HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Przeliczenie podstawy wymiaru zasilku z ubezpieczenia spolecznego na przykladzie

Przeliczenie podstawy zasiłku chorobowego na przykładzie

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego na przykładzie


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.

 

Stan prawny od 9 października 2020 r.:
Nowe przepisy dotyczą pracowników, którym pracodawca:
obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19
oraz

wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

Więcej na:
https://www.hrkadryiplace.pl/przeliczenie-podstawy-chorobowego-po-zmianach-jezek-przemyslaw/ 

Gdy tym osobom ustala się podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przyjmuje się podstawę wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy, jeżeli: pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz


Stan prawny do 8 października 2020 r.

Przykład
Pracownik w okresie od 27 marca do 15 kwietnia 2020 r. pobierał zasiłek chorobowyNa podstawie zawartego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, z dniem 1 kwietnia 2020 r. zmieniono pracownikom wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wymiar etatu z pełnego do 0,8 wymiaru czasu pracy. Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Wysokość wynagrodzenia przed zmianą wymiaru etatu wynosiła: 3 400 zł po zmianie: 2 720 zł.
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres:
od 27 do 31 marca 2020 r. (5 dni)
przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres: od 03.2019 do 02.2020 tj. kwotę:
3 400 zł x 13,71% = 466,14 zł
3 400 zł – 466,14 zł = 2 933,86 zł
Wysokość zasiłku chorobowego wyniosła:
2 933,86 zł x 80% : 30 dni = 78,24 zł
78,24 zł x 5 dni = 391,20 zł.
od 01 do 15 kwietnia 2020 r. (15 dni)
78,24 zł x 15 dni = 1 173,60 zł.

Zgodnie z powyższym ciągłość pobierania zasiłku chorobowego od miesiąca marca i zmiana wymiaru etatu od 01 kwietnia pozostaje bez wpływu na wysokość zasiłku chorobowego za okres od 01 do 15 kwietnia 2020 r.

Pracownik w okresie od 20 do 30 kwietnia  2020 r.(11 dni) pobierał zasiłek opiekuńczy na chore dziecko. W związku z tym, że od 01 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana wymiaru czasu z pełnego do 0,8  oraz przerwa w pobieraniu świadczeń chorobowych, podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres od 20 do 30 kwietnia stanowisło wynagrodzenie po zmianie etatu tj.: 2 720 zł.
Wysokość zasiłku opiekuńczego wyniosła:
2 720 zł x 13,71% = 372,91 zł
2 720 zł – 372,91 zł = 2 347,09 zł
2 347,09 zł x 80% : 30 dni = 62,59 zł
62,59 zł x 11 dni = 688,49 zł.

Pracownik w dniu 19 października 2020 r. złożył pracodawcy wniosek o przeliczenie wypłaconego zasiłku opiekuńczego za okres od 20 do 30 kwietnia 2020 r.

Wysokość wyrównania:
należny zasiłek opiekuńczy:
3 400 zł x 13,71% = 466,14 zł
3 400 zł – 466,14 zł = 2 933,86 zł
2 933,86 zł x 80% : 30 dni = 78,24 zł
78,24 zł x 11 dni = 860,64 zł.
wypłacony zasiłek opiekuńczy: 688,49 zł
860,64 zł – 688,49 zł = 172,15 zł
Wyrównanie wypłacone zostanie wraz z bieżącym wynagrodzeniem za miesiąc październik 2020 r. w wysokości: 3 400 zł.

Pracownikowi:

  • przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz
  • pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2

Rozliczenie składkowo – podatkowe przychodu za miesiąc kwiecień 2020 r. :

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 3 400,00 zł
Wyrównanie zasiłku opiekuńczego: 172,15 zł
Razem przychód: 3 572,15 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3 400,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 3 400 zł) = 331,84 zł
rentowa: (1,5% x 3 400 zł) = 51 zł
chorobowa: (2,45% x 3 400 zł) = 83,30 zł
   466,14 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(3 400 zł – 466,14 zł)
2 933,86 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 933,86 zł x 9%)
   264,05 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(2 933,86 zł x 7,75%)
   227,37 zł
Koszty uzyskania przychodu:    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(3 572,15 zł – 250 zł – 466,14 zł)
2 856,00 zł
Zaliczka na podatek:
(2 856 zł x 17% – 43,76 zł)
   441,76 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(441,46 zł – 227,37 zł)
   214,00 zł
Do wypłaty:
(3 572,15 zł – 466,14 zł – 264,05 zł – 214 zł)
2 627,96 zł

 

Autor:
Jeżek Przemysław