HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r.

(19 opinii klienta)

199,00

Stan prawny na dzień: 1 września 2021 r. 
Przy zakupie e-publikacji: Roczna aktualizacja na 2021 r.: Gratis

2304 stron praktycznych przykładów.
Autor publikacji:
od kilku lat prowadzi szkolenia z tematyki „Rozliczania Wynagrodzeń, Zasiłków i pozostałych przychodów pracowniczych”.

e-Publikacja nie jest dostępna w wersji papierowej ze względu na jej bieżącą aktualizacje o najnowsze stanowiska i wyroki Sądów oraz przykłady ze szkoleń.

Spis treści

Spis treści PDF:
Spis treści – 1.9.2021 r.

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2021 r.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Dodatek za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Skala podatkowa obowiązująca w 2021 r.
 • Składki na Fundusz Pracy i FGŚP
 • Składka na FEP
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R
 • Wymiar czasu pracy w 2021 r.
 • Jednomiesięczny okres rozliczeniowy
 • Trzymiesięczny okres rozliczeniowy
 • Czteromiesięczny okres rozliczeniowy
 • Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy
 • Roczny okres rozliczeniowy
 • Wymiar czasu pracy w niepełnym wymiarze w 2021 r.
 • Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.

Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

 • Fundusz pracy i FGŚP
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • Objęcie ubezpieczeniami z kilku tytułów
 • Składka na FP zleceniobiorców
 • Wypłata wynagrodzenia w styczniu 2021 r. za miesiąc poprzedni
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP
 • Wiek
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi
 • Zawarcie umowy na krótki okres i kontynuacja zatrudnienia
 • Zawarcie umowy na krótki okres i brak kontynuacji zatrudnienia
 • Pracownicy przejmowani
 • Skierowanie bezrobotnego do pracy
 • Zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy
 • Osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
 • Zwolnienie z opłacania składek a koniec urlopu na ostatni dzień m-ca
 • Rozpoczęcie urlopu wychowawczego po urlopie rodzicielskim
 • Podział urlopu na części
 • Łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 • Urodzenie martwego dziecka
 • Powrót po urlopie ojcowskim
 • Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2021 r.

 • Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
 • Rozliczenie pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie

Zasady wyrównywania wynagrodzenia do wysokości minimalnej

 • Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.
 • Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy miesięcznych stawkach
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy różnych absencjach
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy stawkach godzinowych
 • Wyrównanie wynagrodzenia a niepełny etat

Kwota wolna i koszty uzyskania przychodu w 2021 r.

 • Kwota zmniejszająca podatek
 • Wzór oświadczenia PIT-2 obowiązujący w 2021 r.
 • Stosowanie kwoty wolnej od podatku w 2021 r.
 • Rozliczenie zaliczki na podatek 32% w miesiącu przekroczenia dochodu
 • Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna w 2021 r.
 • Termin złożenia oświadczenia PIT-2
 • Koszty uzyskania przychodu w 2021 r.
 • Bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania
 • Miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw
 • Oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów
 • Przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania
 • Niski przychód i zasiłek chorobowy
 • Nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulga
 • Ograniczenia w stosowaniu 50% kup w 2021 r.
 • Warunki stosowania 50% kup
 • Przekroczenie rocznego limitu – jakie koszty ?
 • Praca w kilku podmiotach
 • Założenie zmian do ustawy
 • Pomniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • „Hipotetyczny” podatek a obniżenie zdrowotnej osób do 26 lat
 • Obniżenie składki zdrowotnej Członka Rady Nadzorczej

Zwolnienie z opodatkowania przychodów osób do 26 lat

 • Źródła przychodów objęte zwolnieniem z opodatkowania
 • Limity do zastosowania zwolnienia z podatku
 • Limit przychodów
 • Wiek podatnika do ukończenia 26 lat
 • Moment uzyskania przychodu podatnika do 26 lat
 • Wynagrodzenie wypłacone na rachunek bankowy
 • Wynagrodzenie wypłacane w kasie zakładu pracy
 • Świadczenie rzeczowe bon towarowy, paczka
 • Moment ukończenia wieku a ustalenie przychodu
 • Pracownicy wykonujący pracę za granicą
 • Miejsce położenia przychodów
 • Definicja przychodów
 • Przychody nie podlegające zwolnieniu z opodatkowania
 • Zryczałtowany podatek
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Odliczenie od podatku składek na ubezpieczenia w zeznaniu rocznym
 • Odliczenie kosztów uzyskania przychodów
 • Koszty uzyskania przy umowie zlecenia
 • Koszty uzyskania przychodów 50%
 • Objaśnienie zmian w informacji podatkowej PIT-11(26) za 2020 r.
 • Forma przekazania informacji PIT-11
 • Wykazywanie przychodów ze stosunku pracy w PIT-11(26) osób do 26 lat
 • Przychody opodatkowane na podstawie oświadczenia
 • Przychód zwolniony z opodatkowania i wypłata zasiłku
 • Przychody a ukończenie 26 lat i  zasiłek chorobowy
 • Świadczenia niepieniężne wykazywane w PIT-11(26) za 2020 r.
 • Przekroczenie rocznego limitu przychodu a rozliczenie wynagrodzenia
 • Wykazywanie przychodów ze stosunku pracy w PIT-11(26) pozostałe
 • Przychody ze stosunku pracy pracownika ukończone 26 lat
 • Przychody ze stosunku pracy i zasiłek
 • Koszty uzyskania obniżone do wysokości zaliczki na podatek
 • Rozliczenie wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • Rozliczenie wynagrodzenia i świadczenia niepieniężnego
 • Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego
 • Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego
 • Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i wpłaty na PPK
 • Rozliczenie wierzytelności z umowy zlecenia
 • Przychód zwolniony z opodatkowania a rozliczenie składki zdrowotnej

Informacja PIT-11 (26) osobom uprawnionym po zgonie pracownika

 • Odprawa pośmiertna
 • Opodatkowanie i oskładkowanie należności
 • Wypłata świadczeń spadkobiercom a obowiązek informacyjny

Oświadczenia pracownika i ich wpływ na rozliczanie podatku

 • Oświadczenie o naliczaniu podatku od przychodów osób do 26 lat
 • Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu:
 • Oświadczenie PIT-2
 • Oświadczenie o nie stosowaniu kwoty zmniejszającej w danym roku
 • Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna w 2021 r.
 • Oświadczenie o zaprzestaniu stosowania 50% kup
 • Wniosek o stosowanie 32% zaliczki na podatek
 • Rozłożenie zaliczki na podatek na raty

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Wpłaty dokonywane do PPK i możliwość ich obniżenia
 • Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • Przykłady wyliczeń wynagrodzenia po przystąpieniu do PPK
 • Przykłady wyliczeń kosztów pracodawcy po utworzeniu PPK
 • Terminy dokonywania wpłat
 • Pierwsze naliczenie wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK a ustanie zatrudnienia
 • Pobranie wpłaty na PPK i przekazanie do instytucji w tym samym miesiącu
 • Wykazywanie w PIT-11(26) wpłat do PPK
 • Wykazywanie w ZUS RCA wpłat do PPK

Rozliczenie należności wypłacanych pracownikowi młodocianemu

 • Ogólne zagadnienia
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Zaliczka na podatek dochodowy

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • Wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
 • Wynagrodzenie za część miesiąca z innych przyczyn niż choroba
 • Zmienne składniki wynagrodzenia a przepracowanie części miesiąca
 • Liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • Stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wynagrodzenia
 • Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu za święto w sobotę w 2021 r.
 • Zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 • Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca
 • Urlop, choroba a zatrudnienie w trakcie miesiąca
 • Różne absencje w danym miesiącu kalendarzowym
 • Niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 • Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
 • Wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 • Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • Wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • Wynagrodzenie za część miesiąca w systemie równoważnym
 • Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • Wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • Świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego na dni robocze
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego na dni kalendarzowe
 • Brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 • Rozwiązanie umowy w okresie rozliczeniowym a niedopracowane godziny
 • Dopłata do wynagrodzenia przy stałej stawce miesięcznej
 • Dopłata do wynagrodzenia przy stawce godzinowej
 • Dzień wolny za święto udzielony w innym miesiącu kalendarzowym
 • Utracony zarobek w przypadku stawiennictwa w sądzie
 • Wynagrodzenie w razie odpracowania wyjścia prywatnego
 • Niezawiniony przez pracownika „Przestój”
 • Wynagrodzenie za niezawiniony „Przestój”
 • Wynagrodzenie za przestój określone w stawce godzinowej
 • Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej
 • Brak wyodrębnionego składnika wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • Czas wolny a rekompensata pieniężna
 • Czas wolny na wniosek pracownika i wysokość wynagrodzenia
 • Ustalenie normalnego wynagrodzenia za pracę
 • Udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy
 • Zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego
 • Czas wolny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Zmiana wynagrodzenia w miesiącu odbioru czasu wolnego
 • Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Podstawa obliczania dodatków
 • Prawidłowe ustalenie wysokości dodatków za pracę nadliczbową
 • Dodatek a stała stawka wynagrodzenia i stawka godzinowa
 • Dodatek za nadgodziny a wynagrodzenie prowizyjne akordowe
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zmianie stawki
 • Praca w dniu udzielenia „czasu wolnego” za nadgodziny
 • Odwołanie wniosku o czas wolny a kwalifikacja nadgodzin
 • Choroba pracownika przypadająca na okres odbioru nadgodzin
 • Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy
 • Udzielenie całego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego
 • Nie udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego
 • Choroba w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach
 • Praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta
 • Wynagrodzenie za niezaplanowaną pracę w niedzielę lub święto
 • Nadgodziny przy planowanej pracy w niedzielę lub święto
 • Praca w nadgodzinach a niepełny wymiar czasu pracy
 • Czas wolny za pracę ponadwymiarową
 • Finansowa rekompensata pracy ponadwymiarowej
 • Ustalenie limitu przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym
 • Nawiązanie i rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Choroba a brak wypłaty wynagrodzenia
 • Nieudzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
 • Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
 • Wykorzystanie opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza
 • Ryczałt za nadgodziny i pracę w porze nocnej
 • Kiedy można ustalić ryczałt
 • Ryczałt za pracę w porze nocnej
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencjonowanie godzin pracy przy wprowadzeniu ryczałtu
 • Ustalanie wysokości ryczałtu
 • Nieobecność w pracy a wysokość ryczałtu
 • Wliczanie ryczałtu do wynagrodzenia minimalnego za pracę
 • Wliczanie ryczałtu do świadczeń chorobowych

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • Przepisy prawne
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie
 • Stałe składniki wynagrodzenia w podstawie
 • Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
 • Wydłużenie podstawy wynagrodzenia za urlop do 12 miesięcy
 • Wynagrodzenie za urlop przy zmiennych składnikach
 • Wynagrodzenie za urlop przy stawce godzinowej
 • Brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia a podstawa
 • Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Godziny nadliczbowe w podstawie wynagrodzenia za urlop
 • Odwołanie wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
 • Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca w podstawie
 • Urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych
 • Wynagrodzenie za urlop w miesiącu podjęcia zatrudnienia
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kolejnych miesiącach
 • Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 • Zaprzestanie wypłaty i wprowadzenie nowego składnika
 • Przeliczenie podstawy przy zmianie stanowiska i likwidacji składnika
 • Przeliczenie podstawy przy zmianie wysokości wynagrodzenia
 • Podstawa przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • Przeliczenie podstawy przy zmianie zasad wypłaty prowizji
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wynagrodzenia za urlop
 • Zmiana wymiaru czasu pracy i wysokości wypłacanej premii
 • Długotrwała nieobecność w pracy a wynagrodzenie za urlop
 • Zawarcie kolejnej umowy a ustalenie wynagrodzenia za urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu w 2021 r.
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie
 • Stałe składniki wynagrodzenia
 • Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
 • Dopełnienie zmiennych składników wynagrodzenia do podstawy
 • Dopełnienie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Dopełnienie wynagrodzenia a nieobecność nieusprawiedliwiona
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Dopełnienie wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Dopełnienie podstawy a praca w dniach wolnych
 • Zmiana w składnikach wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu
 • Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawę
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu
 • Zmiana wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu
 • Zmiana wymiaru etatu i przeliczenie wypłaconych nadgodzin
 • Zmiana wymiaru etatu i przeliczenie dodatku za pracę w porze nocnej
 • Ekwiwalent za urlop a krótkotrwałe zatrudnienie
 • Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Nowy składnik wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu

Pozostałe świadczenia obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop

 • Podstawa prawna

Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy

 • Zwolnienia za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Szkolenie BHP
 • Karmienie dziecka piersią
 • Orzecznictwo – stanowiska – interpretacje
 • Dyżur pracowniczy a wysokość wynagrodzenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

 • Przepisy regulujące dokonywanie potrąceń
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę na podstawie przepisów ustawy k.p.c.
 • Zbieg egzekucji od dwóch różnych komorników
 • Zbieg potrąceń niealimentacyjnych od dwóch komorników
 • Podanie innych informacji w tym rachunku bankowego
 • Zmiana danych a obowiązek informacyjny
 • Egzekucja z wynagrodzenia w trybie postępowania administracyjnego
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Zbieg egzekucji administracyjnej
 • Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony
 • Potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia „bez zgody pracownika”
 • Od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń
 • Maksymalna wysokość potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.
 • Kwoty wolne a pełny wymiar czasu pracy pracownika pow. 26 lat
 • Kwoty wolne a niepełny wymiar czasu pracy pracownika pow. 26 lat
 • Kwota wolna uczestnika PPK pow. 26 lat
 • Potrącenie alimentacyjne pracownika będącego uczestnikiem PPK
 • Kwoty wolne od potrąceń dla pracownika do 26 lat
 • Pracownik niebędący uczestnikiem PPK
 • Pracownik będący uczestnikiem: wpłaty podstawowe
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Pomniejszenie kwoty wolnej a nieprzepracowania miesiąca
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca a kwota wolna
 • Potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Egzekucja z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Egzekucja alimentów z nagrody jubileuszowej
 • Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia
 • Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z chorobowego
 • Składniki wynagrodzenia za okresy „dłuższe niż 1 miesiąc”
 • Wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna
 • Potrącenia w razie „dwukrotnej” wypłaty wynagrodzenia
 • Potrącenie z wynagrodzenia za pracę i chorobowego
 • Egzekucja z nieodpłatnych świadczeń
 • Kwoty wolne na przełomie roku kalendarzowego
 • Obowiązek potrącenia alimentów na wniosek wierzyciela
 • Potrącenie kary pieniężnej udzielonej pracownikowi
 • Pozostałe świadczenia wyłączone spod egzekucji
 • Nowe zasady dokonywania potrąceń z tytułu alimentów od 2020 r.
 • Wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę
 • Organy uprawnione do ukarania pracodawcy
 • Potrącenia tytułem alimentów
 • Zaliczka tytułem podróży służbowej a zajęcie alimentacyjne

Dokonywanie potrąceń z zasiłków i umów zlecenia

 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków
 • Od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia
 • Dopuszczalne kwoty potrąceń
 • Zbieg egzekucji zmiany od 30 lipca 2020 r.
 • Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnej
 • Zbieg egzekucji sądowej
 • Zbieg egzekucji świadczeń alimentacyjnych z wnioskiem wierzyciela
 • Dopuszczalne kwoty potrąceń przy zbiegach
 • Kwota wolna od potrąceń obowiązująca do 28 lutego 2021 r.
 • Kwota wolna od potrąceń obowiązująca od 01 marca 2021 r.
 • Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku
 • Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej do zasiłku
 • Dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych

Świadczenia finansowane z ZFŚS i środków obrotowych

 • Prezenty dla pracowników
 • Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeń z ZFŚS
 • Świadczenie urlopowe i wysokość odpisów na fundusz w 2021 r.
 • Świadczenia pieniężne i rzeczowe dla pracowników z ZFŚS
 • Paczki świąteczne
 • Sfinansowanie bonu towarowego ze środków obrotowych firmy
 • Opodatkowanie świadczeń przy urlopie wychowawczym i bezpłatnym
 • Świadczenia z ZFŚS dla pracownika po ustaniu zatrudnienia
 • Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów
 • Ponowne zatrudnienie emeryta lub rencisty
 • Zapomogi losowe a zwolnienie z opodatkowania i oskładkowania
 • Pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych
 • Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 • Pojęcie „dopłat” do wypoczynku
 • Półkolonie
 • Udział dziecka pracownika w wycieczce szkolnej a przychód
 • Zielone szkoły
 • Podmiot prowadzący działalność w tym zakresie
 • Moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe
 • Opodatkowanie świadczeń od związków zawodowych
 • Zwolnienie z opodatkowania – wyrok TK z dnia 08 lipca 2014 r.
 • Udział osób uprawnionych w tym członków rodzin
 • Świadczenia dla pracowników mobilnych
 • Wyżywienie w podróży służbowej
 • Śniadanie w cenie noclegu
 • Przeliczanie kosztów w walutach obcych
 • Nocleg w podróży służbowej
 • Nocleg pracownika mobilnego
 • Nocleg pracownika oddelegowanego
 • Bezpłatny nocleg „wynajętego pracownika” a przychód
 • Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania
 • Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek na ubezpieczenia
 • Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży
 • Finansowanie przez pracodawców posiłków dla pracowników
 • Woda oskładkowania dla pracownika
 • Zwrot kosztów w jazdach lokalnych
 • Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Moment powstania przychodu
 • Koszty benzyny
 • Korzyści materialne wynikające z przepisów zakładowych
 • Zwrot pracownikom kosztów dojazdu do pracy
 • Zwrot wydatków za zakup biletów miesięcznych w formie pieniężnej
 • Bezpłatny dojazd do pracy wynajętym autokarem
 • Współfinansowanie świadczeń rzeczowych (niepieniężnych)
 • Rozliczenie świadczeń w okresie niewykonywania pracy

Korekta składek ZUS i podatku a błędnie wypłacone wynagrodzenie

 • Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • Zwrot błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – Interpretacja KIS
 • Potrącenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia z winy pracodawcy
 • Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS lub ich niedopłata
 • Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych
 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS byłemu pracownikowi
 • Zwrot nadpłaconych składek ZUS pracownikowi
 • Przeliczenie podstawy do chorobowego
 • Korekta deklaracji ZUS w związku z przekroczeniem limitu
 • Przekroczenie rocznej podstawy w okresie zasiłku macierzyńskiego
 • Zwrot członkowi rady nadzorczej nienależnie opłaconych składek
 • Po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Korekta błędnie wypłaconego świadczenia z ZFŚS
 • Zapłata składek ZUS za pracownika lub byłego pracownika
 • Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
 • Zwrot świadczenia chorobowego nie jest przychodem dla pracownika

Składki na urlopach macierzyńskich i wychowawczym

 • Urlop wychowawczy
 • Wzór oświadczenia dla celów ubezpieczeń
 • Urlop macierzyński
 • Podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 • Urlop ojcowski

Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych

 • Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie aktu powołania
 • Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie umowy o pracę
 • Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie umowy zlecenia

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników

 • Przepisy prawne
 • Okresy przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń
 • Stawka dzienna świadczenia chorobowego
 • Zmiana wynagrodzenia ze stawki godzinowej na stałe miesięczne
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r.
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń po zmianie etatu
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona a podwyższenie podstawy
 • Brak podstaw do podwyższania świadczeń chorobowych
 • Podstawa a niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Honorarium w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • Przyjęcie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia
 • Zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia
 • Brak postanowień o zachowaniu prawa do danego składnika
 • Zapisy regulaminu wynagradzania dot. składników wynagrodzeń
 • Niezdolność po okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego
 • Niezdolność do pracy po okresie wyczekiwania
 • Okres wypłaty świadczeń chorobowych
 • Prawo do świadczeń od pierwszego dnia niezdolności do pracy
 • Podleganie ubezpieczeniu w KRUS a prawo do świadczeń
 • Podstawa wymiaru świadczeń po okresie wyczekiwania
 • Niezdolność do pracy w kolejnych miesiącach zatrudnienia
 • Kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru
 • Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na podstawę wymiaru
 • Uzupełnianie miesiąca i korzystanie z urlopu wypoczynkowego
 • Wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń
 • Zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
 • Zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 • Ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego a ponowna niezdolność
 • Składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne
 • Uzupełnianie premii kwartalnej
 • Zatrudnienie przez okres krótszy niż 4 kwartały
 • Wprowadzenie nowego składnika kwartalnego
 • Składniki wynagrodzenia za okresy roczne
 • Uzupełnianie składnika rocznego
 • Zatrudnienie przez okres krótszy niż 1 rok
 • Zmiana wymiaru a składniki za okresy dłuższe niż 1 m-c
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach
 • Zmiana wymiaru etatu w pierwszym dniu miesiąca
 • Zmiana wymiaru czasu pracy po upływie tych okresów
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach i po ich upływie
 • Wynagrodzenie wypłacone w formie zaliczki a podstawa wymiaru
 • Brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę
 • Nowy składnik wynagrodzenia
 • Zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • Zmiana zasad pomniejszania danego składnika wynagrodzenia
 • Włączenie składnika wynagrodzenia do płacy zasadniczej
 • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem a chorobowe
 • Świadczenia chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy składek E-R
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Wysokość zasiłku w przypadku łączenia urlopu z pracą
 • Wysokości wynagrodzenia za pracę i zasiłku macierzyńskiego
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości św. rodzicielskiego

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców

 • Przepisy prawne
 • Niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia
 • Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego
 • Posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego
 • Ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia

Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2021 r.

 • Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia obowiązująca w 2021 r.
 • Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi
 • Wysokość minimalnej stawki godzinowej
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w treści umowy
 • Szczególna ochrona minimalnej stawki godzinowej
 • Potwierdzenie liczby godzin
 • Sposoby ewidencjonowania godzin pracy
 • Brak ustalenia w umowie sposobu ewidencji godzin pracy
 • Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej
 • Sankcje
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom z zawartych umów
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
 • Okresy podlegania ubezpieczeniom
 • Dokumenty zgłoszeniowe
 • Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.
 • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Wysokość składek na ub. społeczne i zdrowotne w 2021 r.
 • Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne
 • Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Dokumenty rozliczeniowe i terminy ich przekazywania
 • Rodzaje dokumentów rozliczeniowych
 • Terminy opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek w 2021 r.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiary składek ER
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2021 r.
 • Płatnik zaliczek na podatek dochodowy
 • Zasady poboru zaliczki na podatek od umów cywilnych
 • Rozliczenie zawartej umowy zlecenia
 • Rozliczenie zawartej umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem
 • Zasady poboru zryczałtowanego podatku
 • Rozliczenie umów stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
 • Kontrakt menedżerski
 • Kontrakt menedżerski a działalność gospodarcza
 • Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem
 • Podstawa wymiaru składek oraz zaliczki na podatek dochodowy
 • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • Umowa wykonywana przez studenta na rzecz pracodawcy
 • Umowa zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego
 • Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia bądź studenta
 • Uczeń
 • Student
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń – umowa zlecenia i inne tytuły
 • Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu
 • Zawarcie kilku umów zlecenia
 • Rozliczenie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom w 2021 r.
 • Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach
 • Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w tym samym dniu
 • Objęcie ubezpieczeniami w trakcie miesiąca
 • Możliwość zmiany podlegania ubezpieczeniom
 • Niezdolność do pracy a ustalenie obowiązku ubezpieczeń
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń umowa zlecenia i inne tytuły
 • Umowa o pracę i stała stawka wynagrodzenia
 • Umowa o pracę i stawka godzinowa
 • Umowa o pracę a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Zatrudnienie lub rozwiązanie umowy o pracę
 • Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
 • Korekta składek ZUS i podatku dochodowego przy umowach zlecenia
 • Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne
 • Uczniowie studenci do 26 roku życia
 • Zapłata zaległych składek a koszty uzyskania przychodu dla firmy
 • Zapłata zaległych składek za byłego zleceniobiorcę
 • Zapłata zaległych składek za zleceniobiorcę
 • Potrącenie zaległych składek z bieżącego wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Brak wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę a ubezpieczenie z umowy zlecenia
 • Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne
 • Nadpłata składek w wyniku niepoinformowania płatnika
 • Nadpłata składek emerytalno – rentowych
 • Przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych
 • Zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
 • Zakwalifikowanie umowy zlecenia jako umowy o pracę

Rozliczenie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych

 • Podróż służbowa a oddelegowanie
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • Przepisy prawne
 • Oddelegowanie pracowników do pracy na terytorium UE
 • Liczenie okresu 24 miesięcy
 • Poświadczenie przez ZUS formularza A1
 • Ustalenie miejsca zamieszkania obywateli państw trzecich
 • Odstępstwa od terminu 24 miesięcy
 • Zakończenie oddelegowania
 • Opłacanie składek za granicą
 • Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
 • Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania dochodów
 • Liczenie okresu 183 dni
 • Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę
 • Wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę
 • Szczególne uregulowania dla niektórych grup zatrudnionych
 • Podstawa wymiaru składek ZUS oraz zaliczki na podatek
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Podstawa wymiaru składek a praca przez pełny miesiąc
 • Podstawa wymiaru składek na przełomie roku kalendarzowego
 • Podstawa wymiaru składek przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
 • Podstawa wymiaru składek a praca w Polce i za granicą
 • Dwie wypłaty w danym miesiącu a podstawa składek ZUS
 • Podstawa wymiaru składek przy absencjach
 • Składki pracownika oddelegowanego przy wypłacie zaliczki
 • Podstawa wymiaru składek oddelegowanego zleceniobiorcy
 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Zaliczka na podatek pracownika do 26 lat
 • Zaprzestanie poboru zaliczek w związku z oddelegowaniem
 • Nienależnie potrącona zaliczka na podatek dochodowy
 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla oddelegowanego
 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 • Składniki wynagrodzenia wypłacane w danym miesiącu
 • Składniki za dany miesiąc wypłacane w miesiącu następnym
 • Zachowanie prawa do wynagrodzenia w okresie niezdolności
 • Pierwszy miesiąc zatrudnienia i wykonywanie pracy za granicą
 • Podstawa a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Podstawa wymiaru a praca w Polsce i za granicą
 • Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Kasy urlopowe w państwach oddelegowani
 • Pozostałe świadczenia dla pracowników oddelegowanych
 • Ogólne założenia
 • Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego
 • Koszty przeniesienia
 • Organizacja dowozu do pracy
 • Dodatek za rozłąkę
 • Zapewnienie zakwaterowania
 • Zakwaterowanie w interpretacjach
 • Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego PIT-11
 • Zagraniczne dochody wolne od podatku (wyłączenie z progresją)
 • Zagraniczne dochody nie są wolne od podatku (odliczenie proporcj.)
 • Zagraniczne dochody pracownika do 26 lat
 • Pozostałe świadczenia dla oddelegowanych w orzecznictwie
 • Oddelegowanie a brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Rozliczanie przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce

 • Ustalenie rezydencji podatkowej
 • Oświadczenie dotyczące centrum interesów życiowych
 • Identyfikator podatkowy cudzoziemca w PIT-11 za 2019 r.
 • Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy o pracę
 • Rozliczenie nienależnie opłaconych składek po złożeniu A1
 • Zatrudnienie obcokrajowców na podstawie umów cywilnych
 • Ważność certyfikatu rezydencji
 • Brak okresu ważności
 • Wskazany okres ważności
 • Kopia certyfikatu rezydencji potwierdzona przez notariusza
 • Certyfikat rezydencji przekazany drogą elektroniczną
 • Certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym
 • Rozliczenie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji
 • Certyfikat rezydencji dostarczony płatnikowi po wypłacie wynagrodzenia
 • Rozliczenie w przypadku braku certyfikatu rezydencji
 • IFT-1R(15) za 2020 r.
 • Rozliczenie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji
 • Rozliczenie w przypadku braku certyfikatu rezydencji

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w związku z COVID-19

 • Podstawa prawna
 • Założenia ustawy „Tarcza Antykryzysowa”
 • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP
 • Definicja pracownika w świetle przepisów ustawy
 • Dodatkowe kryteria dla przedsiębiorców w związku z dofinansowaniem
 • Tabela XLS z dofinansowaniem stanowiąca załącznik
 • Warunki i tryb pracy w okresie przestoju lub obniżonego etatu
 • Warunki płacowe należy uregulować indywidulanie w porozumieniu
 • Wzór wniosku o dofinansowanie z FGŚP
 • Świadczenia spowodowane przestojem ekonomicznym
 • Rozliczenie wynagrodzenia wraz z kwotą dofinansowania z FGŚP
 • Miesięczny przestój a pełny wymiar czasu pracy
 • Przestój na część miesiąca a pełny wymiar czasu pracy
 • Przestój na część miesiąca i wypłata świadczenia chorobowego
 • Choroba pracownika w okresie przestoju ekonomicznego
 • Miesięczny przestój a niepełny wymiar czasu pracy
 • Przestój na część miesiąca a niepełny wymiar czasu pracy
 • Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Rozliczenie wynagrodzenia wraz z kwotą dofinansowania z FGŚP
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy od pierwszego dnia miesiąca
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy niepełnoetatowca
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy na część miesiąca kalendarzowego
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy na część miesiąca i zasiłek opiekuńczy
 • Dofinansowanie w miesiącu wypłaty wynagrodzenia chorobowego
 • Zasiłek opiekuńczy na dni robocze a rozliczenie na liście płac
 • Obniżenie o 20% wymiaru etatu a podstawa świadczeń chorobowych
 • Podstawa w miesiącu zmiany wymiaru czasu pracy
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy i zmiana rodzaju zasiłku
 • Wynagrodzenie za „Przestój” w podstawie świadczeń chorobowych
 • Brak wypłaty składnika wynagrodzenia w okresie obniżonego etatu
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wynagrodzenia za urlop
 • Wysokość ekwiwalentu za urlop w okresie obniżonego etatu

Zmiany w wysokościach kwot wolnych od potrąceń COVID-19

 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Wzór oświadczenia
 • Zbieranie oświadczeń a RODO
 • Stanowisko UODO
 • Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Przykładowe wyliczenie
 • Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca a kwota wolna
 • Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego a obniżony etat
 • Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzeń i składek z FGŚP Komunikat WUP – dokumenty rozliczeniowe
 • Instrukcja procesu I Etapu rozliczenia dla podmiotów
 • Rozliczenie dofinansowania na przełomie miesięcy kalendarzowych
 • Rozliczenie dofinansowania przy wypłacie zasiłku chorobowego

Dofinansowanie do wynagrodzeń „Tarcza 4”

 • Dofinansowanie pracowników nieobjętych przestojem art. 15gg
 • Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń
 • Obowiązki uprawnionego podmiotu
 • Naruszenie warunków otrzymanej pomocy
 • Pozostałe zagadnienia
 • Wysokość dofinansowania – przykłady wyliczeń
 • Wysokość dofinansowania dla niepełnoetatowca – przykład wyliczenia
 • Rozliczenie wysokości dofinansowania art. 15gg – przykłady wyliczeń
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy
 • Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
 • Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń art. 15gg

Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków w związku z COVID-19

 • Pomoc z FGŚP
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy
 • Skutki obniżenia wymiaru etatu a podstawa świadczeń chorobowych
 • Nowelizacja przepisów od 9 października 2020 r.
 • Informacja ZUS
 • Przykłady przeliczeń podstaw wymiaru świadczeń chorobowych
 • Zmiana etatu i zasiłek opiekuńczy w tym samym miesiącu
 • Wykazanie wyrównania w raportach ZUS
 • Zmiana etatu i zasiłek opiekuńczy w następnym miesiącu kalendarzowym
 • Zmiana etatu i zmiana rodzaju wypłaconego zasiłku
 • Choroba, zamiana wymiaru etatu i ponowna niezdolność
 • Ponowna niezdolność do pracy w okresie krótszym niż 3 miesiące
 • Zasiłek opiekuńczy na dni robocze a przeliczenie podstawy
 • Nowelizacja przepisów od 16 grudnia 2020 r.
 • Wpływ zmian na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
 • Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń na wniosek ubezpieczonego

Informacje

Publikacja poprowadzi Cię:
krok po kroku do prawidłowego rozliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego pod kątem podatkowo składkowym.
Wiele praktycznych przykładów pomoże przybliżyć i wyjaśnić najbardziej skomplikowane rozliczenia. Publikacja zawiera zbiór praktycznych komentarzy, stanowisk, wyroków sądów.
Autor publikacji jest doświadczonym praktykiem prowadzącym od ponad 10 lat szkolenia z tej tematyki. Wszystkie przykłady tworzone są na bazie wieloletnich doświadczeń opartych na szkoleniach zarówno tych otwartych i wewnętrznych w firmach. Wieloletnia praktyka zawodowa sprawiła, iż publikacja to zbiór informacji z którymi spotkasz się w codziennej pracy zawodowej.
Aktualizacja publikacji to pewność, iż znajdują się w niej przykłady, komentarze zgodne z aktualnym stanem prawnym.

19 opinii dla Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r.

 1. Anna Grzesiak

  Szukając dobrej książki na temat płac natrafiłam na tę publikację. Nie żałuję zakupu i kupuję już drugi rok z rzędu. Jest napisana przystępnym językiem, zawiera mnóstwo przykładów i podstaw prawnych. Aktualizacja zmieniających się na bieżąco przepisów prawnych to jej największy atut. Gorąco polecam.

 2. Klaudia Wypych

  Polecam wszystkim pracującym w obszarze kadrowo-płacowym. Publikacja napisana przystępnym językiem, zawiera liczne, praktyczne przykłady. Aktualizacja na bieżąco.

 3. Monika Z

  Jestem pod ogromnym wrażeniem publikacji. Przede wszystkim ilość treści, poruszanych zagadnień, nie spotkałam się nigdy wcześniej z tak kompleksowym opracowaniem.

 4. Katarzyna Z.

  Ogromna praca i wspaniała publikacja. Z radością zabieram się do lektury.

 5. jkmetyk

  Publikacja świetna. Mam książkę chyba z 2018 roku, w tamtym roku poczyniłam zakup ebooka i nie żałuję. Fajnie byłoby żeby np robić teraz płatne aktualizacje np do 2020. Wiem, wiedza kosztuje 🙂

 6. Witold W

  Pozycja obowiązkowa na biurku, wszystko w jednym miejscu, w najdrobniejszych szczegółach.

 7. Marzanna K

  Polecam ☺️

 8. MA JA

  Zakupiłam w 2020 roku.
  Według mnie świetna publikacja, aktualne informacje o zmianach w przepisach, obszerne komentarze na tematy ważne, znane, ale ciągle budzące wiele wątpliwości i sprawiające dużo problemów (poparte przykładami, opiniami…) Polecam🙂

 9. Basia.com

  Po raz pierwszy zakupiłam publikację w wersji elektronicznej i nie żałuję. Wydawnictwo godne polecenia. Bardzo dużo przykładów, wyjaśnień. Znalazłam w niej praktycznie wszystko co szukałam. Dodatkowo gratisowa aktualizacja. Polecam. Barbara.

 10. mdewucka

  Tego mi było trzeba; wszystko podane w przystępnej formie z dużą ilością przykładów, ogromnym plusem są aktualizacją przez cały rok. Zdecydowanie coś dla mnie oraz dla wszystkich, którzy chcą być z tymi tematami na bieżąco. Ogromny szacunek Panie Przemysławie za udostępnienie aktualizacji.

 11. dkoziel

  Idealna książka dla mnie. Na co dzień mam z nią styczność , więc każde dobre przedstawienie przepisów z tej dziedziny to dla mnie ogromna pomoc. Świetna praca! Polecam!!!!

 12. vdabek

  Rewelacyjna książka .Napisana bardzo zrozumiałym językiem, dużo przykładów ,które odnajduję w swojej pracy. Pomaga mi w ciężkich przypadkach oraz wątpliwościach. Nie wyobrażam sobie jej nie posiadać pod ręką .Polecam !

 13. progacki

  Świetna publikacja, po przeczytaniu rozwiała wszelkie moje wątpliwości , często do niej zaglądam bo wszelkie zagadnienia są aktualizowane na bieżąco. POLECAM!!!

 14. katarzyna.smaluch

  Genialna książka, która rozkłada na części pierwsze wynagrodzenia i rozliczanie zasiłków. Jest to jedyny na rynku tak obszerny poradnik dla praktyków. Bogate źródło informacji zarówno dla doświadczonego płacowca jak i osoby stawiającej pierwsze kroki w tym obszarze. Dzięki tej książce żadne zagadnienie płacowe nie będzie Ci straszne. Polecam

 15. Olipas

  Publikacja warta ceny plus aktualizacje, bardzo dużo praktycznych przykładów. Polecam

 16. olkawi

  świetna publikacja! korzystam od pierwszego wydania i jesli cos musze sprawdzić/doczytac to znajduje w niej odpowiedź – przejrzysta, bardzo obszerna i wszystko wyjaśnione na przykładach. serdecznie polecam

 17. Ankan1

  Publikacja rewelacyjna. Praktycznie każdy punkt, komentarz poparty przykładem. Przykłady zobrazowane na liście płac. Polecam 😉

 18. Alicja

  Nie miałam przekonania co do elektronicznych publikacji. kto nie ryzykuje … 😉 publikacja rewelacyjna, mnóstwo przykładów. Omówione trudne przypadki, każdy rozdział z wieloma przykładami. Znalazłam wszystko co szukałam

 19. nakol_12

  To mój kolejny zakup ebook’a na kolejny rok. Bardzo dużo przykładów, komentarzy, aktualnych wyroków, interpretacji. Dużym plusem są darmowe aktualizacje. Polecam !!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *