HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przeliczenie swiadczen chorobowych po zmianach

Przeliczanie świadczeń chorobowych po zmianach

Jeszcze raz o przeliczaniu „Podstawy wymiaru świadczeń chorobowych”

Podstawą do przeliczenia ubezpieczonemu (na jego wniosek) wypłaconych świadczeń chorobowych (art. 31zy13 ust. 1 specustawy) z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie przepisów specustawy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, jest:

  1. obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz
  2. jeżeli między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

WAŻNE:
Powyższy przepis dotyczy tylko i wyłącznie ubezpieczonych, którzy pobierali świadczenia z ubezpieczenia społecznego w momencie, gdy zostały objęte obniżonym wymiarem czasu pracy lub mniej korzystnymi zasadami wynagrodzenia. 

W przypadku osób, które po obniżeniu wymiaru czasu pracy, stały się niezdolne do pracy i zaczęły pobierać świadczenia chorobowe, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie, wypłacane w niższej wysokości, ze względu na zmniejszony wymiar czasu pracy. W przypadku przerwy w pobieraniu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (bez względu na okres trwania przerwy) lub zmiany rodzaju świadczenia na inny (np. zasiłek macierzyński przysługujący po zasiłku chorobowym), które wystąpią po zakończeniu okresu, na który obniżony został wymiar czasu pracy lub wynagrodzenie, na nowo ustalana jest podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.


Przykład
Pracownica otrzymała zasiłek chorobowy za okres od 10 do 25 marca 2020 r. Z dniem 15 kwietnia 2020 r. pracownica nabyła prawo do kolejnego zasiłku chorobowego.

Pracodawca od 01 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19 zmienił wymiar czasu pracy pracownicy z całego etatu na 0,8 etatu. W związku z tym, na podstawie przepisu art. 40 ustawy zasiłkowej, pracodawca ustalił podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmując do podstawy wymiaru tego zasiłku wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tzn. wynagrodzenie za kwiecień 2020 r.
Pracownica wystąpiła do pracodawcy o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W związku z tym, że obniżenie wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19 nastąpiło po 30 marca 2020 r., po okresie wcześniej pobieranego zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za okres od 15 kwietnia 2020 r.  nie podlega przeliczeniu.

Więcej nt. Przeliczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych:
https://www.hrkadryiplace.pl/category/zasilki/

Autor:
Jeżek Przemysław