestój określone w stawce godzinowej
 • Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej
 • Brak wyodrębnionego składnika wynagrodzenia

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • Czas wolny a rekompensata pieniężna
 • Czas wolny na wniosek pracownika
 • Ustalenie normalnego wynagrodzenia za pracę
 • Udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy
 • Zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego
 • Czas wolny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Zmiana wynagrodzenia w miesiącu odbioru czasu wolnego
 • Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Podstawa obliczania dodatków
 • Prawidłowe ustalenie wysokości dodatków za pracę nadliczbową
 • Dodatek a stała stawka wynagrodzenia i stawka godzinowa
 • Dodatek za nadgodziny a wynagrodzenie prowizyjne akordowe
 •  Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zmianie stawki
 • Praca w dniu udzielenia „czasu wolnego” za nadgodziny
 • Odwołanie wniosku o czas wolny a kwalifikacja nadgodzin
 • Choroba pracownika przypadająca na okres odbioru nadgodzin
 • Wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy W5
 • Udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego
 • Nie udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego
 • Choroba w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach
 • Praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta
 • Wynagrodzenie za niezaplanowaną pracę w niedzielę lub święto
 • Nadgodziny przy planowanej pracy w niedzielę lub święto
 • Praca w nadgodzinach a niepełny wymiar czasu pracy
 • Czas wolny za pracę ponadwymiarową
 • Finansowa rekompensata pracy ponadwymiarowej
 • Ustalenie limitu przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym
 • Nawiązanie i rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Choroba a brak wypłaty wynagrodzenia
 • Nieudzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
 • Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
 • Wykorzystanie opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza
 • Ryczałt za nadgodziny i pracę w porze nocnej
 • Kiedy można ustalić ryczałt
 • Ryczałt za pracę w porze nocnej
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencjonowanie godzin pracy przy wprowadzeniu ryczałtu
 • Ustalanie wysokości ryczałtu
 • Nieobecność w pracy a wysokość ryczałtu
 • Wliczanie ryczałtu do wynagrodzenia minimalnego za pracę
 • Wliczanie ryczałtu do świadczeń chorobowych

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • Przepisy prawne
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie
 • Stałe składniki wynagrodzenia w podstawie
 • Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
 • Wydłużenie podstawy wynagrodzenia za urlop do 12 miesięcy
 • Wynagrodzenie za urlop przy zmiennych składnikach
 • Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Godziny nadliczbowe w podstawie wynagrodzenia za urlop
 • Odwołanie wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
 • Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca w podstawie
 • Urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych
 • Wynagrodzenie za urlop w miesiącu podjęcia zatrudnienia
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kolejnych miesiącach
 • Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 • Zaprzestanie wypłaty i wprowadzenie nowego składnika
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wynagrodzenia za urlop
 • Długotrwała nieobecność w pracy a wynagrodzenie za urlop
 • Zawarcie kolejnej umowy a ustalenie wynagrodzenia za urlop

Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu w 2020 r.
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie
 • Stałe składniki wynagrodzenia
 • Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
 • Dopełnienie zmiennych składników wynagrodzenia do podstawy
 • Dopełnienie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Dopełnienie wynagrodzenia a nieobecność nieusprawiedliwiona
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Dopełnienie wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Dopełnienie podstawy a praca w dniach wolnych
 • Zmiana w składnikach wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu
 • Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawę
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu
 • Zmiana wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu
 • Ekwiwalent za urlop a krótkotrwałe zatrudnienie
 • Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Nowy składnik wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu

Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy

 • Zwolnienia za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Szkolenie BHP
 • Karmienie dziecka piersią
 • Dyżur pracowniczy a wysokość wynagrodzenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

 • Przepisy regulujące dokonywanie potrąceń
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę na podstawie przepisów ustawy k.p.c.
 • Zbieg egzekucji od dwóch różnych komorników
 • Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych od dwóch komorników
 • Podanie innych informacji w tym rachunku bankowego
 • Zmiana danych a obowiązek informacyjny
 • Egzekucja z wynagrodzenia w trybie postępowania administracyjnego
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Zbieg egzekucji administracyjnej
 • Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony
 • Potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych
 • Egzekucja ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia „bez zgody pracownika”
 • Od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń
 • Maksymalna wysokość potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.
 • Kwoty wolne a pełny wymiar czasu pracy pracownika pow. 26 lat
 • Kwoty wolne a niepełny wymiar czasu pracy pracownika pow. 26 lat
 • Kwota wolna uczestnika PPK pow. 26 lat
 • Potrącenie alimentacyjne pracownika będącego uczestnikiem PPK
 • Kwoty wolne od potrąceń dla pracownika do 26 lat
 • Pracownik niebędący uczestnikiem PPK
 • Pracownik będący uczestnikiem: wpłaty podstawowe
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Pomniejszenie kwoty wolnej a nieprzepracowania miesiąca
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca a kwota wolna
 • Potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Egzekucja z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Egzekucja alimentów z nagrody jubileuszowej
 • Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia
 • Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z chorobowego
 • Składniki wynagrodzenia za okresy „dłuższe niż 1 miesiąc”
 • Wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna
 • Potrącenia w razie „dwukrotnej” wypłaty wynagrodzenia
 • Potrącenie z wynagrodzenia za pracę i chorobowego
 • Egzekucja z nieodpłatnych świadczeń
 • Kwoty wolne na przełomie roku kalendarzowego
 • Obowiązek potrącenia alimentów na wniosek wierzyciela
 • Potrącenie kary pieniężnej udzielonej pracownikowi
 • Pozostałe świadczenia wyłączone spod egzekucji
 • Nowe zasady dokonywania potrąceń z tytułu alimentów w 2020 r.
 • Wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę
 • Organy uprawnione do ukarania pracodawcy
 • Potrącenia tytułem alimentów
 • Zaliczka tytułem podróży służbowej a zajęcie alimentacyjne

Dokonywanie potrąceń z zasiłków i umów zlecenia

 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków
 • Od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia
 • Dopuszczalne kwoty potrąceń
 • Zbieg egzekucji zmiany od 30 lipca 2020 r.
 • Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnej
 • Zbieg egzekucji sądowej
 • Zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych z wnioskiem wierzyciela
 • Dopuszczalne kwoty potrąceń przy zbiegach
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku
 • Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej do zasiłku
 • Dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych

Rozliczenie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych

 • Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeń z ZFŚS
 • Świadczenie urlopowe i wysokość odpisów na fundusz w 2020 r.
 • Świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane w ramach ZFŚS
 • Sfinansowanie bonu towarowego ze środków obrotowych firmy
 • Opodatkowanie świadczeń przy urlopie wychowawczym i bezpłatnym
 • Świadczenia z ZFŚS dla pracownika po ustaniu zatrudnienia
 • Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów
 • Ponowne zatrudnienie emeryta lub rencisty
 • Zapomogi losowe a zwolnienie z opodatkowania i oskładkowania
 • Pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych
 • Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 • Pojęcie „dopłat” do wypoczynku
 • Półkolonie
 • Udział dziecka pracownika w wycieczce szkolnej a przychód
 • Zielone szkoły
 • Podmiot prowadzący działalność w tym zakresie
 • Moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe
 • Opodatkowanie świadczeń od związków zawodowych
 • Zwolnienie z opodatkowania – wyrok TK z dnia 08 lipca 2014 r.
 • Udział osób uprawnionych w tym członków rodzin
 • Świadczenia dla pracowników mobilnych
 • Wyżywienie w podróży służbowej
 • Śniadanie w cenie noclegu
 • Nocleg w podróży służbowej
 • Nocleg pracownika mobilnego
 • Nocleg pracownika oddelegowanego
 • Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania
 • Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek na ubezpieczenia
 • Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży
 • Finansowanie przez pracodawców posiłków dla pracowników
 • Woda oskładkowana dla pracownika
 • Zwrot kosztów w jazdach lokalnych
 • Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Moment powstania przychodu
 • Koszty benzyny
 • Korzyści materialne wynikające z przepisów zakładowych
 • Zwrot pracownikom kosztów dojazdu do pracy
 • Zwrot wydatków za zakup biletów miesięcznych w formie pieniężnej
 • Bezpłatny dojazd do pracy wynajętym autokarem
 • Współfinansowanie świadczeń rzeczowych (niepieniężnych)
 • Rozliczenie świadczeń w okresie niewykonywania pracy

Korekta składek ZUS i podatku a błędnie wypłacone wynagrodzenie

 • Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • Zwrot błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – Interpretacja KIS
 • Potrącenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia z winy pracodawcy
 • Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS lub ich niedopłata
 • Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych
 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS byłemu pracownikowi
 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS pracownikowi
 • Przeliczenie podstawy do chorobowego
 • Korekta deklaracji ZUS w związku z przekroczeniem limitu
 • Przekroczenie rocznej podstawy w okresie zasiłku macierzyńskiego
 • Zwrot członkowi rady nadzorczej nienależnie opłaconych składek
 • Po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Korekta błędnie wypłaconego świadczenia z ZFŚS
 • Zapłata składek ZUS za pracownika lub byłego pracownika
 • Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
 • Zwrot świadczenia chorobowego nie jest przychodem dla pracownika

Składki na urlopach macierzyńskich i wychowawczym

 • Urlop wychowawczy
 • Urlop macierzyński
 • Podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 • Urlop ojcowski

Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych

 • Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie aktu powołania
 • Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie umowy o pracę
 • Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie umowy zlecenia

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników

 • Przepisy prawne
 • Okresy przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r.
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń po zmianie etatu
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona a podwyższenie podstawy
 • Brak podstaw do podwyższania świadczeń chorobowych
 • Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Przyjęcie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia
 • Zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia
 • Brak postanowień o zachowaniu prawa do danego składnika
 • Zapisy regulaminu wynagradzania dot. składników wynagrodzeń
 • Niezdolność po okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego
 • Niezdolność do pracy po okresie wyczekiwania
 • Okres wypłaty świadczeń chorobowych
 • Prawo do świadczeń od pierwszego dnia niezdolności do pracy
 • Podleganie ubezpieczeniu w KRUS a prawo do świadczeń
 • Podstawa wymiaru świadczeń po okresie wyczekiwania
 • Niezdolność do pracy w kolejnych miesiącach zatrudnienia
 • Kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru
 • Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na podstawę wymiaru
 • Uzupełnianie miesiąca w przypadku urlopu wypoczynkowego
 • Wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń
 • Zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
 • Zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 • Ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego a ponowna niezdolność
 • Składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne
 • Uzupełnianie premii kwartalnej
 • Zatrudnienie przez okres krótszy niż 4 kwartały
 • Wprowadzenie nowego składnika kwartalnego
 • Składniki wynagrodzenia za okresy roczne
 • Uzupełnianie składnika rocznego
 • Zatrudnienie przez okres krótszy niż 1 rok
 • Zmiana wymiaru a składniki za okresy dłuższe niż 1 m-c
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach
 • Zmiana wymiaru etatu w pierwszym dniu miesiąca
 • Zmiana wymiaru czasu pracy po upływie tych okresów
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach i po ich upływie
 • Wynagrodzenie wypłacone w formie zaliczki a podstawa wymiaru
 • Brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę
 • Nowy składnik wynagrodzenia
 • Zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • Zmiana zasad pomniejszania danego składnika wynagrodzenia
 • Włączenie składnika wynagrodzenia do płacy zasadniczej
 • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem a chorobowe
 • Świadczenia chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy składek E-R
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Wysokość zasiłku w przypadku łączenia urlopu z pracą
 • Wysokości wynagrodzenia za pracę i zasiłku macierzyńskiego
 • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości

Podstawa świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców

 • Niezdolność do pracy po upływie miesiąca ubezpieczenia
 • Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca
 • Posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego
 • Ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia

Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2020 r.

 • Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia obowiązująca w 2020 r.
 • Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi
 • Wysokość minimalnej stawki godzinowej
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w treści umowy
 • Szczególna ochrona minimalnej stawki godzinowej
 • Potwierdzenie liczby godzin
 • Sposoby ewidencjonowania godzin pracy
 •  Brak ustalenia w umowie sposobu ewidencji godzin pracy
 • Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej
 • Sankcje
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom z zawartych umów
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
 • Okresy podlegania ubezpieczeniom
 • Dokumenty zgłoszeniowe
 • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Wysokość składek na ub. społeczne i zdrowotne w 2020 r.
 • Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne
 • Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Dokumenty rozliczeniowe i terminy ich przekazywania
 • Rodzaje dokumentów rozliczeniowych
 • Terminy opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek w 2020 r.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiary składek
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2020 r.
 • Płatnik zaliczek na podatek dochodowy
 • Zasady poboru zaliczki na podatek od umów cywilnych
 • Rozliczenie zawartej umowy zlecenia
 • Rozliczenie zawartej umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem
 • Zasady poboru zryczałtowanego podatku
 • Rozliczenie umów stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
 • Kontrakt menedżerski
 • Kontrakt menedżerski a działalność gospodarcza
 • Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem
 • Podstawa wymiaru składek oraz zaliczki na podatek dochodowy
 • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • Umowa zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego
 • Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia bądź studenta
 • Uczeń
 • Student
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń – umowa zlecenia i inne tytuły
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu
 • Zawarcie kilku umów zlecenia
 • Rozliczenie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom w 2020 r.
 • Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach
 • Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w tym samym dniu
 • Objęcie ubezpieczeniami w trakcie miesiąca
 • Możliwość zmiany podlegania ubezpieczeniom
 • Niezdolność do pracy a ustalenie obowiązku ubezpieczeń
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń umowa zlecenia i inne tytuły
 • Umowa o pracę i stała stawka wynagrodzenia
 • Umowa o pracę i stawka godzinowa
 • Umowa o pracę a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Zatrudnienie lub rozwiązanie umowy o pracę
 • Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
 • Korekta składek ZUS i podatku dochodowego przy umowach zlecenia
 • Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne
 • Uczniowie studenci do 26 roku życia
 • Zapłata zaległych składek a koszty uzyskania przychodu dla firmy
 • Zapłata zaległych składek za byłego zleceniobiorcę
 • Zapłata zaległych składek za zleceniobiorcę
 • Potrącenie zaległych składek z bieżącego wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Brak wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Rozwiązanie umowy a obowiązek podlegania ubezpieczeniom
 • Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne
 • Nadpłata składek w wyniku niepoinformowania płatnika
 • Nadpłata składek emerytalno – rentowych
 • Przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych
 • Zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
 • Zakwalifikowanie umowy zlecenia jako umowy o pracę

Rozliczenie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych

 • Podróż służbowa a oddelegowanie
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • Przepisy prawne
 • Oddelegowanie pracowników do pracy na terytorium UE
 • Liczenie okresu 24 miesięcy
 • Poświadczenie przez ZUS formularza A1
 • Ustalenie miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich
 • Odstępstwa od terminu 24 miesięcy
 • Zakończenie oddelegowania
 • Opłacanie składek za granicą
 • Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
 • Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania dochodów
 • Liczenie okresu 183 dni
 • Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę
 • Wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę
 • Szczególne uregulowania dla niektórych grup zatrudnionych
 • Podstawa wymiaru składek oraz zaliczki na podatek
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Podstawa wymiaru składek a praca przez pełny miesiąc
 • Podstawa wymiaru składek przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
 • Podstawa wymiaru składek a praca w Polce i za granicą
 • Podstawa wymiaru składek przy absencjach
 • Składki pracownika oddelegowanego przy wypłacie zaliczki
 • Podstawa wymiaru składek oddelegowanego zleceniobiorcy
 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Zaliczka na podatek pracownika do 26 lat
 • Zaprzestanie poboru zaliczek w związku z oddelegowaniem
 • Nienależnie potrącona zaliczka na podatek dochodowy
 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla oddelegowanego
 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 • Składniki wynagrodzenia wypłacane w danym miesiącu
 • Składniki za dany miesiąc wypłacane w miesiącu następnym
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia w okresie niezdolności
 • Pierwszy miesiąc zatrudnienia i wykonywanie pracy za granicą
 • Podstawa a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Podstawa wymiaru a praca w Polsce i za granicą
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Kasy urlopowe w państwach oddelegowania
 • Pozostałe świadczenia dla pracowników oddelegowanych
 • Ogólne założenia
 • Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego
 • Koszty przeniesienia
 • Organizacja dowozu do pracy
 • Dodatek za rozłąkę
 • Zapewnienie zakwaterowania
 • Zakwaterowanie w interpretacjach
 • Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego PIT-11
 • Pozostałe świadczenia dla oddelegowanych w orzecznictwie

Rozliczanie przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce

 • Ustalenie rezydencji podatkowej
 • Oświadczenie dotyczące centrum interesów życiowych
 • Identyfikator podatkowy cudzoziemca w PIT-11 za 2019 r.
 • Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy o pracę
 • Rozliczenie nienależnie opłaconych składek po złożeniu A1
 • Zatrudnienie obcokrajowców na podstawie umów cywilnych
 • Ważność certyfikatu rezydencji
 • Brak okresu ważności
 • Wskazany okres ważności
 • Kopia certyfikatu rezydencji potwierdzona przez notariusza
 • Certyfikat rezydencji przekazany drogą elektroniczną
 • Certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym
 • Rozliczenie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji
 • Certyfikat rezydencji dostarczony płatnikowi po wypłacie wynagrodzenia
 • Rozliczenie w przypadku braku certyfikatu rezydencji
 • IFT-1R(15) za 2019 r.
 • Rozliczenie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji
 • Rozliczenie w przypadku braku certyfikatu rezydencji

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w związku z COVID-19

 • Podstawa prawna
 • Założenia ustawy „Tarcza Antykryzysowa”
 • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP
 • Definicja pracownika w świetle przepisów ustawy
 • Dodatkowe kryteria dla przedsiębiorców w związku z dofinansowaniem
 • Tabela XLS z dofinansowaniem stanowiąca załącznik
 • Warunki i tryb pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu
 • Warunki płacowe należy uregulować indywidulanie w porozumieniu
 • Wzór wniosku o dofinansowanie z FGŚP
 • Świadczenia spowodowane przestojem ekonomicznym
 • Rozliczenie wynagrodzenia wraz z kwotą dofinansowania z FGŚP
 • Miesięczny przestój a pełny wymiar czasu pracy
 • Przestój na część miesiąca a pełny wymiar czasu pracy
 • Przestój na część miesiąca i wypłata świadczenia chorobowego
 • Choroba pracownika w okresie przestoju ekonomicznego
 • Miesięczny przestój a niepełny wymiar czasu pracy
 • Przestój na część miesiąca a niepełny wymiar czasu pracy
 • Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Rozliczenie wynagrodzenia wraz z kwotą dofinansowania z FGŚP
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy od pierwszego dnia miesiąca
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy niepełnoetatowca
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy na część miesiąca kalendarzowego
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy na część miesiąca i zasiłek opiekuńczy
 • Dofinansowanie w miesiącu wypłaty wynagrodzenia chorobowego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a dni wolne od pracy
 • Zasiłek opiekuńczy na dni robocze a rozliczenie na liście płac
 • Obniżenie o 20% wymiaru etatu a podstawa świadczeń chorobowych
 • Podstawa w miesiącu zmiany wymiaru czasu pracy
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy i zmiana rodzaju zasiłku
 • Wynagrodzenie za „Przestój” w podstawie świadczeń chorobowych
 • Brak wypłaty składnika wynagrodzenia w okresie obniżonego etatu
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wynagrodzenia za urlop
 • Wysokość ekwiwalentu za urlop w okresie obniżonego etatu

Zmiany w wysokościach kwot wolnych od potrąceń COVID-19

 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Wzór oświadczenia
 • Przykładowe wyliczenie
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca a kwota wolna
 • Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego a obniżony etat

Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzeń i składek z FGŚP

 • Komunikat WUP – dokumenty rozliczeniowe
 • Instrukcja procesu I Etapu rozliczenia dla podmiotów
 • Rozliczenie dofinansowania na przełomie miesięcy kalendarzowych

Dofinansowanie do wynagrodzeń „Tarcza 4”

 • Dofinansowanie pracowników nieobjętych przestojem art. 15gg
 • Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń
 • Obowiązki uprawnionego podmiotu
 • Naruszenie warunków otrzymanej pomocy
 • Pozostałe zagadnienia
 • Wysokość dofinansowania – przykłady wyliczeń
 • Wysokość dofinansowania dla niepełnoetatowca – przykład wyliczenia
 • Rozliczenie wysokości dofinansowania art. 15gg – przykłady wyliczeń
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy
 •  Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe

Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków w związku z COVID-19

 • Pomoc z FGŚP
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Skutki obniżenia wymiaru etatu a podstawa świadczeń chorobowych
 • Nowelizacja przepisów od 9 października 2020 r.
 • Informacja ZUS
 • Przykłady przeliczeń podstaw wymiaru świadczeń chorobowych
 • Zmiana etatu i zasiłek opiekuńczy w tym samym miesiącu
 • Wykazanie wyrównania w raportach ZUS
 • Zmiana etatu i zasiłek opiekuńczy w następnym miesiącu kalendarzowym
 • Zmiana etatu i zmiana rodzaju wypłaconego zasiłku
 • Choroba, zamiana wymiaru etatu i ponowna niezdolność
 • Ponowna niezdolność do pracy w okresie krótszym niż 3 miesiące
 • Zasiłek opiekuńczy na dni robocze a przeliczenie podstawy

Publikacja

Autor publikacji:
od kilku lat prowadzi szkolenia z tematyki „Rozliczania Wynagrodzeń, Zasiłków i pozostałych przychodów pracowniczych”. 
Publikacja nie jest dostępna w wersji papierowej ze względu na jej bieżącą aktualizacje o najnowsze stanowiska i wyroki Sądów oraz przykłady ze szkoleń.

5 opinii dla e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.

 1. Katarzyna

  Publikacja bardzo przydatna w codziennej pracy. Bardzo dużo przykładów.

 2. misia_pysia

  Bogate wydanie w postaci dużej liczby przykładów, stanowisk, wyroków. Przede wszystkim to, że publikacja aktualizowana jest na bieżąco (w cenie).
  Warta polecenia

 3. Pawelos

  Rewelacyjne wydawnictwo. Polecam 😉

 4. Jola_K

  Prawdziwa skarbnica wiedzy. Bardzo dużo praktycznych przykładów Polecam !!

 5. Rocca Pina

  Bardzo pomocne opracowanie. Uwielbiam Pana prace. Czytelnie, wyczerpujące- korzystam z tej wiedzy przy wdrażaniu PPK. Pana książka o wynagrodzeniach i zasiłkach to moja największa encyklopedia!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *